Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

10.1. В наявності інформація про виробництво та розпо-діл валового внутрішнього продукту за 2005 рік (у фактичних цінах, млн. грн.):

Таблиця 10.2

Показник        Ви-пуск                                            

Виробницт-во товарів         247751            169113            39220  1640    37778

Виробницт-во послуг          125314            56120  38379  1778    29037

Оплата пос-луг фінан-сових посе-редників          х          1745    х          х          -1745

Податки за винятком субсидій на продукти         26865  х          х          26865  х

Визначити: 1) валову додану вартість; 2) валовий внут-рішній продукт виробничим методом; 3) валовий внутрішній продукт розподільним методом; 4) структуру валового внутріш-нього продукту на стадії розподілу. Зробити висновки.

10.2. Виробництво та розподіл валового внутрішнього продукту за 2005 рік (у фактичних цінах, млн. грн.):

Таблиця 10.3

Показник        Ви-пуск                                            

1          2          3          4          5          6

Виробництво товарів           486611            292328            96599  2821    94263

Виробництво послуг            163609            70395  54202  2056    40956

Оплата послуг

фінансових

посередників х          3148    х          х          -3148

Податки за ви-нятком субси-дій на продукти      27249  х          х          27249  х

Визначити вимоги задачі 10.1

10.3. Наведено дані щодо окремих макроекономічних пока-зників в країні за 2001 – 2005 рр. у фактичних цінах, млн. грн.:

Таблиця 10.4

Показники     2001 р.            2003 р.            2005 р.

1          2          3          4

Кінцеві витрати, у т.ч.:         83569  133090            168904

- домашніх господарств       58323  96536  49899

- некомерційних організацій, що обслуговують домашні господарства            3126    4206    3950

Продовження таблиці

1          2          3          4

- сектор загального державного управління         22120  32348  45055

Валове нагромадження основного капіталу         20096  32785  44747

Зміна запасів матеріальних оборо-тних коштів     1128    -707    -2704

Придбання за винятком вибуття цінностей          133      146      194

Сальдо експорту-імпорту товарів та послуг          -2333  7638    9891

Споживання основного капіталу   -19281            -30223            -38685

Визначити: 1) валовий внутрішній продукт методом кін-цевого використання за кожний рік; 2) чистий внутрішній про-дукт за кожний рік; 3) структуру кінцевих споживчих витрат за кожний рік; 4) на скільки млн. грн. і на скільки відсотків у сере-дньому щорічно зростав обсяг валового внутрішнього продукту, чистого валового продукту і кінцевих споживчих витрат за пері-од 2001-2005 рр. Зробити висновки.

10.4. Наведено інформацію щодо окремих макроеконо-мічних показників в країні за 2001–2005 рр., млн. грн.:

Таблиця 10.5

Показники     2001 р.            2003 р.            2005 р.

Валовий внутрішній продукт (у ринкових цінах) 102593            170070            220932

Оплата праці найманих праців-ників        49307  71940  86440

Податки на виробництво та ім-порт         22695  31707  30720

Субсидії на виробництво та ім-порт          -2937  -3184  -3456

Споживання основного капіталу   -19281            -30223            -38685

Визначити: 1) чистий внутрішній продукт за кожний рік; 2) валовий прибуток, змішаний дохід за кожний рік; 3) чистий прибуток, змішаний дохід за кожний рік; 4) середньорічний аб-солютний приріст і середньорічний темп зростання показників за період 2001 – 2005 рр. Зробити висновки.

10.5. Надано таку інформацію щодо окремих макроеко-номічних показників в країні за 2001 – 2005 рр., млн. грн:

Таблиця 10.6

Показники     2001 р.            2003 р.            2005 р.

Валовий прибуток, змішаний дохід            33528  65070  132071

Оплата праці найманих працівників         49307  71930  86440

Податки на виробницт-во та імпорт         22695  31707  30720

Субсидії на виробницт-во та імпорт          -2937  -3184  -3456

Дохід від власності, одержаний від інших країн   256      598      897

Дохід від власності, сплачений іншим краї-нам   2346    5895    8478

Споживання основного капіталу   -19281            -30223            -38685

Визначити: 1) валовий внутрішній продукт за кожний рік; 2) валовий національний продукт за кожний рік; 3) чистий національний дохід за кожний рік; 4) середньорічний абсолют-ний приріст і середньорічний темп зростання показників за пе-ріод 2001 – 2005 рр. Зробити висновки.

10.6. Валовий випуск і проміжне споживання за група-ми галузей економіки характеризується такими даними, млрд.грн:

Таблиця 10.7

Код секції за КВЕД   Валовий випуск, в основних цінах            Проміжне спо-живання

A         35,2     24,1

B         3,1       0,6

C         42,4     24,4

D         58,6     37,9

E          31,2     17,1

Зазначити, які види діяльності належать до добувних галузей економіки, а які до обробних. Визначити валову додану вартість для добувних і обробних галузей. Зробити висновки.

10.7. Виробництво галузей економіки регіону характери-зується даними, млрд.грн:

Таблиця 10.8

Галузь Валовий випуск        Проміжне споживання

Промисловість          90,1     53,8

Сільське госпо-дарство        34,2     14,9

Будівництво  14,2     7,3

Транспорт і зв’язок   36,1     17,4

Торгівля         54,0     27,4

Інші галузі      74,1     25,0

Визначити для кожної галузі: а) валову додану вартість; б) співвідношення валової доданої вартості та проміжного спо-живання. Зробити висновки.

10.8. Виробництво в основних галузях економіки регіо-ну характеризується такими даними, млрд.грн:

Таблиця 10.9

Галузь Валовий випуск        Проміжне споживання

Промисловість          91,2     54,1

Сільське госпо-дарство        34,6     15,2

Будівництво  14,4     7,6

Транспорт і зв’язок   36,7     17,7

Торгівля         54,6     27,9

Інші галузі      74,3     25,4

Визначити для кожної галузі: а) валову додану вартість; б) співвідношення валової доданої вартості та проміжного спо-живання. Зробити висновки.

10.9. Валовий випуск і проміжне споживання за група-ми галузей економіки характеризується такими даними, млрд.грн:

Таблиця 10.10

Код секції за КВЕД   Валовий випуск, в основних цінах            Проміжне споживання

A         35,9     24,8

B         3,3       0,8

C         43,1     28,6

D         59,1     38,1

E          31,6     17,3

Зазначити, які види діяльності належать до добувних галузей економіки, а які до обробних. Визначити валову додану вартість для добувних і обробних галузей. Зробити висновки.

10.10. Випуск промислової продукції за видами еконо-мічної діяльності характеризується даними:

Таблиця 10.11

Вид економічної діяльності  Валовий випуск, млрд.грн  Частка проміж-ного споживання

Гірничодобувна        117      0,39

Обробна         220      0,58

Виробництво електроенергії, газу і води   81        0,49

Всього            418      х

Визначити: а) валову додану вартість, створену в про-мисловості; б) сумарну валову вартість усіх галузях економіки за умови, що частка промисловості становить 23%. Зробити ви-сновки.

10.11. Випуск промислової продукції за видами еконо-мічної діяльності характеризується даними:

Таблиця 10.12

Вид економічної діяльності  Валовий випуск, млрд.грн  Частка проміж-ного споживання

Гірничодобувна        116      0,40

Обробна         219      0,61

Виробництво електроенергії, газу і води   82        0,50

Всього            416      х

Визначити: а) валову додану вартість, створену в про-мисловості; б) сумарну валову вартість усіх галузях економіки за умови, що частка промисловості становить 22%. Зробити ви-сновки.

10.12.  За результатами економічної діяльності минулого року валовий випуск по економіці в цілому становив 221,8 млрд.грн, проміжне споживання – 134,1 млрд.грн. На сектор не-фінансових корпорацій припадає 77% валового випуску і 84% проміжного споживання. Визначити валову додану вартість се-ктора нефінансових корпорацій і частку його в сумарному обсязі ВДВ. Зробити висновки.

10.13.  За результатами економічної діяльності минулого року валовий випуск по економіці в цілому становив 222,0 млрд.грн, проміжне споживання – 134,4 млрд.грн. На сек-тор нефінансових корпорацій припадає 76,6% валового випуску і 82,3% проміжного споживання. Визначити валову додану вар-тість сектора нефінансових корпорацій і частку його в сумарно-му обсязі ВДВ. Зробити висновки.

10.14. Галузева структура промислового виробництва характеризується даними:

Таблиця 10.13

Галузь промисловості          У % до підсумку

 

            Базисний період       Поточний період

Електроенергетика   15,7     16,2

Паливна         10,8     11,5

Металургія     23,7     26,1

Хімічна та нафто-хімічна      7,7       5,2

Машинобудування та металообробка        15,4     13,7

Будівельних мате-ріалів       5,6       4,2

Легка  5,5       3,3

Харчова         13,1     15,3

Інші галузі      2,5       4,5

Всього            100,0   100,0

Проаналізувати зміни в структурі промислового вироб-ництва, оцінити інтенсивність структурних зрушень. Зробити висновки.

10.15. Галузева структура промислового виробництва характеризується даними:

Таблиця 10.14

Галузь промисловості          У % до підсумку

 

            Базисний період       Поточний період

Електроенергетика   15,5     15,9

Паливна         11,0     11,2

Металургія     23,9     24,1

Хімічна та нафто-хімічна      7,5       7,4

Машинобудування та металообробка        15,8     16,2

Будівельних матеріалів         5,7       4,6

Легка  5,5       6,1

Харчова         11,3     11,4

Інші галузі      2,8       ЗД

Всього            100,0   100,0

Проаналізувати зміни в структурі промислового вироб-ництва, оцінити інтенсивність структурних зрушень. Зробити висновки.

10.16. Результати виробництва в регіоні за поточний пе-ріод характеризується даними, млрд.грн:

Таблиця 10.15

Результати економічної дія-льності            Валовий випуск в основних цінах Проміжне споживання

Товари           17,2     7,4

Послуги          8,3       3,9

Послуги фінан-сових посеред-ників          -          0,2

Чисті податки на продукти та імпорт становили 2,5 млрд.грн. Визначити: а) валову додану вартість в основних цінах; б) валовий внутрішній продукт регіону в ринкових цінах. Зробити висновки.

10.17.  Валова додана вартість галузі в поточному році становила 70,8 млрд.грн, в тому числі: оплата праці – 35,1, чисті податки на виробництво та імпорт – 5,3; спожито основного ка-піталу – 14,7. Визначити: а) валовий і чистий прибуток галузі; б) частку чистого прибутку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.

10.18.  Результати виробництва в регіоні за поточний пе-ріод характеризується даними, млрд.грн:

Таблиця 10.16

Результати економічної дія-льності            Валовий випуск в основних цінах Проміжне споживання

Товари           16,9     7,2

Послуги          8,1       3,6

Послуги фінан-сових посеред-ників          -          0,15

Чисті податки на продукти та імпорт становили 2 млрд.грн. Визначити: а) валову додану вартість в основних цінах; б) валовий внутрішній продукт регіону в ринкових цінах. Зробити висновки.

10.19. Валова додана вартість галузі в поточному році становила 70,6 млрд.грн, в тому числі: оплата праці – 34,7, чисті податки на виробництво та імпорт – 5,1; спожито основного ка-піталу – 14,3. Визначити: а) валовий і чистий прибуток галузі; б) частку чистого прибутку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.

10.20.  Валова додана вартість галузі становить

103 млрд.грн, з них оплата праці – 47%, чисті податки на вироб-

ництво та імпорт – 13%, валовий прибуток галузі – 40%. Спів-

відношення валового прибутку і спожитого основного капіталу

1:2. Визначити чистий прибуток галузі та частку чистого прибу-

тку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.

10.21.  За наведеними даними проаналізувати зміни у ва-

ртісній структурі ВВП, оцінити інтенсивність структурних зру-

шень. Зробити висновки.

Таблиця 10.17

Показник        У % до підсумку

 

            Базисний період       Поточний період

ВВП, у т.ч.:     100,0   100,0

Оплата праці 44,5     47,2

Чисті податки на виробництво та імпорт 14,8     17,0

Валовий прибу-ток, змішаний доход         40,7     35,8

10.22.  Валова додана вартість галузі становить

103 млрд.грн, з них оплата праці – 45,2%, чисті податки на ви-

робництво та імпорт – 13,1%, валовий прибуток галузі – 42,7%.

Співвідношення валового прибутку і спожитого основного капі-

талу 1:2. Визначити чистий прибуток галузі та частку чистого

прибутку у валовій доданій вартості. Зробити висновки.

10.23.  Валовий внутрішній продукт країни становив

167,5 млрд.грн. Перерозподіл доходів від власності та рух пото-

чних трансфертів характеризується даними:

Таблиця 10.18

Показник        Одержано від іншого світу   Передано іншому світу

Доходи від власності            6,2       18,4

Поточні трансфермери         7,8       2,2

Визначити: а) валовий національний доход; б) валовий наявний доход. Якщо значення показників різні, пояснити чому. Зробити висновки.

10.24. Розподіл первинних доходів галузі за рік характе-ризується даними у поточних цінах, млрд.грн:

Таблиця 10.19

Використання Млрд. грн     Ресурси          Млрд.грн

Доходи від вла-сності, переданої іншому світові  2,4       Валовий при-буток / валовий доход          16,1

                        Оплата праці на-йманих працівни-ків      34,6

                        Податки на виро-бництво та імпорт         17,6

Валовий націо-нальний доход                   Субсидії на виро-бництво та імпорт (-)     -6,3

                        Доходи від влас-ності, отримані від іншого світу 0,2

                        Споживання ос-новного капіталу  14,7

Визначити: а) валовий внутрішній продукт; б) валовий і чистий національний продукт. Зробити висновки.

10.25.  Валовий національний доход становив

35 млрд.грн, частка спожитого основного капіталу – 17,5%. Оде-

ржано поточних трансфертів від іншого світу на 0,7 млрд.грн

більше, ніж передано іншому світові. Визначити чистий наяв-

ний доход. Зробити висновки.

10.26.  За наведеними даними визначити для кожного секто-

ра економіки валове і чисте заощадження. Зробити висновки.

Таблиця 10.20

Показник        Сектор економіки

 

            Державне управ-ління         Домашні госпо-дарства

Валовий наявний доход, млрд.грн 137      1196

Частка витрат на кінцеве спожи-вання, %           26        96

Споживання основного капі-талу, млрд.грн        15,2     24,8

10.27.  У поточному році кінцеві споживчі витрати до-машніх господарств становили 55 млрд.грн, що в 2,6 рази пере-вищувало витрати сектора загального державного управління, у 17,5 разів – витрати некомерційних організацій, що обслугову-ють домашні господарства, і в 2 рази – валове заощадження. Ви-значити валовий наявний доход і частку валового заощадження. Зробити висновки.

10.28.  Валовий наявний доход поточного року сягнув 85,2 млрд.грн, що на 6% більше порівняно з минулим роком. Частка кінцевих споживчих витрат у ВНД зменшилася за цей період з 76% до 73%. Визначити абсолютний приріст (зменшен-ня) валового заощадження. Зробити висновки.

10.29.  Валовий внутрішній продукт країни у поточному році становив 162,5 млрд.грн. Споживання основного капіталу – 20,5% від ВВП. Валове нагромадження основного капіталу – 46,9 млрд.грн. Визначити чисте нагромадження і норму чистого нагромадження у % до ВВП. Зробити висновки.

10.30.  Темпи приросту фізичного обсягу ВВП у % до попереднього року становили:

Таблиця 10.21

Країна 2003    2004    2005

А         1,9       1,6       1,5

Б          1,5       2,2       1,7

Визначити для кожної країни темпи приросту фізичного обсягу ВВП у 2005 р. порівняно з 2003 р. Зробити висновки.