Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Розрахунок вартісних показників промисло-вої продукції. Підприємством виготовлено за місяць готових виробів на 325 тис.грн, з яких відвантажено покупцям і оплаче-но ними на суму 284 тис.грн. Виготовлено також напівфабрика-тів на суму 142 тис.грн., з яких пішло в подальшу обробку на підприємстві на 110 тис.грн і відвантажено на сторону на 32 тис.грн. Виконано послуг промислового характеру для інших підприємств на 22 тис.грн. Залишки незавершеного виробництва на початок місяця складали 8 тис.грн, а на кінець – 9 тис.грн. Усю продукцію, що відвантажено, та послуги промислового ха-рактеру оплачено в даному місяці. Додатково надійшло коштів на продукцію у суму 20 тис.грн, яка була відвантажена в попе-редньому місяці. Визначити: 1) валову продукцію; 2) товарну продукцію; 3) реалізовану продукцію. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Валову продукцію можна визначити двома методами: а) через валовий оборот (ВО):

ВП = ВО - ВЗО, де ВЗО – внутрішньозаводський оборот. Валовий оборот, як вартість усієї продукції та послуг, які було виконано за звітній період, розраховується так:

ВО = Готовівироби + Напівфібрикати власноговиробництва

для даного підприємства + Промислові послуги + ( Залишки на

кінець місяця - Залишки на початок місяця )= 325 +142 + 22 +

+(9 - 8 ) = 490 тис.грн.

Внутрішньозаводський оборот – це вартість продукції і послуг, які було здійснено і одних цехах підприємства і спожито іншими цехами цього ж підприємства: ВЗО=110 тис.грн. ВП=490-110=380 тис.грн.

б) за елементами:

ВП = Готові вироби + Напівфабрикати власноговиробництва,

відвантажені насторону + Зміна залишків напівфабрикатів

власноговиробництва + Продукціядопоміжних цехів,

відвантажена насторону + Зміна залишків продукції допоміжних

цехів + Капітальний ремонтвласного устаткуванняі

транспортних засобів + Роботи промислового характеру на

сторону + Зміна залишків незавершеноговиробництва =

= 325 + 32 + (142 - 110 - 32 ) + 22 + (9 - 8 ) = 380 тис.грн.

Висновок. Обсяг валової продукції, визначений за двома методами, збігається.

2.         Товарна продукція (ТП) розраховується двома мето-

дами:

а)         через валову продукцію:

ТП = ВП - НТЧ ,

де НТЧ – нетоварна частина ВП:

НТЧ = Зміна залишків напівфабрикатіввласноговиробництва +

+ Зміна залишків продукції допоміжних цехів + Зміна залишків

незавершеноговиробництва + Вартістьсировини замовника =

=(142 - 110 - 32 ) + (9 - 8 ) = 1тис.грн;

ТП = 380 -1= 349 тис.грн;

б)         за елементами:

ТП = Готовівироби + Напівфабрикативласноговиробництва,

відвантажені на сторону + Продукціядопоміжнихцехів,

відвантажена насторону + Роботи промислового характеру,

виконані на замовлення зісторони + Капітальний ремонт

власного устаткуванняі транспортних засобів;

ТП = 325 + 32 + 22 = 379тис.грн.

Висновок. Товарна продукція, розрахована за двома ме-тодами, збігається.

3.         Реалізована продукція (РП) визначається вартістю

продукції та послуг, які було відвантажено споживачу і за яку на

рахунок надійшли кошти:

РП = 284 + 32 + 20 = 336 тис.грн. Висновок. За звітний місяць валова продукція становила 380 тис.грн, товарна – 379 тис.грн, реалізована – 336 тис.грн.

Задача 2. Розрахунок виконання плану промислової продукції за обсягом і асортиментом. Наведено дані за плано-вим і фактичним випуском продукції одягу:

Таблиця 12.2

Види продукції          Випуск продукції, тис.грн

 

            за планом       фактично

1. Костюми жіночі    130      120

2. Пальта жіночі        90        84

3. Костюми чоловічі 210      220

4. Пальта чоловічі     120      110

5. Роботи промислового характеру            -          36

Визначити відсоток виконання плану продукції: 1) за обсягом; 2) за асортиментом. Зробити висновки.

Розв’язання

Виконання плану продукції за обсягом можна визначити за допомогою індексу:

Iq = ∑q1 p , ∑qпл p де ∑q1 p, ∑qпл p – вартість продукції фактично та за планом.

Виконання плану продукції за асортиментом здійсню-ється з використанням індексу:

Iqа

           

 

де ∑q1′ p – вартість фактичного випуску продукції в межах планового завдання.

120 + 84 + 220 + 110 + 36 570

             zz       

130 + 90 + 210 + 120 550 120 + 84 + 220 + 110 534

           

 

u

= 1,036, ааї 103,6%(+3,6%). 0,971, ааї 97,1% (-2,9%).

 

q 130+90+ 210+120 550 Висновок. Підприємством план продукції за обсягом пе-ревиконано на 3,6%, але за асортиментом в цілому недовикона-но на 2,9%.

Задача 3. Розрахунок виконання плану промислової продукції за сортністю. Є такі дані про випуск підприємством курток жіночих за сортами:

Таблиця 12.3

Назва виробу

та його

сортність        Оптова ціна одного

виробу за планом,

грн      Кількість, тис.шт

 

           

            за планом       фактично

Куртка жіно-ча, у т.ч.:                                 

Вищого сорту            320      22        19

І сорту            240      6          7

ІІ сорту           190      4          5

Всього            х          32        31

Визначити: 1) на скільки відсотків виконано планове за-вдання з виробництва продукції за сортністю; 2) розмір втрат (виграшу) внаслідок зміни сортності продукції.

Розв’язання

1. Відсоток виконання плану випуску продукції за сорт-ністю визначається за допомогою індексу:

де qi - фізичний обсяг фактично виготовленої продукції; q' - обсяг фактично виготовленої продукції, перерахованої на планове співвідношення сортів; рпл - планова оптова ціна одного виробу.

           

19 * 320 + 7* 240 + 5 * 790

 

7<?,

сорт 22           б          4,

 * 31 * 320 + * 31 * 240 + * 31 * 790

32        32        32

8710

=          = 0,973, або97,3% (-2,7%).

8951

Висновок. План виробництва продукції за сортністю бу-

ло недовиконано на 2,7%

2. Розмір втрат (виграшу) внаслідок змін сортності про-дукції розраховується як різниця чисельника і знаменника інде-ксу сортності продукції:

Аорт = X ІіРпл ~ X Ч'Рпл = 8710 ~ 8957 = ~241 тис.грн. Висновок. Внаслідок зміни сортності підприємство втра-тило 241 тис.грн.

Задача 4. Розрахунок показників продукції сільського господарства. Маємо дані про виробництво і реалізацію проду-кції рослинництва в сільськогосподарському підприємстві за звітний рік, тис грн:

Таблиця 12.4

Реалізовано

Види продукції                                                                    

1          2          3          4          5          6          7

1. Зернові культури, у т.ч.:

-          солома, полова

-          технічні культури      420

15 80   170 60 6

0,7       -

--         40 0,3  15

0,2 12

2. Картопля і бахчо-ві культури      160      70        60        0,9       4          -

3. Кормові культури 150      -          -          -          22        12

4. Посіви на силос та зелений корм           25        -          -          -          -          -

5. Фрукти і виноград            240      110      125      0,7       4          3

Витрати на вирощування багаторічних насаджень стано-влять 34,3 тис.грн. Незавершене будівництво у рослинництві на початок року – 31,2 тис.грн, а на кінець року – 37,8 тис.грн. Ви-значити: 1) валову продукцію рослинництва; 2) товарну проду-кцію рослинництва; 3) реалізовану продукцію рослинництва; 4) коефіцієнт товарності. Зробити висновки.

Розв’язання

1.         Валова продукція рослинництва (ВП) розраховується

за формулою:

ВП =Сумавартостіпродукції + Витрати навирощування багаторічних насаджень + Вартість зміни незавершеного

виробництва у рослинництві; ВП = ( 440 + 80 + 160 + 150 + 240 ) + 34,3 + ( 37,8 - 31,2 ) = = 1110,9 тис.грн. Висновок. Продукція рослинництва сільськогоспо-дарського підприємства у звітному році становила 1110,9 тис.грн.

2.         Товарна продукція рослинництва (ТП) – це сума вар-

тості продукції, що призначена до продажу:

ТП = (170 + 6 + 15 )+ (60 + 12 ) + (70 + 60 + 0 ,9 ) + 12 + + (110 + 125 + 0 ,7 + 3)= 644,6 тис.грн. Висновок. Товарна продукція сільськогосподарського пі-дприємства у звітному році становила 344,6 тис.грн.

3.         Реалізована продукція рослинництва (РП) – це сума

усієї проданої продукції:

РП = ТП + Вартість продукції,виданої селянам за рахунок

оплати праці;

РП = 644,6 + ( 40 + 4 + 22 + 4 ) =714,6 тис.грн.

Висновок. Вартість реалізованої продукції сільськогос-подарського підприємства у звітному році становила 714,6 тис.грн.

4. Коефіцієнт або відсоток товарної продукції, розрахо-вується за формулою:

ТП - Вартість малотоварної продукції

Ктов =            * 100%;

ВП - Вартість малотоварної продукції -

- Вартістьнетоварної частини - Витрати на

вирощування багаторічних насаджень -

- Вартість зміни залишків незавершеного

виробництва

644,6 - (0,7 + 0,3 + 0,2 )

Ктов =            * 100=

1110,9 - 15 - 25 - 34,3 -( 34,8 - 31,2 )

643,4

=          * 100=62,5%.

1030

Висновок. Товарна продукція становила 32,5% валової

продукції у звітному році сільськогосподарського підприємства.

Задача 5. Розрахунок показників продукції будівницт-ва. Є такі дані про діяльність будівельної організації у звітному році: введено в дію закінчених об’єктів будівництва на суму 7150 тис.грн; вартість встановленого устаткування та інших придбань становила 1120 тис.грн; незавершене будівництво на початок року 28.тис.грн, а на кінець року – 12 тис.грн. Капіталь-ний ремонт основних фондів – 115 тис.грн, у тому числі устат-кування – 25 тис.грн. Визначити: 1) валову продукцію будівни-цтва; 2) готову продукцію будівництва; 3) кінцеву продукцію будівництва; 4) обсяг виконаних капітальних вкладень за рік. Зробити висновки.

Розв’язання

1.         Валова продукція будівництва (ВП) розраховується за

формулою:

ВП = ( Вартістьвведених у дію закінчених об' ктів - Вартість

встановленого устаткування таінших придбань) + Вартість

зміни залишків незавершеного будівельного виробництва +

+ Вартість зміни залишків незавершеногобудівництва +

Капітальний ремонт будівельі споруд;

ВП =(7150 - 1120 ) + (12 - 28 ) + (130 - 150 ) + (115 - 25 ) =

= 6084 тис.грн.

Висновок. Валова продукція будівництва у звітному році становила 6084 тис.грн.

2.         Товарна (готова) продукція (ТП) є:

ТП = ВП - Вартість залишків незавершеногобудівельного

виробництва; ТП = 6084 - (12 - 28 ) = 310 тис.грн.

Висновок. Товарна продукція будівництва становить 6100 тис.грн.

3.         Кінцева продукція будівництва (КП) розраховується

за формулою:

КП =ТП - Вартість зміни залишків незавершеного будівництва ; КП =6100 -(130 -150 )=6120 тис.грн. Висновок. Кінцева продукція будівництва становила 6120 тис.грн.

4.         Обсяг виконаних капітальних вкладень (КВ) може ро-

зраховуватися двома способами:

КВ = Вартістьвведених удію закінчених

об' єктів + Вартість зміни незавершеного

а)         ;

будівництва;

КВ =7150 + (130 - 150 ) =7130 тис.грн.

КВ = ВП - Вартістькапітального ремонту

будівельіспоруд - Вартість змін незавершеного

будівельноговиробництва + Вартість

б)         встановленого устаткування

таіншихспоруд;

КВ =6084 -(115 - 25 )-(12 - 28 )+ 1120 =

=7130 тис.грн.

Висновок. Обсяг виконаних капітальних вкладень за рік становить 7130 тис.грн.