Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
11.3. Статистика оборотних засобів 11.3.1. Класифікація і структура оборотних активів : Статистика : Бібліотека для студентів

11.3. Статистика оборотних засобів 11.3.1. Класифікація і структура оборотних активів


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Складовою поняття «економічні активи» в СНР є оборо-тні активи, які виступають частиною національного багатства. Оборотні активи – це авансована в грошовій формі вартість, що знаходиться у постійному кругообігу і забезпечує безперервний процес виробництва. Оборотні активи авансуються (поверта-ються) для утворення виробничих запасів, покриття витрат май-бутніх періодів, заділу незавершеного будівництва, формування залишків готової продукції до її реалізації тощо.

В залежності від місця в процесі кругообігу оборотні ак-тиви поділяються на оборотні засоби у виробництві та грошові засоби (оборотні засоби обігу), а залежно від джерел фінансу-вання – на власні та запозичені. У свою чергу оборотні засоби поділяються на оборотні фонди та фонди обігу (рис. 11.2).

Оборотні засоби у виробництві (оборотні кошти) безпо-середньо пов’язані з виробничим процесом, займають ведучу позицію серед оборотних активів і тому докладно розглядають-ся у даному параграфі. Оборотні засоби являють собою фінан-сові ресурси, які у виробничому процесі беруть участь тільки один раз і цілком переносять свою вартість на вироблений про-дукт, змінюючи свою натурально-речову форму на грошовий вираз.

Складовою оборотних засобів в залежності від місця в процесі кругообігу є оборотні фонди: запаси сировини, матеріа-лів, палива, напівфабрикатів (призначених для переробки), неза-вершене будівництво та витрати майбутніх періодів. Оборотні фонди – це частина виробничих фондів, яка на відміну від осно-вного капіталу (основних фондів), тривало використовуємого на протязі багатьох циклів виробництва, беруть участь тільки в од-ному виробничому циклі, повністю переносячи свою вартість на вироблений продукт.

 

Рисунок 11.2 – Класифікація оборотних активів

Раціональне використання оборотних фондів має важли-ве значення у забезпеченні ефективності виробництва. Змен-шення питомої ваги витрат елементів оборотних фондів, впро-вадження у виробництво нових технологічних процесів та ре-жиму економії – основа для зниження собівартості продукції та підвищення рентабельності виробництва.

Другою частиною оборотних засобів є фонди обігу, які розглядаються як частина авансової вартості, що перебуває на товарній та грошовій стадіях і функцією якої є обслуговування процесу виробництва.

Грошові засоби складаються з готової продукції та від-вантажених товарів, коштів у рахунках та коштів на розрахун-ках.

Наявність оборотних засобів характеризується натура-льними і вартісними показниками. Натуральними показниками (запасами) оцінюють забезпеченість виробничого процесу окре-мими видами оборотних засобів, вартісними показниками оці-нюють їх загальний обсяг.

Склад і обсяг оборотних засобів залежить від галузевих особливостей.

Оцінку запасів оборотних засобів проводять за цінами покупців, якщо вони знаходяться у споживачів чи у підприємців оптової та роздрібної торгівлі, та за основними цінами, якщо во-ни знаходяться у виробників. Загальний обсяг зміни запасів оборотних засобів визначають, порівнюючи дані на кінець та початок періоду в одних і тих же цінах.