Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Питання для самоконтролю : Статистика : Бібліотека для студентів

Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Що являє собою національне багатство (НБ) та як фор-мується його обсяг?

2.         Сутність нефінансових активів і які їх різновиди.

3.         Що відносять до вироблених нефінансових активів?

4.         Що відносять до невироблених нефінансових активів?

5.         Що відносять до фінансових активів?

6.         Класифікація НБ.

7.         Показники НБ.

8.         Як розраховується вартість НБ?

9.         Як визначаються обсяги НБ?

10.       Поясніть поняття основного капіталу. Що включає в се-бе основний капітал?

11.       Основні засоби (основні фонди) і їх різновиди.

12.       За якими видами дається вартісна оцінка основних засобів?

13.       Як обчислюється повна первісна вартість основних засо-бів і де вона використовується?

14.       Як обчислюється залишкова вартість основних засобів і її призначення?

15.       Як визначається відносна вартість основних засобів з урахуванням зносу?

16.       Що характеризує собою балансова вартість основних за-собів і як вона обчислюється?

17.       Як обчислюється ліквідна вартість основних засобів?

18.       Що враховує амортизація основних засобів і які існують методи нарахування амортизації?

19.       В чому полягає суть прямолінійного методу нарахування амортизацій?

20.       Суть методу зменшення залишкової вартості для визна-чення амортизаційних відрахувань.

21.       Суть і застосування методу прискореного зменшення за-лишкової вартості для визначення амортизаційних від-рахувань.

22.       Кумулятивний, виробничий і податковий методи визна-чення амортизаційних відрахувань.

23.       Складові балансового рівняння основного капіталу за первісною вартістю.

339

24.       Балансове рівняння основного капіталу за залишковою вартістю і його структура.

25.       Показники руху основних засобів і коефіцієнт надхо-дження; коефіцієнт оновлення; коефіцієнт вибуття.

26.       Показники стану основних засобів: коефіцієнт придат-ності; коефіцієнт зносу.

27.       Показники використання основних виробничих засобів: капіталовіддача; капіталомісткість; капіталоозброєність.

28.       Які напрями індексного методу з аналізу ефективності використання основних засобів?

29.       Визначення оборотних активів і їх класифікація.

30.       Що являють собою оборотні засоби і на які складові во-ни підрозділяються?

31.       Сутність оборотних фондів, їх склад; чим вони відрізня-ються від основних фондів?

32.       Охарактеризувати фонди обігу як складової оборотних засобів.

33.       З чого складаються грошові засоби?

34.       За якими цінами проводиться оцінка оборотних засобів?

35.       Які показники характеризують ефективність викорис-тання оборотних засобів?

36.       Що характеризує і як розраховується коефіцієнт обер-тання?

37.       Як розраховується середня тривалість одного обороту оборотних засобів?

38.       Що характеризує і як розраховується коефіцієнт заван-таження оборотних засобів?

39.       Як розраховується рентабельність оборотних засобів?

40.       Що характеризують і як розраховуються показники ефе-ктивності використання ресурсів – матеріаломісткість та матеріаловіддача?

41.       Індексний метод аналізу матеріаломісткості продукції.

42.       Яка інформація подається в статистичні органи про ос-новні виробничі засоби?

43.       Яка інформація подається і статистичні органи про обо-ротні виробничі засоби?