Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 12. Статистика продукції 12.1. Види, типи та форми продукції : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава 12. Статистика продукції 12.1. Види, типи та форми продукції


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Статистика продукції вивчає випущену продукцію, до якої відносяться в широкому розумінні як матеріальні продук-ти, так і надаваємі послуги. При цьому головними задачами ста-тистики продукції є: розрахунок обсягу продукції; розрахунок її структури; аналіз динаміки; встановлення міри впливу окремих чинників на зміну обсягу продукції.

Згідно з СНР найважливішими узагальнюючими показника-ми вимірювання результатів випущеної продукції для створювання матеріальних благ і надання послуг на макро- і мікрорівні є валовий внутрішній продукт (ВВП) та валова додана вартість (ВДВ). Про них вже йшлося в главі 10 (п. 10.3), де доведено:

•          ВВП – це сукупна ринкова вартість кінцевої продукції та послуг для економіки в цілому (на макрорівні) за певний пе-ріод, яка обчислюється як сума ВДВ всіх секторів чи галузей економіки та чистих податків (ЧП);

•          ВДВ – це сукупна вартість кінцевої продукції і галу-зей економіки на мікрорівні, яка розраховується як різниця між валовим випуском (ВВ) та проміжним споживанням (ПС) і ви-значається в основних цінах; зазначено склад ВДВ, його види та методи обчислення у вітчизняній практиці.

Вироблена продукція для різних галузей економіки (про-мисловість, сільське господарство, будівництво, транспорт, тор-гівля тощо) є джерелом задоволення потреб економіки, соціаль-ної сфери, громадян. В залежності від галузі обчислюються різні показники виробленої продукції.

Виробництво промислової продукції здійснюється про-мисловими і непромисловими підприємствами і організаціями (незалежно від форм власності), а також підприємцями. В обсяг промислової продукції входить продукція промислових підпри-ємств, підприємств та виробництв з переробки сільськогоспо-дарських продуктів і сировини, а також продукція підсобних промислових підприємств, які є на балансі промислових органі-зацій.

Промислова продукція, як результат промислової діяль-ності, може виступати в декількох видах: основна; побічна; зв’язана. Основна продукція – це результат діяльності підприєм-ства без врахування відходів. Продукція, яка випускається разом з основною і має самостійну цінність, називається побічною. Якщо при виробництві з одного виду сировини одночасно полу-чають декілька видів виробів, то таку продукцію називають зв’язаною.

При статистичному обліку за ступенем готовності розг-лядають такі типи промислової продукції: готові вироби, які вироблені на даному підприємстві і не потребують подальшої обробки в його межах; напівфабрикати – це напіввироби, обро-бка яких закінчена в одних підрозділах підприємства і підлягає подальшій обробці в інших підрозділах того ж підприємства; незавершене виробництво – це продукція, обробка якої в межах даного підрозділу підприємства не закінчена.

Випущена продукція виступає також у формах ринкових і неринкових послуг. Ринкові послуги можуть бути поділені на дві групи: ринкові послуги (за винятком умовно розрахункової продукції банків); умовно розрахункова продукція банків. До першої групи ринкових послуг належать такі: оптової та роздріб-ної торгівлі; підприємств громадського харчування, зв’язку, по-слуги з ремонту, відеопракат; послуги з оренди та прокату; пос-луги фінансових закладів, пралень, хімчисток, цирулень тощо; послуги з охорони здоров’я, надання освіти; юридичні та інфор-маційні послуги, послуги домашньої прислуги. Умовно розраху-нкова продукція банків – це продукція фінансових закладів, що відіграють роль фінансових посередників і займаються збиран-ням, переказуванням, розподілом фінансових ресурсів. До нери-нкових послуг відносять такі, витрати яких покриваються за ра-хунок державного бюджету, добровільних внесків (послуги за-кладів державного управління, громадських організацій, соціа-льного страхування тощо).