Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 10. Система національних рахунків 10.1. Виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава 10. Система національних рахунків 10.1. Виникнення системи національних рахунків і її порівняння з іншими економічними моделями


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Для ефективного регулювання ринкової економіки необ-хідна скоординована сукупність макроекономічних показників. Такою макроекономічною моделлю є система національних ра-хунків (СНР).

СНР є засобом узагальнюючої характеристики економі-чних ринкових відносин. Вона складається з сукупності показ-ників, що характеризують ці відносини (виробництво, дохід, споживання, нагромадження капіталу тощо).

Перші розрахунки національного доходу за СНР почали використовувати в Германії, США, Японії, Франції ще на почат-ку 30-х років. Широке розповсюдження СНР получила після Великої вітчизняної війни, але ще не було запроваджено систе-ми замкнутих рахунків.

У 50-і роки Статистичний комітет ООН розробив посіб-ник, а потім видав довідник ООН за методологією СНР. Пізніше до діяльності в цьому напрямку підключився Європейський Со-юз (ЄС) з його статистичними організаціями.

З 1993 року в більшості країн світу з ринковою економі-кою, Росії та Україні запроваджується СНР у вигляді системи ООН 93. Модель Української системи національних рахунків (УСНР) базується на міжнародних стандартах ООН і висвітлює свої національні особливості.

Система національних рахунків (СНР) – це логічно пос-лідовна, гармонійна та цілісна сукупність макроекономічних рахунків, балансів активів і пасивів, а також таблиць, в основі яких лежить ряд узгоджених на міжнародному рівні понять, ви-значень, класифікацій та правил обліку. СНР являє собою мак-роекономічне бухгалтерське відображення прибутків за певний період діяльності держави в цілому, її секторів, галузей і регіо-нів. Термін “бухгалтерське” має тлумачення подвійного запису господарських операцій за системою бухгалтерських розрахун-ків, тобто за принципом балансу надходження і використання ресурсів.

В основі СНР лежить концепція економічного обороту від об’єктів (носіїв вартості) до суб’єктів (господарчих одиниць) за допомогою економічних актів або операцій. Концепція СНР розглядає ринкову економіку як єдине ціле, без проведення принципових відмінностей між виробництвом матеріальних благ і діяльності з наданням послуг. У СРСР використовувалась інша концепція опису і аналізу макроекономіки: знаходженню показників на основі балансу народного господарства (БНГ), заснованого на суспільній власності на засоби виробництва та централізованому плануванні. Модель БНГ розмежовувала ви-робничу та невиробничу сфери, не могла швидко реагувати на фінансово-грошові відношення в умовах ринку і є застарілою.