3.2. Складання та оформлення організаційних документів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 

Загрузка...

Організаційні документи - група різних за назвою документів,

які регламентують діяльність організації, її структурних

підрозділів та посадових осіб, закріплюють за ними функції,

обов'язки та права на тривалий час.

Усі організації у своїй діяльності, поряд з актами органів дер-жавної влади, керуються положеннями, статутами, правилами та інструкціями. В них закріплюються функції, обов'язки і права ор-ганів на тривалі строки. Організаційні документи у порівнянні з ро-зпорядчими і довідково-інформаційними є більш загальними, ґрун-товними. Серед різних форм виконавчо-розпорядчої діяльності ор-ганізацій провідне місце займає видання правових актів розпоряд-чого характеру, що підлягають обов'язковому виконанню. У той же час організаційні документи мають вищу юридичну силу, оскільки документи двох наступних груп створюються на базі організаційної документації.

До організаційних документів належать статути, положення, інструкції, правила.

Статут - це юридичний акт, що є зведенням правил, які регу-люють діяльність організації, установи, товариства громадян, їх стосунки з іншими організаціями та громадянами, визначають їх структуру, функції, правовий статус та обов'язки у певній сфері державного управління або господарської діяльності. Статути, піс-ля їх затвердження повноважним органом, підлягають обов'язковій реєстрації у відповідних державних органах (для товариств, прива-тних підприємств та малих підприємств таким органом є районна державна адміністрація за місцем юридичної адреси об'єкта підп-риємницької діяльності). Вони видають підприємству свідоцтво про реєстрацію із зазначенням реєстраційного номера та юридичної ад-реси, після чого новостворена організація вправі розпочинати свою діяльність. Статути можуть бути індивідуальні та типові (табл. 3). Формуляр-зразок статуту наведено нижче.

Таблиця 3

Види cmamymie ma їх основна характперистпика

 

Група  Для кого розробляється       Приклади організацій           Ким затверджується

1          2          3          4

Типові (загальні)       Для певних груп організацій, під-приємств, това-риств Акціонерні товариства (AT), малі підприємства (МП), товариства з об-меженою відповідаль-ністю (ТОВ) тощо          Вищими органами державної влади та управління, з'їздами громадських органі-зацій

Індивіду-альні           Для певної орга-нізації шляхом конкретизації типового статуту            AT «Мальва», МП «Колобов», ТОВ «Ера»         Вищою установою, якій підпорядковано підприємство, орга-нізація

Формуляр-зразок статуту

Зареєстровано                             Затве__джено засновником

виконкомом             

(засновниками) (назва Ради)

Ради    Директор      

(назва підприемства засновника) (області, міста)

ВІД «   »          2007р. (номер та дата реєстрації)

№       

Іденти__ікаційний

код     

(підпис)          (розшифровка підпису)

м.п.

С Т А Т У Т

(повна назва підприемства)

Структура тексту

1.         Загальні положення.

2.         Мета і предмет діяльності.

3.         Права і обов’язки підприємства.

4.         Утворення і використання коштів. Майно підприємства.

5.         Органи управління підприємством.

6.         Членство. Права і обов’язки засновників.

7.         Створення і використання пайового фонду.

8.         Звіт, звітність і контроль.

9.         Виробничо-господарська, зовнішньоекономічна діяльність.

 

10.       Реорганізація та ліквідація.

11.       Набуття статутом чинності, зміни та доповнення до статуту.

Реквізити статуту:

1.         гриф затвердження вищою установою чи органом управління;

2.         назва виду документа; З.заголовок;

 

4.         текст;

5.         відмітки про погодження та реєстрацію;

6.         дата.

Статут є основою для розробки положення про структурний підрозділ.

Статути розробляються для груп організаційно-правових форм підприємств, за певною схемою:

Статут орендного підприємства визначає: мету і завдання пі-дприємства, виробничо-господарську діяльність, утворення і вико-ристання коштів, створення і використання пайового фонду, членс-тво у підприємстві, органи самоврядування, права й обов'язки зага-льних зборів орендарів, права й обов'язки дирекції й директора, прийняття ухвал і передавання повноважень.

Статут про заснування малого підприємства визначає: засно-вників - юридичних осіб, громадян, із зазначенням, чи є підприємс-тво заново створеним, чи виділеним із складу діючого; завдання і функції підприємства; організацію й оплату праці; звіт, звітність і контроль; зовнішньоекономічну діяльність; реорганізацію і припи-нення діяльності підприємства.

Статут колективного підприємства, статут товариства з обмеженою відповідальністю, статут акціонерного товариства складається за тією самою схемою, що й попередні.

Гриф «ПОГОДЖЕНО» пишуть у лівому куті документа вели-кими літерами, у правому куті пишуть слова «СТАТУТ ЗАРЕЄСТ-РОВАНО». Далі посередині пишуть назву «СТАТУТ», нижче за-значають назву підприємства.

Зверніть увагу!

Рубрикація для статуту обов'язкова; нумерують нелишеро-

зділи, а й пунктиумежах кожного розділу. Для текстів ді-

лових документів властиві стандартні початки і

закінчення.

Положення - це правовий акт, що встановлює основні правила організації та діяльності державних органів, структурних підрозді-лів органів, а також установ, організацій і підприємств (філій), що їм підпорядковані.

Положення можуть бути індивідуальні та типові (табл. 4.).

Таблиця 4. Види положень ma їх особливосші

Група  Для кого розробляється       Приклади ор-ганізацій         Ким затверджу-ється

1          2          3          4

Типові (загальні)       Для систем уста-нов і підприємств            Міністерства, наукові закла-ди, фонди, тощо            Вищими органами державної влади та управління

Індивідуальні Для певної орга-нізації, структур-ного підрозділу шляхом конкре-тизації типового положення            Положення про управління, по-ложення про відділ маркети-нгу, тощо          Вищою установою, якій підпорядкова-но підприємство, організація, керів-ником підприємст-ва

Формуляр-зразок положення наведено нижче.

У першому розділі положення визначається мета створення пі-дприємства, установи, організації, структурного підрозділу тощо. У другому - наводяться дані про основні та обігові кошти, порядок придбання власності, прибуток, відрахування на преміювання робі-тників і службовців, житловий фонд. В останніх розділах регламен-тується виробничо- господарська діяльність підприємства, визна-чаються завдання щодо якості виробленої продукції.

Формуляр-зразок положення

ЗАТВЕРДЖУЮ

Генеральний директор

(пі_пис і його __озшифровка)

«          »          2007 р.

ПОЛОЖЕННЯ

про філію банку «Бета» 15.12.2006 р.

Структура тексту

1.         Загальні положення.

2.         Основні завдання.

3.         Функції.

4.         Права та обов’язки.

5.         Керівництво.

6.         Взаємовідносини, зв’язки з іншими підрозділами

7.         Майно і кошти.

8.         Контроль, перевірка та ревізування діяльності.

9.         Реорганізація та ліквідація.

Керівник філії банку

підпис розшифрування підпису

До справи №

Залежно від специфіки діяльності органів у положенні можуть відображатися: хід капітального будівництва, винахідництва і раці-оналізаторства; стан матеріально-технічного забезпечення; трудо-вий режим; оплата кредитів тощо. Визначається також правовий статус тимчасово утворюваних комісій, груп, бюро, підрозділів. Ре-комендації щодо складання положень про структурні підрозділи останніх наведені в додатку А.

Проект положення про структурний підрозділ підписує керів-ник структурного підрозділу, затверджує керівник вищого рангу, якому підпорядковується даний підрозділ.

Положення про підприємство затверджується розпорядчим до-кументом вищого органу управління. Воно набуває чинності з дня його затвердження (або дати, зазначеної в розпорядчому документі, яким затверджено положення).

Інструкція - це правовий акт, який створюють органи управ-ління для встановлення правил, що регулюють організаційні, нау-ково-технічні, технологічні, фінансові та інші спеціальні сторони діяльності установ, підприємств, окремих їх підрозділів та служб, a також посадових осіб або громадян. Вона належить до категорії ор-ганізаційних документів, що видаються міністерствами, установа-ми, і є нормативним актом, що регламентує різні питання.

Існують інструкції посадові, з техніки безпеки, експлуатації різного устаткування та інші.

Кожна з них має бути затверджена вищим органом управління або керівниками організації із зазначенням строку її введення в дію. Текст інструкції складається з розділів, які можуть бути поділені на пункти та підпункти, та викладається від третьої особи або в безо-собовій формі. Інструкція оформляється на бланку. Формуляр має такі реквізити: найменування закладу, найменування структурного підрозділу, найменування виду документа, коротке формулювання змісту (заголовок), текст, посада і прізвище особи, відповідальної за ії складання, підпис, дата, номер (індекс) за класифікатором.

В організації суттєву роль відіграють посадові інструкції, які визначають організаційно-правовий статус працівника в структур-ному підрозділі. Посадові інструкції розробляються, як правило, на базі типових посадових інструкцій для працівників окремих катего-рій. Розробляє та підписує посадову інструкцію керівник структур-ного підрозділу, затверджує її керівник організації (установи). Текст цього документа повинен бути коротким, точним, зрозумі-

лим, оскільки інструкція призначена для постійного користування. Текст викладають від другої або третьої особи, чи у безособовій формі. Формуляр-зразок інструкції наведено нижче.

Посадові інструкції розробляються не менш як у двох примір-никах, на загальному чи спеціальному бланку або на чистих арку-шах паперу формату А4. На одному з примірників розташовують реквізити погодження та ознайомлення посадової особи з інструк-цією.

Правила - це службові документи організаційного характеру, в яких викладаються настанови або вимоги, що регламентують пе-вний порядок будь-яких дій, поведінки. Правила бувають кількох груп:

Правила внутрішнього трудового розпорядку;

Правила підготовки документації до здавання в архів;

Правила експлуатації.

Формуляр-зразок посадової інструкції

ЗАТВЕРДЖУЮ Голова міської де__жавної адміністрації

            О.П.Сидоренко

21.12.2007

ПОСАДОВА ШСТРУКЦІЯ

інспектора

загального відділу

Структура тексту:

1.         Загальні положення.

2.         Функції.

3.         Права.

4.         Посадові обов’язки.

5.         Відповідальність.

6.         Як доповнення: Взаємовідносини

(зв’язки за посадою).

Начальник загального

відділу І.І. Карпенко

Співробітника ознайомлено: 15.01.2007 р.

До справи №

Оформляють правила на загальних, чи спеціальних бланках з кутовим розташуванням постійних реквізитів, оскільки цей доку-мент вимагає також грифу затвердження. Формуляр-зразок докуме-нта наводиться нижче.

 

Міністерство

Відомство

Назва підприємства

Пра

внутрішньоі (текст дс

Посадова особа,

що відповідає

за складання правил             (г        ЗАТВЕР__ЖУЮ

 

            (посада, назва __станови, підп__иемства

 

            (особистий підпис, п__ізвище, та ініціали) «      »                       2007 р.

вила

о розпорядку жумента)

іідпис)         розшифрування підпису