Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.4. Статистика продукції інших галузей : Статистика : Бібліотека для студентів

12.4. Статистика продукції інших галузей


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Розглянемо статистичні показники таких основних галу-зей як будівництво, транспорт, торгівля, харчування.

До продукції будівництва відносять продукцію, яку ви-робляють: постійно діючі госпрозрахункові будівельні організа-ції, що в цілому створюють будівельну індустрію і виконують роботи підрядним методом; промислові, сільськогосподарські та інші підприємства та організації, які виконують роботи госпо-дарським методом.

Особливостями продукції будівництва є: тривалий цикл виробництва, тому продукція враховується за мірою її вироб-лення, а не завершення; будівництво здійснюється за рахунок джерел фінансування; має територіальну закріпленість; здійс-нюється за рахунок капітальних вкладень, тобто витрат на буді-вництво тільки нових об'єктів.

Видами продукції за станом її готовності є:

•          Готовий об'єкт – об’єкт, на якому виконано всі робо-ти згідно з проектно-кошторисною документацією і передачу його замовникові оформлено документально (державною комі-сією підписано акт введення в дію).

•          Незавершене будівництво, яке характеризується завер-шенням технології робіт за окремими технологічними стадіями.

•          Незавершене будівельне виробництво, що відповідає незакінченим роботам за етапами, комплексним монтажним і будівельним роботам, конструктивним елементам і укрупнен-ням окремих видів робіт, за якими виконано не всі види робіт, передбаченими проектно-кошторисною документацією, і які не можуть бути оформлені документами про готовність цих робіт.

Облік продукції будівництва використовується в натура-льному та вартісному вираженні.

Облік продукції в натуральному вираженні здійснюють на всіх стадіях готовності будівель, що дає змогу охарактеризу-вати їх у фізичних мірах довжини, площі, обсягу тощо.

Облік продукції у вартісному вираженні здійснюється за такими показниками: валова продукція будівництва; чиста про-дукція; товарна (готова) продукція будівництва; кінцева проду-кція будівництва.

Валова продукція будівництва (ВП) – це складова вало-вого суспільного продукту. Розраховується двома методами. Перший метод здійснює розрахунок ВП на підставі даних: вар-тість готових об’єктів (без вартості устаткування та інших прид-бань); вартість зміни залишків незавершеного будівництва (без вартості змонтованого устаткування); вартість зміни залишків незавершеного будівельного виробництва. Другий метод відпо-відає вартості підрядних робіт і включає: вартість будівельних робіт; вартість монтажних робіт; вартість геологорозвідувальних і бурових робіт; вартість проектно-розвідувальних робіт; вартість ремонту будівель і споруд, виконаних силами підряд-них організацій.

Чиста продукція будівництва (ЧП) розраховується у ва-ртісному вираженні за формулою:

ЧП = ВП - Матеріальні витрати. (12.17)

Товарна або готова продукція будівництва (ТП):

Зміни залишків

ТП=ВП-          . (12.18)

незавершеного будівництва

Кінцева продукція будівництва (КП):

Зміни залишків незавершеного

КП=ТП-         . (12.19)

будівельного виробництва

Продукція транспорту характеризується такими статис-тичними показниками як вантажообіг, пасажирообіг, прибут-ки від перевезень вантажів.

До галузі "Торгівля" відносяться об’єкти внутрішньої та зовнішньої торгівлі, організації прокату, кіно – відеофільмів, агенції купівлі-продажу тощо. Основним показником торгівель-ної діяльності є товарообіг. Він показує одночасно вартість реа-лізованої покупцям торгівельної маси, грошовий виторг продав-ців і витрати покупців на придбання товарів. Загальний обсяг товарообігу, який розраховується окремо для оптової та роздрі-бної торгівлі, складається з обсягів товарообігу за різними кана-лами реалізації: торгівельні підприємства (державні та недержа-вні); ринки (речові, промислові) та ін.

Продукція галузі харчування у вартісному вираженні ха-рактеризується перш за все валовою продукцією (ВП). Показник валової продукції може бути розраховано двома методами: пер-ший метод – як сума всіх витрат на виробництво і реалізацію продукції, тобто витрат на виробництво та обіг, за винятком ви-трат на сировину та послуги транспорту і зв’язку, плюс прибу-ток підприємств харчування; другий метод – як різниця між су-мою роздрібного товарообігу у харчуванні (тобто вартості про-даних товарів за роздрібними цінами) та вартості сільськогосподарської та промислової сировини, яка була використана для виготовлення страв. До складу ВП не включається продукція невласного виробництва та витрати на оплату послуг транспор-ту і зв’язку.