Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Обчислення показників стану, руху та вико-ристання основних засобів. Маємо такі дані за галуззю про ос-новні засоби (ОЗ):

Таблиця 11.2

Показники     Значення

1. Первісна вартість на початок року         6800 тис.грн

2. Знос на початок року       3%

3. Введено за рік нових ОЗ  2100 тис.грн

4. Надійшло від інших підприємств:

-          за первісною вартістю

-          за залишковою вартістю      220 тис.грн 200 тис.грн

5. Вибуло ОЗ:

-          за первісною вартістю

-          за залишковою вартістю      820 тис.грн 80 тис.грн

6. Капітальний ремонт        23 тис.грн

7. Передано іншим підприємствам:

-          за первісною вартістю

-          за залишковою вартістю      110 тис.грн 87 тис.грн

8. Річна норма амортизації  11,3%

9. Товарна продукція підприємства           8100 тис.грн

Визначити: 1) первісну і залишкову вартість на кінець року; 2) показники руху, стану, використання основних засобів. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Первісна вартість на кінець року (ПВК) (див. баланс ОЗ за ПВ у табл. 11.1):

ПВК = ПВП + ^ введення ОЗ-^ вибуття ОЗ = 6800 + 2100 + 220 - (820 + 110) = 8190 тис.грн.

Залишкова вартість ОЗ на кінець року (див. баланс ОЗ за ЗВ у табл.. 11.1):

ЗВК = ЗВП + ^ введення ОЗ заЗВ + КР

Евибуття ОЗ заЗВ-А

 ЗВП * Nл

ЗВП = ПВП - ПВ * ЗН; Аріч^ =       — ;

ЗВП = 6800 - 6800 * 0,03 = 6596 тис.грн.;

6596*11,3

А іч =  = 745 тис.грн.;

ЗВК = 6596 + 2100 + 200 + 23- (80 + 87)- 745 = 8007 тис.грн. Висновок. Первісна вартість ОЗ на кінець року складає ПВК=8190 тис.грн, залишкова вартість ОЗ на кінець року

ЗВК=8007 тис.грн.

2. Показники руху ОЗ:

а)         коефіцієнт надходження ОЗ:

VП УвведенняОЗзарік 2100 + 220

К надх■ = тг=            ПВК    =шг=0-ш

або 28,3%.

Висновок. Введені в дію ОЗ у поточному періоді стано-вили 28,3% їхньої первісної вартості на кінець року;

б)         коефіцієнт оновлення:

N ^введення нових ОЗ за рік

 

           

Конов

V1       ПВК

2100

0,256, або 25,6%.

8190 Висновок. Введені в дію нові ОЗ у звітному році станов-лять 25,6% їх первісної вартості на кінець року;

в) коефіцієнт вибуття:

ув ^вибуття ОЗ за рік

Квиб =v^=     ПВП    =

820 + 110

=          = 0,137, або 13,7%.

6800

Висновок. ОЗ, що вибули з галузі за рік, становлять

13,7% первісної вартості ОЗ на початок року.

Показники стану ОЗ:

а)         коефіцієнт зносу на кінець року:

ПВ-ЗВ ПВК-ЗВК

К =      =          =

зносу   ПВ       ПВК

8190-8007

=          = 0,022, або 2,2%.

8190

Висновок. ОЗ, які знаходяться в галузі на кінець року,

зношені на 2,2%, тобто придатні до експлуатації на 97,8%;

б)         коефіцієнт придатності ОЗ на кінець року:

ЗВ ЗВК 8007

Кприд = ПВ = ПВ =  = 0,978, або 97,8%.

Висновок. ОЗ, які знаходяться в галузі на кінець року, придатні до експлуатації на 97,8%, тобто зношені на 2,2%.

Показники використання ОЗ:

а) капіталовіддача (фондовіддача):

r Q       Q         8Ю0    8100 ^п

J - = - 7           Г = 7   7 =       = 1"° грн-

V (ПВП+ПВКЛ (6800 + 8190Л 7495

2          ) \         2

Висновок. У середньому на 1 грн. вартості ОЗ припадає 1грн.8коп. товарної продукції в галузі; тобто ОЗ використову-ються ефективно.

б) капіталомісткість (фондомісткість) продукції:

11 ν= = =0 ,93 грн. f 1,08

Висновок. У середньому на кожну 1 грн. товарної проду-кції припадає 93 коп. Вартості ОЗ в галузі, тобто маємо справу з нефондомістким виробництвом.

Задача 2. Обчислення показників ефективності вико-ристання оборотних засобів. Є такі дані за підприємством у 2005 р.:

Таблиця 11.3

Показники     Значення

1. Вартість реалізованої продукції у 2005 р., тис. грн       2970

2. Залишки оборотних засобів, тис.грн.:   

- на 01.01.2005 р.      530

- на 01.04.2005 р.      580

- на 01.07.2005 р.      610

- на 01.10.2005 р.      640

- на 01.01.2006 р.      610

3. Кількість оборотів оборотних коштів у 2004 р. 7

Визначити: 1) як змінилась кількість оборотів та трива-лість одного обороту оборотних засобів у 2005 р. порівняно з 2004 р.; 2) суму вивільнення або додаткового залучення оборот-них засобів під впливом швидкості їх обертання. Зробити ви-сновки.

Розв’язання

1. Зміна кількості оборотів і тривалості обороту оборот-них засобів за встановленими періодами оцінюється за допомо-гою індивідуальних індексів.

Індекс кількості оборотів:

Коб іКоб

К

об0

де Коб1 , Коб0 – кількість оборотів у поточному і базис-ному періодах.

Кількість оборотів базисного періоду (2004 р.) відома і дорівнює Коб0 =7 .

Кількість оборотів поточного періоду (2005 р.) розрахо-вується за формулою (11.30):

Кобі =

РП , З

де РП – вартість реалізованої продукції у 2005 р., РП=2970 тис.грн.; З – середні залишки оборотних засобів.

Так як у вихідних даних є інформація про залишки обо-ротних засобів у 2005 р. на окремі дати з рівними інтервалами, то для знаходження середніх залишків треба використовувати формулу середньої хронологічної:

Ç

           

и-1

Ç1 +Ç2 + ...+Çn-1 + Çn 22

1          1

530+ 580+ 610+ 640 +610

= —     = 600 деп Дді.

5-1

внює:

Тоді кількість оборотів оборотних засобів у 2005 р. дорі-

РП 2970

Коб = ^= =     = 4,95 « 5 об.

1 З 600

Індекс кількості оборотів:

Коб, 5

іКо =   -, = — = 0,714, або 71,4% (-28,6%).

Коб0 7

Висновок. У 2003 р. порівняно з 2004 р. кількість оборо-тів знизилась на 28,6%.

Індекс тривалості одного обороту оборотних засобів:

Д1

де Д1, Д0, - середня тривалість одного обороту (днів) відповідно у поточному і базисному періодах.

— 360 — 360

Д 0 =   = 51,4 дня; Д1 =        = 72 дня.

7          5

і =        = 1,40, або 140% (+40%).

Д 51,4

Висновок. У 2005 р. порівняно з 2004 р. середня трива-лість одного обороту оборотних коштів збільшилась на 40%.

2. Сума вивільнення (залучення) оборотних засобів під впливом змін у швидкості оборотних розраховується за форму-лою (11.34):

т РП — —

Δ З =    (Д1 - Д 0 ),

Д

де Д - тривалість періоду, Д=360 днів;

Δ З 2970

 =         (72 - 51,4) = 169,95 тис.грн.

Висновок. У 2005 р. порівняно з 2004 р. збільшення се-

редньої тривалості одного обороту привело до необхідності до-

даткового залучення коштів на оборотні засоби в розмірі 169,95

тис.грн.

Задача 3. Індексний метод використання матеріаль-них ресурсів. Маємо такі дані про випуск продукції, ціни на неї та витрати сировини у порівняних періодах:

Таблиця 11.4

Вид сирови-ни         Виготовле-но продук-ції в пото-чному пе-ріоді, шт        Затрати сировини на

одиницю

продукції, м3/шт        Ціна за 1 м3 сировини, гр.од.

 

           

            Базисний період       Поточний період      Базисний період       Поточний період

 

            Чі         т0        ГПі      Ро        Рі

А         1000    0,5       0,45     7          6

Б          6000    0,2       0,17     5          4,5

Визначити: 1) індекс питомих затрат сировини; 2) індекс цін на сировину; 3) індекс загальних витрат за чинниками; 4) суму економії за чинниками. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Індекс питомих затрат сировини визначається загаль-ним індексом (11.43):

_ X тіроЧі _ 0,45 *7* 1000 + 0,17 * 5 * 6000 _ S2J0 _

т "Yjm0р0q1 0,5*7*1000 + 0,2*5*6000 9500

= 0,868, або 86,8% (-13,2%). Висновок. При однакових цінах базисного і поточного періоду затрати на сировину за рахунок зниження питомих ви-трат знизився на 13,2%.

2. Індекс цін Пааше на сировину:

I

∑m1 р1q1 0,45* 6 * 1000 + 0 ,17* 4,5* 6000 7290

р y]nt]рoqi 0,45*7* 1000 + 0,17* 5*6000 8250 = 0,884, або 88,4% (-11,6%).

Висновок. Внаслідок зміни цін при незмінних питомих витратах затрати на сировину знизилися на 11,6%.

3. Зміна затрат на сировину в результаті впливу обох чинників:

2_tmlрl4l 0,45*6* 1000 + 0,17* 4,5*6000 7290

1 т ~    =          =          =

У]тОрОЯі 0,5*7* 1000 + 0,2* 5* 6000 9500

= 0,767, або 76,7% (-23,3%).

Висновок. В результаті зміни питомих затрат та цін на сировину загальні затрати від обох чинників знизилися на 23,3%

4. Розмір економії внаслідок чинників:

а)         питомих затрат сировини:

^mjpgqj -^mgpoqj = 8250-9500 = -1250грн;

б)         цін:

^ mjpjqj -^ m}p0qj = 7290 - 8200 = -960грн;

в)         в цілому:

^mjpjqj -^mgpoqj = 7290 - 9500 = -2210грн;

Висновок. Розміри економії в наслідок зміни питомих витрат сировини і сумісного врахування обох чинників складає відповідно 1250, 960 та 2210 грн (перевірка: 1250+960=2210 грн).