Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Діловодство в органах держ управління та місцевого самоврядування : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

магниевый скраб beletage

Т.В. ІВАНОВА Л.П. ПІДДУБНА

ДІЛОВОДСТВО

В ОРГАНАХ ДЕРЖАВНОГО

УПРАВЛІННЯ ТА МІСЦЕВОГО

САМОВРЯДУВАННЯ

Рекомендовано

Міністерством  освіти і  науки  України

як навчальний посібник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2007

 

УДК 651.4/.9(075.8)  Гриф надано

ББК 65.050.2я73       Міністерством освіти і науки України

І-20     (лист №1.4/18-996 від 20.04.2006 р.)

Рецензенти:

Петрова І.Л. – доктор економічних наук, професор, завідувач ка-федри менеджменту та маркетингу університету економіки та права «Крок»;

Невелєв О.М. – доктор економічних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України;

Орлатий М.К. – доктор економічних наук, професор кафедри ре-гіонального управління місцевого самоврядування та управління містом На-ціональної академії   державного управління при президентові України.

Іванова Т.В., Піддубна Л.П. І-20 Діловодство в органах державного управління та місцевого само-врядування. Навчальний посібник. – К.: Центр учбової літерату-ри, 2007. – 360 с.

ISBN 978-966-364-474-5

З урахуванням теоретичних, методичних і організаційно-практичних проблем, що стосуються ролі та значення документаційного забезпечення державного управління і місцевого самоврядування, висвітлюються пи-тання нормативно-методологічної бази діловодства, стандартизації, уні-фікації та трафаретизації управлінських документів та особливості захисту документів в умовах впровадження інформаційних технологій підтримки документообігу. Розглядаються побудова служб документаційного забез-печення управління, організація документообігу установи, документуван-ня діяльності колегіальних органів управління. Значна увага приділена організації роботи з документами, які містять державну таємницю або є документами для службового користування, а також питанням докумен-тування діяльності роботи з кадрами, зокрема організації кадрової робо-ти з державними службовцями. Подані матеріали щодо історичних ас-пектів становлення в Україні місцевого самоврядування та розвитку документального оформлення його діяльності.

Для студентів вищих навчальних закладів, викладачів, спеціалістів з організації діловодства установ, керівників підприємств та організацій, широкого кола читачів.

ISBN 978-966-364-474-5     © Іванова Т.В., Піддубна Л.П.

© Центр учбової літератури, 2007