Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА Глава 9. Методологічні основи економічної та соціальної статистики 9.1. Мета, завдання і предмет економічної та соціальної статистики і система їх показників : Статистика : Бібліотека для студентів

ЧАСТИНА 2. ЕКОНОМІЧНА ТА СОЦІАЛЬНА СТАТИСТИКА Глава 9. Методологічні основи економічної та соціальної статистики 9.1. Мета, завдання і предмет економічної та соціальної статистики і система їх показників


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Поряд з теорією статистики економічна та соціальна ста-тистика є складовою статистики як навчальної дисципліни.

Економічна статистика має за мету надання знань про основні поняття та категорії, закономірності функціонування й розвитку економіки. Її завдання полягає в вивченні методології структурних зрушень в економіці, аналізі динаміки та прогнозу-ванні економічних процесів, набутті вмінь і навичок для ком-плексного статистичного аналізу явищ і процесів. Вивчення за-кономірностей формування зазначених задач складає предмет економічної статистики.

Метою соціальної статистики є формування системи знань про соціальні явища і процеси в суспільстві. Її завдання базується на вивченні методів аналізу соціальних процесів, ста-тистичного забезпечення аналізу і прогнозування соціального розвитку суспільства. Предметом соціальної статистики є ви-вчення закономірностей і тенденцій соціальних процесів.

В основі економічної та соціальної статистики лежать статистичні показники. Вони описують економічний стан суспі-льства та його соціальну реальність за розглядаємий період.

Система показників соціально-економічної статистики виконує пізнавальну, стимулюючу та керуючу функції. За допо-могою пізнавальної функції встановлюється тенденція розвитку соціально-економічного явища і зумовлюється необхідність йо-го розгляду у взаємозв’язку з іншими явищами або елементами аналізуємого явища. Стимулююча функція дозволяє правильно узагальнити об’єктивні властивості явищ в умовах інтенсивного розвитку і вдосконалення управління господарюванням в рин-кових умовах. Зміст керуючої функції полягає у виробленні об-ґрунтованих рішень відносно розглядаємого явища, що надає статистиці роль активного учасника в будь-якій сфері відтво-рення.

Умовно інформаційні потреби країни можуть бути пред-ставлені за допомогою таких груп показників [46]:

Група А: Потреби щодо даних про економіку

1.         Економічні одиниці (підприємства, які згруповані за розмі-рами, галузями, регіонами, формами і т.ін.).

2.         Ресурси (трудові, матеріальні, фінансові).

3.         Виробництво (витрати, виробнича діяльність, випуск про-дукції).

4.         Розподіл та перерозподіл доходів (доходи від діяльності, податки, внески, кінцеві доходи, соціальні виплати).

5.         Використання матеріальних благ (проміжне споживання, капітальні вкладення, кінцеве споживання, зовнішнє торго-вельне сальдо).

6.         Грошові та фінансові показники (заробітна плата, ціни та їх динаміка). Група Б: Потреби щодо даних про населення

 

1.         Показники чисельності населення (чисельність та структура населення, прогнози чисельності).

2.         Рух населення (народження, шлюби, розлучення, смерт-ність, міграція). Група В: Потреби щодо життєвого рівня населення

 

1.         Показники матеріального благополуччя населення (рівень доходів, витрат і споживання).

2.         Показники соціального та духовного благополуччя (зайня-тість населення; його освітній рівень, стан здоров’я; стан довкілля; фактори соціально-політичної напруги).

3.         Демографічні показники життєвого рівня (середня очікува-на тривалість життя, дитяча та материнська смертність).

Методики розрахунку та аналізу показників групи А ро-зглядаються економічною статистикою, а груп Б і В – соціаль-ною статистикою. Вони будуть розглянуті у наступних главах.