Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
4.1. Поняття та класифікація документів з особового складу : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

4.1. Поняття та класифікація документів з особового складу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Розпорядча діяльність органів управління у сфері роботи з пер-соналом полягає в тому, що вони займаються добором і розстанов-кою кадрів, приймають на роботу переводять і звільняють грома-дян, видають документи, необхідні робітникам і службовцям при здійсненні ними права на працю.

Серед документів з особового складу виділяються такі:

•          трудовий договір;

•          трудова угода;

•          наказ або розпорядження про зарахування на роботу, звіль-нення, переведення на іншу посаду або роботу;

•          листок з обліку кадрів;

•          автобіографія;

•          заява;

•          довідка з роботи тощо.

В організації оформляється ще значна кількість спеціальних документів, які сприяють раціональній організації обліку кількісно-го та якісного складу персоналу, його розстановки, руху в організа-ції, а також сприяють швидкому пошуку інформації про працівни-ків тощо. Серед них слід назвати:

>          штатний розпис організації;

>          штатно-посадова книга;

^ графік відпусток персоналу;

^ резерв на заміщення посад керівників структурних підрозді-лів.

Розроблена й застосовується підсистема уніфікованих форм документів щодо забезпечення діяльності кадрових органів держа-вного управління, яка є складовою Уніфікованої системи організа-ційно-розпорядчої документації. її розробка спричинена створен-ням уніфікованих документаційних комплексів, придатних для ви-користання в автоматизованих системах управління і в умовах за-стосування традиційних методів оброблення документів. Зазначену підсистему документів регламентовано для використання на всіх рівнях управління.

До складу підсистеми входять уніфіковані форми документів, які забезпечують реалізацію завдань, пов'язаних з прийняттям, пе-реведенням, звільненням працівників, наданням відпустки (анкета, додаток до анкети, наказ, розпорядження, заява, подання, графік ві-дпусток, пояснювальна записка, доповідна записка), а також ін-струкція щодо застосування уніфікованих форм документів.

В організаціях, де обсяг документообігу не перевищує 10 тис. документів на рік, такого структурного підрозділу, як відділ кадрів, може не бути, тому всі операції, пов'язані з його роботою, виконує секретар-референт (технічний секретар, офіс-менеджер), який по-винен мати знання стосовно роботи з документами з особового складу й надавати допомогу відповідним службам у підготовці, складанні, оформленні цих документів.

Приймаючи на роботу особу, відповідальний працівник відділу кадрів (або секретар-референт, технічний секретар, офіс-менеджер) повинен звірити всі відомості, внесені нею в анкету й автобіогра-фію, з оригіналами її документів (паспортом, дипломом, трудовою книжкою).