Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 11. Статистика національного багатства 11.1. Поняття національного багатства та його класифікація у СНР : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава 11. Статистика національного багатства 11.1. Поняття національного багатства та його класифікація у СНР


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Національне багатство (НБ) це сукупність ресурсів держави (власний капітал), які визначають її економічний поте-нціал. НБ являє собою найважливішу категорію СНР і характе-ризує розмір власності (державної та приватної), що використо-вується державою чи населенням для збільшення свого капіталу. Обсяг цього капіталу формується на основі економічних відно-син у вигляді купівлі чи приватизації природних ресурсів (земе-льних та лісових угідь, водних ресурсів тощо), будинків та спо-руд, запасів сировини, матеріалів, патентів, цінних паперів, ко-штовностей і т.і. Тобто це сукупність нагромаджених в країні економічних активів на визначений момент часу.

Сутність терміну “економічні активи”, який використову-ється в СНР для характеристики НБ, полягає в здатності приносити її власнику економічну вигоду. Згідно з класифікації СНР економіч-ні активи поділяються на нефінансові та фінансові.

Нефінансові активи – це ресурси, які знаходяться у вла-сності інституційних одиниць (тобто економічних одиниць, які можуть володіти активами і брати на себе зобов’язання) і зале-жно від походження розподіляються на вироблені та невиробле-ні. До вироблених нефінансових активів входять: основний капі-тал (основні фонди); запаси матеріальних оборотних засобів і цінностей; затрати на розробку корисних копалень; програмне забезпечення ПК; витвори мистецтва тощо. До невироблених фінансових активів відносять такі, що створені природно або є результатом юридичних чи облікових дій: земля, надра, біологі-чні та водні ресурси; патенти; ліцензії тощо.

До фінансових активів відносять фінансові ресурси у го-сподарюючих об’єктів у галузях економіки, держави в цілому: монетарне золото то SDR (спеціальні права запозичення, які ви-значаються на основі складових іноземних валют); валюта і де-позити; цінні папери тощо.

Фінансові та нефінансові активи групують за формами власності, галузями економіки, регіонами.

 

Класифікація НБ у СНР ілюструється рис. 11.1

Комплексна характеристика НБ передбачає використання системи статистичних показників, які групуються за блоками:

•          обсяг і структура НБ;

•          відтворення найважливіших складових НБ;

•          динаміка НБ;

•          ефективність використання НБ.

Одним із основних показників обсягу НБ є вартість НБ в діючих цінах (за винятком природних ресурсів - їх вартісна оцінка в практиці вітчизняної статистики не проводиться):

п

Qi =^ЯІРІ ,     (Hi)

і=1

де qі - обсяги окремих матеріальних засобів; рі - вартість цих засобів на одну і ту ж дату.

Обсяги НБ за секторами, галузями та економікою держа-ви в цілому за СНР визначаються складанням балансів активів (вимог) та пасивів (зобов’язань) у формі таблиць.

При вивченні динаміки та при міжнародних порівняннях оцінка в діючих цінах непридатна, тому СНР рекомендує щорі-чно переоцінювати НБ у сучасних цінах за допомогою спеціаль-них індексів цін.