Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.3. Статистика продукції сільського господарства : Статистика : Бібліотека для студентів

12.3. Статистика продукції сільського господарства


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Продукцію сільського господарства виробляють сільсь-когосподарські підприємства, фермерські господарства, підсобні господарства населення, промислові підприємства та ін.

Завданнями статистики продукції сільського господарст-ва є:

•          обчислення обсягу продукції рослинництва та тва-ринництва у натуральному та вартісному вираженні;

•          оцінка наявності селянських (фермерських) і колек-тивних орендних господарств та характеристика динаміки та

структури виробляємої ними сільськогосподарської продукції;

•          обчислення обсягу виробництва сільськогосподарсь-кої продукції у підсобних господарствах населення та характе-ристика їх частини у загальному обсязі виробництва сільського-сподарської продукції всіма категоріями господарств;

•          статистичне вивчення сезонності виробництва та урожайності сільськогосподарських культур та плодово-ягідних насаджень, а також продуктивності худоби та птиці;

•          розрахунок індексів фізичного обсягу та цін на сіль-ськогосподарську продукцію.

Особливостями продукції сільського господарства є:

•          природно-економічні, які виявляються в тому, що процес відтворення продукції тісно переплітається з її природ-ним відтворенням, значною мірою залежить від природно-кліматичних умов та сезонності виробництва;

•          соціально-економічні, які проявляються в тому, що продукція цієї галузі виробляється підприємствами, засновани-ми на різних формах власності;

•          економічні, що виявляється в відтворенні продукції на власній основі в натуральній формі.

Сільськогосподарська продукція складається з продукції рослинництва та тваринництва і підлягає обліку в натурально-му і вартісному вираженні. До продукції сільського господарст-ва не входять вирощені лісові насадження, продукція рибальст-ва, які розглядаються продукцією інших самостійних галузей.

Облік продукції в натуральному вираженні дає змогу визначити розмір і склад конкретних споживчих вартостей, роз-мір і структуру сировини для переробної промисловості, продо-вольчих ресурсів для споживання населення та експорту.

До продукції рослинництва входить: урожай або валовий збір окремих сільськогосподарських культур; площі багаторіч-них насаджень та інших сільськогосподарських угідь. Не нале-жать до продукції рослинництва продукти подальшої промисло-вої переробки (борошно, олія, сушені плоди тощо).

До продукції тваринництва відносять продукцію, яку дістали в результаті життєдіяльності сільськогосподарських тварин (молоко, вовна, яйця, мед тощо), і продукцію вирощування тварин (приплід, приріст молодняку тварин) і приріст тва-рин на відгодівлі й нагулі. Не включають до продукції тварин-ництва продукцію забою тварин (м’ясо, сало, шкуру тощо), а також товари первинної переробки продуктів тваринництва (ма-сло, сир, сметану тощо).

Облік продукції у вартісному вираженні складається з таких видів сільськогосподарської продукції: валова, кінцева, товарна, реалізована, чиста продукція.

Валова продукція сільського господарства (ВП) – це су-ма продукції рослинництва і тваринництва у вартісному вира-женні за календарний рік. До складу валової продукції рослинни-цтва входить: вартість валових зборів усіх видів сільськогоспо-дарських культур, включаючи вартість виходу посадочного ма-теріалу, продукції квітництва, декоративних культур, багаторіч-них насаджень; вартість продукції вирощування багаторічних насаджень; зміна вартості незавершеного виробництва (тобто витрати на посів озимих і підготовку ґрунту під посів ярих куль-тур, зроблених у даному році під урожай наступного року). До складу валової продукції тваринництва входить: вартість про-дукції життєдіяльності тварин (молоко, вовна, яйця, мед тощо); вартість продукції вирощування тварин (приплоду, приросту живої маси тварин); вартість продукції кролівництва, бджільни-цтва, шовківництва, звірівництва; вартість побічної продукції тваринництва, такої як вовна-линька, щетина та інший волос сільськогосподарських тварин.

Кінцева продукція сільського господарства (КП) – це ча-стина валової продукції, яка надходить у товарний оборот і на особисте споживання, а також на збільшення запасів:

Вартість продукції, яка використана

на виробничі потреби в сільському

КП=ВП-         (12.11)

господарстві, а також відходи

і витрати при зберіганні.

Товарна продукція сільського господарства (ТП) – це частина валової продукції, що реалізована або призначена до реалізації.

До складу товарної продукції входить: продукція що

продана державі; продукція, продана кооперативам; продукція, продана на сільськогосподарському ринку; продукція, продана окремим установам, особам; продукція, повернена в рахунок натуральних позичок; продукція, реалізована в рахунок оплати праці робітників сільського господарства і залучених працівни-ків; продукція для громадського харчування.

Розрізняють внутрішньогалузеву та галузеву товарну про-дукцію. Внутрішньогалузева товарна продукція - це безпосередня реалізація та обмін продуктами між сільськогосподарськими підпри-ємствами і особистими господарствами населення і селянськими господарствами. Галузева (позасільськогосподарська) товарна про-дукція - це вартість продукції сільського господарства, реалізована за межами сільського господарства як галузі.

Реалізована продукція сільського господарства (РП) - це фактично продана на сторону продукція в даному періоді неза-лежно від часу її виробництва.

Чиста продукція (ЧП) - це валова продукція за відраху-ванням матеріальних витрат:

ЧП = ВП - Матеріальні витрати. (12.12)

При характеристиці динаміки сільськогосподарської продукції використовують загальні індекси фізичного обсягу продукції та цін.

Індекс фізичного обсягу продукції у порівняних цінах ро-зраховується за формулою:

де q0, qi - це фізичний обсяг виробленої продукції відпо-відно у базисному та звітному періодах; р0 - порівняльна ціна у базисному періоді.

Динаміка цін в умовах ринкової економіки вимірюється за допомогою індексу Ласпейреса

'YuPilo ^ірРоЯо

4 ^РоЯо ^РоЯо де ро - ціни споживача на продукцію у базисному періо-ді (вони є більшими у зрівнянні з цінами виробників); ір - інди-відуальний індекс цін.

Для характеристики динаміки урожайності рослинниц-тва сільськогосподарських культур використовують індекси урожайності у вигляді системи середніх індексів змінного, фік-сованого складу та структурних зрушень. При цьому використо-вуються поняття: урожайність (У) – середній збір того чи ін-шого виду сільськогосподарської продукції з одиниці площі; посівна площа (П) – ділянка землі, засіяна однією чи кількома сільськогосподарськими культурами.

Індекс урожайності змінного складу:

∑УП ∑У П

ІуЗ С =У1 :У0 = 1 1 : 0 0 , (12.13)

∑П1    П0

де У0, У1 – урожайність відповідно у базисному і звітно-му періодах, ц/га; П0, П1 – посівні площі відповідно у базисному та звітному періодах, га.

∑УП

ІФу С = 1 1 .  (12.14)

∑У0 П1

Індекс урожайності структурних зрушень:

∑У1П1 ∑У0 П0

ІСу З = 1 1 : 0 0 .        (12.15)

∑П1    П0

Індекс урожайності фіксованого складу:

у

І уЗ С = І Фу С * І Су З .      (12.16)

При цьому існує зв'язок між індексами: уЗ С =І Фу С * І Су