Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.4. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-економічної статистики в Україні : Статистика : Бібліотека для студентів

9.4. Сучасний стан та перспективи розвитку соціально-економічної статистики в Україні


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Організація статистики в Україні згідно Конституції України визначається виключно законами. Виходячи з цього, Держкомстатом була проведена велика робота з підготовки па-кета законопроектів у сфері статистики.

Так, протягом 2000 – 2002 рр. було прийнято такі зако-ни: “Про державну статистику”, “Про Всеукраїнський перепис населення”, “Про внесення змін до Кодексу України про адміні-стративні правопорушення (в частині встановлення відповідаль-ності за порушення порядку подання та використання даних державних статистичних спостережень)”; “Про внесення змін у деякі законодавчі акти України у зв’язку із прийняттям Закону України “Про державну статистику”.

Ці законодавчі акти повністю відповідають основним принципам офіціальної статистики ООН, адаптовані до законо-давства Європейського Союзу (ЄС) у сфері статистики, а також отримали позитивну оцінку Євростату і статистичного департа-менту МВФ (Міжнародного валютного фонду). Їх прийняття створило відповідні правові та організаційні умови для подаль-шого розвитку державної статистики в Україні.

За роки незалежності державна статистика України, ос-новним завданням якої є об’єктивна оцінка соціально-економічного розвитку країни, зазнала значних змін.

Основними досягненнями національної статистики на су-часному етапі є такі):

-          запровадження в основу державного управління прин-ципів стратегічного планування статистики України, знайшло відображення в розроблені та затверджені урядом послідовно реалізованих двох програм розвитку державної статистики;

-          внаслідок реалізації першої програми розвитку держав-ної статистики (1996–1997 рр.) були створені основні засади на-ціональної статистичної методології, що узгоджувалися з між-народними стандартами: запроваджено базові елементи системи національних рахунків (СНР) і платіжного балансу, статистики зовнішньої торгівлі та зовнішньоекономічних інвестицій, гро-шово-кредитної та банківської статистики, статистики цін, ство-рено Єдиний державний реєстр підприємств та організацій України, розроблено основи державної системи класифікації та кодування техніко-економічної соціальної інформації тощо;

-          при реалізації другої програми державної статистики (1998-2003 рр.) створена комплексна статистична система, адап-

) Хто користується статистикою, той володіє інформацією (розмова з головою Держкомстату України, докт. держ. упр. проф. О.Г.Осауленком) // Урядовий кур’єр. – 2004. - № 28. – 13 лютого

тована, з одного боку, до міжнародних стандартів, а з другого – до національної специфіки; значні зміни відбулися в організації та проведенні державних статистичних спостережень за всіма напрямками, але насамперед у побудові національної СНР як інтегруючого елементу системи статистики в цілому;

-          створення цілісної системи статистики підприємств, що до-зволило запровадити в країні першою серед країн СНД інтегровані обстеження всіх суб’єктів господарювання незалежно від видів еко-номічної діяльності; це дає змогу комплексно обстежувати економі-чну ситуацію в цілому та в окремих галузях, аналізувати діяльність всіх категорій підприємств, здійснювати порівняльний аналіз як на регіональному, так і національному рівнях;

-          запровадження у 1999 році обстеження умов життя до-могосподарств для вивчення рівня та якості життя населення; за результатами такого виду моніторингу його методологія та ор-ганізація отримала високу оцінку міжнародних експертів;

-          у січні 2003 року Україна офіційна стала 52-ю країною в сві-ті та першою серед країн СНД щодо підтримки міжнародного стан-дарту у сфері статистики “Спеціальний стандарт щодо поширення даних”(ССПД), розроблений МВФ, що гарантує користувачам у всьому світі високий рівень достовірності і якості української стати-стики та її відповідність міжнародним стандартам.

Основні пріоритетні напрямки третьої програми розви-тку статистики на перспективу затверджено Постановою Кабі-нету Міністрів від 13 липня 2004 р., № 910 „Про затвердження Стратегій розвитку державної статистики на період до 2008 ро-ку” [3]:

– взаємодія з користувачами та респондентами, коорди-нація статистичної діяльності;

– зміцнення нормативно-правової бази та статистичної інфраструктури, впровадження міжнародних стандартів і реко-мендацій;

– удосконалення процедур збирання, оброблення та по-ширення статистичної інформації;

– удосконалення організаційної структури та системи управління органів державної статистики;

– модернізація інформаційних та комунікаційних техно-логій;

– розвиток статистики в органах державної влади та ко-ординація дій у питаннях організації діяльності щодо збирання, обробки та аналізу статистичної інформації й адміністративних даних.