Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
12.2. Методи вимірювання та показники продукції промислових підприємств : Статистика : Бібліотека для студентів

12.2. Методи вимірювання та показники продукції промислових підприємств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

У завдання статистики виробництва промислової проду-кції входить:

•          визначення обсягу промислової продукції в натураль-ному, умовно-натуральному та вартісному вираженні;

•          характеристика обсягу відвантаженої продукції;

•          статистичне вивчення якості та асортименту промис-лової продукції;

•          статистичне вивчення ритмічності виробництва і пос-тавок промислової продукції;

•          розрахунок індексів фізичного обсягу та цін на виро-блену промислову продукцію.

При статистичному обліку обсягу продукції існують три основних методи його вимірювання: в натуральних, умовно-натуральних і вартісних показниках.

На мікрорівні основним методом обліку продукції є її облік за окремими видами в натуральних показниках (шт., м, кг, т, т.км). Метод потрібен для керування пропорціями в економі-ці, для складання балансів основних засобів видів промислової продукції тощо.

Різні, але однотипні види продукції можна переводити в умовно-натуральні показники (одна умовна банка консервів, од-на умовна одиниця мінеральних добрив тощо), виходячи із го-ловної споживчої якості продукту. В методі одна з різновиднос-тей продукції приймається за умовну одиницю, а інші приво-дяться до основного вимірника за допомогою відповідних кое-фіцієнтів. Ці коефіцієнти для перерахування у взятий за еталон продукт визначаються співвідношенням споживчої вартості да-ного продукту та продукту, взятого за умовну одиницю.

Натуральний метод обліку продукції (в натуральних та умовно-натуральних показниках) охоплює готові вироби та на-півфабрикати.

Основним методом обліку різних видів продукції є вар-тісний метод, який є практично єдиним, що дозволяє привести різні види продукції до грошового виміру і тим самим підсумувати усіляку продукцію. Вартісний метод обліку продукції охо-плює роботи промислового характеру, готові вироби, напівфаб-рикати. Обсяг промислової продукції у вартісному вираженні визначається:

а)         у діючих оптових цінах підприємства без податку на

додану вартість і акцизного збору;

б)         у порівнянних цінах.

Вартісними показниками обсягу промислової продукції промислового підприємства є:

•          валовий оборот;

•          валова продукція;

•          валовий виробничий оборот;

•          товарна продукція;

•          відвантажена продукція;

•          реалізована продукція;

•          чиста продукція.

Валова продукція (ВП) є основним показником обсягу виробництва промислового підприємства, яка у вартісному ви-раженні розраховується за формулою:

ВП = ВО-ВЗО,          (12.1)

де ВО - це валовий оборот, який характеризує вартість всього обсягу сукупної продукції підприємства (готових виробів та напівфабрикатів) незалежно від їх подальшого призначення; ВЗО - внутрізаводський оборот, що показує вартість напівфаб-рикатів своєї виробки.

Валовий виробничий оборот (ВВО), що розраховується за формулою:

ВВО = ВЗО + ТП ,    (12.2)

де ТП - товарна продукція, яка відповідає вартості про-дукції поточного (звітного) періоду для відправки за межі осно-вної діяльності (на сторону), що розраховується за формулою:

ТП = ВП-НТЧ,           (12.3)

де НТЧ - нетоварна частина валової продукції.

Товарна продукція може бути визначена в діючих та фі-ксованих цінах. У першому випадку показник характеризує ре-зультати роботи в звітному періоді, у другому - для визначення динаміки обсягу продукції.

Відвантажена продукція (ОП) – це вартість продукції, на яку в даному періоді складено відповідні розрахункові доку-менти на відвантаження і яка розраховується за формулою:

ОП =ТП - (ЗК - ЗП ),            (12.4)

де ЗК, ЗП – залишки продукції на складі відповідно на кі-нець і початок періоду.

Реалізована продукція (РП) – це вартість продукції, яка одержана споживачем і оплачена ним (гроші надійшли на раху-нок підприємства) та розрахована за формулою:

РП = ОП - (ЗОПК - ЗОПП ), (12.5)

де ЗОПК , ЗОПП – залишки відвантаженої, але несплаче-ної продукції відповідно на кінець і початок періоду.

Реалізована продукція може бути представлена такою

залежністю:

ВП ТП ОП РП РП=ВО* * * * =

ВО ВП ТП ОП , (12.6)

=ОП* КВ * Ктов * Квідв * К реал

де Кв – коефіцієнт, що характеризує співвідношення ва-лової продукції та валового обороту, який показує скільки гри-вень валової продукції припадає на 1 грн валового обороту; Ктов – коефіцієнт товарності, що відображає, скільки грн. відванта-женої продукції припадає на 1 грн виробленої валової продукції; Квідв – коефіцієнт відвантаження, який показує, скільки грн. від-вантаженої продукції припадає на 1 грн виробленої товарної продукції (чим більше Квідв, тим швидше відбувається відванта-ження готової продукції споживачам); Креал – коефіцієнт реалі-зації, який виражає, скільки грн. реалізованої продукції припа-дає в даному періоді на 1 грн відвантаженої продукції.

Чиста продукція (ЧП) являє собою знов створену вар-тість вкладеної у виробництво живої праці та розраховується за формулою:

ЧП = ВП - С1 ,          (12.7)

де С1 – вартість матеріальних витрат (зношуваність зна-рядь виробництва, витрат сировини, палива, матеріалів).

Для характеристики в динаміці виконання плану випуску продукції за обсягом, асортиментом, сортністю використову-ється індексний метод.

Показником виконання плану вироблення продукції за обсягом є загальний індекс фізичного обсягу продукції агрегат-ної форми виду:

Iq = ^qiPпл ,   (12.8)

/ ЯплРпл

де qi, qпл - кількість продукції фактично і за планом в на-туральних одиницях вимірювання; рпл - ціна за одиницю проду-кції за планом.

Показником використання плану вироблення продукції за асортиментом є загальний індекс:

Iq = 1 пл ,       (12.9)

ас ∑qп

/ , І1 Рпл

плРпл

де q] - кількість фактичного випуску продукції в нату-

ральних одиницях вимірювання за плановим завданням.

Показником використання плану за сортністю продук-ції є загальний індекс:

'сорт =§к'        <Ш0)

де q' - кількість фактичного випуску продукції в нату-ральних одиницях вимірювання, перерахованого на планове співвідношення сортів.