Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
9.3. Основні класифікації в економічній статистиці : Статистика : Бібліотека для студентів

9.3. Основні класифікації в економічній статистиці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Важливу роль в економічній статистиці мають класифі-кації – поділ явища (об’єкта інформації) на однорідні сукупності за певною якісною ознакою чи кількома ознаками. У класифікаціях здійснюється систематизований поділ явища на певні групи, класи, розряди за принципом їх подібності або розбіжності. Класифікаційні ознаки, як правило, атрибутивні (вид економічної діяльності, вид продукції чи послуги тощо). На відміну від групувань класифікації передбачають більш повний, розширений поділ сукупності, що роз-глядається як статистичний стандарт.

Кожній класифікаційній позиції у класифікації надається стандартний код – сукупність знаків або символів, яка замінює назву цієї позиції і слугує засобом її ідентифікації. Коди об’єднуються у класифікатори (наприклад, країн світу, валют, одиниць вимірювання тощо).

Економічні класифікатори розробляються міжнародни-ми та національними статистичними органами і рекомендують-ся як статистичний стандарт. Розрізняють стандарти світово-го рівня (стандарти ООН), європейського рівня (стандарти ЄС), національні стандарти.

В Україні з 1994 року розроблено близько 20 національ-них статистичних класифікацій, які базуються на засадах мето-дології міжнародних статистичних класифікацій. Три з них є базовими:

а)         Класифікація видів економічної діяльності – КВЕД;

б)         Державний класифікатор продукції та послуг –

ДКПП;

в)Українська класифікація товарів зовнішньо-економічної діяльності – УКТ ЗЕД.

Окрім базових статистичними класифікаціями в Україні є: Класифікація форм власності; Класифікація організаційно-правових форм господарювання; Класифікація професій; Кла-сифікація держав світу; Класифікація валют та ін.

Класифікація видів економічної діяльності (КВЕД) ви-значає види економічної діяльності залежно від технологічного процесу, типу сировини, характеру виробленої продукції чи по-слуг, напрямків їх використання. Одиницею виду діяльності може бути підприємство або його підрозділ. Сукупності об’єктів господарювання, які здійснюють переважно однаковий чи схо-жий вид діяльності, утворюють галузі економіки. Належність об’єкта до відповідної галузі визначається за основним видом діяльності.

КВЕД побудовано за ієрархічною структурою і має п’ять рівнів класифікацій, для позначення яких використовують літе-рно-цифровий код. На першому рівні однорідні за видами еко-номічної діяльності галузі економіки об’єднуються в 17 секцій, які позначаються латинськими літерами від А до Q (сільське господарство, добувна промисловість, будівництво, транспорт, державне управління, освіта тощо). При цьому відокремлюють-ся галузі, що виробляють продукти (А ...F), і галузі, що надають послуги (G ... Q). Добувні види економічної діяльності познача-ються А, В, С, обробні – літерами D, E, промислові представля-ють секції С, D, E.

Інші рівні класифікації (підсекції, групи і класи видів економічної діяльності) мають цифрову систему кодування: у п’ятизначному коді ХХ.ХХ.Х перші чотири цифри збігаються з європейською класифікацією NACЕ, а п’ята - відображає особ-ливості національної економіки. При відсутності специфічних

ознак на рівні класів записується “0”. Наприклад, цифровий код 15.52.0 означає: 15 – виробництво харчових продуктів та напоїв; 15.5 – виробництво напоїв; 15.52.0 – виробництво вин.

Державний класифікатор продукції та послуг (ДКПП) визначає результати економічної діяльності у вигляді виробниц-тва продуктів і надання послуг. У дев’ятизначному коді ХХ.ХХ.ХХ.ХХ.Х перші чотири цифри узгоджуються з КВЕД, шість цифр – з Європейською класифікацією видів продуктів та послуг (СРА) , а окремі групи - з Європейським класифікатором видів промислової продукції (PRODCOM). Класифікатор ДКПП використовують при розробці каталогів продукції, в аналізі по-казників продукції на макроекономічному і мікроекономічному (галузевому і регіональному) рівнях.

Українська класифікація товарів зовнішньоекономічної діяльності (УКТ ЗЕД) призначена для товарів, що мають обіг у зовнішній торгівлі. Класифікація відповідає потребам митних служб (декларування, ліцензування та квотування) і на основі якої здійснюється регулювання експорту і імпорту товарів, ви-вчається кон’юнктура ринку.

Базові національні статистичні класифікації повністю гармонізовані (узгоджені методологічно та за кодами) з відпові-дними європейськими та світовими стандартами.

Інформація про міжнародні класифікації детально розг-лянута в роботі [37] і в навчальній літературі з економічної ста-тистики [18, 45, 46, 60]. Для прикладу наведемо схему гармоні-зації національних і міжнародних стандартів.

Таблиця 9.1

Схема гармонізації КВЕД з міжнародними стандартами [18]

Статистичний стандарт      Види діяль-ності       Продукція       Товари

Національний           КВЕД  ДКПП УКТ ЗЕД

Європейський           Класифікація видів еко-номічної діяльності

NACE Класифі-кація про-дукції за видами діяльності

СРА    Класифіка-ція видів промислової продукції

PRODCOM    Комбінована номенклатура

CN

Світовий        Міжнародна стандартна галузева кла-сифікація ви-дів економі-чної діяль-ності ISIC            Класифікація основної продукції СРС        Гармонізована система опису та кодування товарів HS

Європейські класифікації, зазначені в таблиці, розробле-ні Статистичною Комісією Європейського Союзу, а світові – Організацією Об’єднаних Націй.

Наведені класифікації слугують інформаційною базою для аналізу структури і структурних зрушень в економіці, вимі-рювання ступеня концентрації і диференціації соціально-економічних явищ, оцінювання збалансованості окремих скла-дових в економіці країну, регіону, галузі.