Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
1.2. Предмет статистики та її категорії : Статистика : Бібліотека для студентів

1.2. Предмет статистики та її категорії


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Статистика як суспільна наука має свій об’єкт та пред-мет дослідження. Розвиток статистичної науки, розміщення сфери використання статистичних досліджень на практиці, її активна участь в управлінні економікою привели до такого су-часного змісту поняття „статистика”. Статистика розгляда-ється як суспільна наука, галузь практичної діяльності, навча-льна дисципліна, яка вивчає кількісну сторону масових соціаль-но-економічних явищ і процесів у нерозривному зв’язку з їх якіс-ною стороною шляхом збирання, обробки та аналізу масових даних, вивченні їх структури та розподілу, розміщенні у прос-торі та за часом, тенденцій та закономірностей перебігу, щільності взаємозв’язків та взаємозалежностей.

Об’єктами статистичного аналізу можуть бути найріз-номанітніші явища і процеси суспільного життя.

Предметом статистики є розміри і кількісні співвідно-шення між масовими суспільними явищами, закономірності їх формування, розвитку, взаємозв’язку.

У визначенні статистики підкреслюються дві її основні

відмінності від інших суспільних наук. По-перше, статистика вивчає не поодинокі, а масові соціально-економічні явища і процеси суспільного життя. По-друге, предметом статистики є кількісна сторона явищ і процесів суспільного життя; при цьому статистика вивчає кількість не саму по собі, а у зв’язку з її якіс-ним змістом у конкретних умовах місця та часу.

Кількісна сторона проявів суспільного життя – це на-самперед розміри явищ і процесів та їх співвідношення. Так, при вивченні товарообігу, товарних запасів, витрат виробництва та інших показників комерційної діяльності встановлюють кількіс-ні характеристики їх розвитку, визначають співвідношення між показниками, що дає цифрову оцінку виявлених при цьому за-кономірностям.

Таким чином, кількісну сторону масових суспільних явищ і процесів статистика виражає у вигляді статистичних по-казників (чисел). Статистичним показником називають уза-гальнену числову характеристику будь-якого масового явища (процесу) з його якісною визначеністю в конкретних умовах мі-сця та часу. Прикладами статистичних показників є кількість працюючих на підприємстві на початок року, обсяги виробленої та реалізованої продукції, собівартість, рентабельність виробни-цтва тощо.

Статистичні показники можуть бути виражені у вигляді абсолютних і відносних величин. Якщо статистичний показник стосується окремого явища (наприклад, конкретного підприємс-тва), то його називають індивідуальним, якщо ж сукупності явищ (наприклад, однотипних підприємств регіону), то узагальненим, або зведеним. В статистиці використовується і система стати-стичних показників, якою називають сукупність взаємозв’язаних і розташованих у логічній послідовності узагальнених даних.

Статистика оперує з відповідними категоріями, тобто по-няттями, які виражають суттєві, всебічні властивості явищ дійсності. До основних категорій статистики можуть бути віднесені:

а)         статистична закономірність;

б)         статистична сукупність;

в)         одиниця та обсяг сукупності;

г)         ознака сукупності;

д)         варіація ознаки;

ж) шкала ознаки.

Статистична закономірність – це повторюваність, по-слідовність і порядок у масових соціально-економічних явищах (процесах). В основі статистичної закономірності лежить закон великих чисел, основним принципом якого є масовість явища або процесу. При масовості зникає вплив випадкових причин на досліджуваний результат, випадкові причини взаємно врівнова-жуються і це дає можливість виявити об’єктивну і невипадкову закономірність сторін суспільного життя.

Статистична закономірність притаманна лише сукупнос-тям, тому що сукупність , а не окремий елемент, стає базою для встановлення конкретних законів. Статистична сукупність – це множина одиниць (об’єктів, явищ), які об’єднуються однією якісною основою, але відрізняються між собою за рядом ознак. Статистичній сукупності притаманні дві властивості, це – масо-вість та однорідність її одиниць. Прикладом статистичної суку-пності є комерційні банки країни: їх об’єднує характер надання банківських послуг, хоча капітал, прибуток та інші ознаки різні.

Окремі елементи статистичної сукупності називають одиницями сукупності, а загальну їх кількість – обсягом сукуп-ності. Одиниці сукупності, як первинні елементи, виражають її якісну однорідність і виступають носіями певних ознак. Напри-клад, одиницями сукупності можуть виступати акціонерні това-риства, фірми, фермерські господарства, людина, сім’я, станок тощо. Одиниці сукупності повинні бути якісно однорідними.

Елементи сукупності характеризуються однією або кіль-кома ознаками. Ознака – це статистичний еквівалент властивос-тей одиниць сукупності. Так, для одиниці статистичної сукуп-ності „підприємство” ознаками можуть бути: обсяги виробленої продукції, співвідношення власних та запозичених коштів, чи-сельність робітників тощо.

Однією з особливостей статистичної сукупності є наяв-ність варіацій ознак, тобто відмінностей, коливань у числових значеннях окремих одиниць сукупності. Ознаки, які набувають різних значень, називають варіюючими. Прикладами варіюючих ознак людини є вік, стать, сімейний стан, рівень освіти, а підп-риємства – спеціалізація, форма власності, рентабельність виро-бництва тощо.

Варіюючі ознаки поділяють на кількісні та атрибутивні (які-сні). Кількісні ознаки виражаються числами (урожайність, заробітна плата, продуктивність праці та ін.). Атрибутивними називають ознаки, які не підлягають числовому вираженню і характеризують словами описові риси (стать, професія, галузь і т.ін.).

За характером варіювання кількісні ознаки поділяють на дискретні та неперервні. Дискретними називають такі кількісні ознаки, які можуть набувати тільки цілочислових значень (кіль-кість автомобілів, кількість членів сім’ї та ін.). Неперервними кількісними ознаками є такі, які можуть в окремих межах набу-вати будь-яких значень (вік людини, стаж роботи, собівартість продукції тощо).

Ознаки поділяються також на істотні (основні) та неісто-тні (другорядні). Істотними називають такі ознаки, які є голов-ними для даного явища. Наприклад, для підприємства ними є обсяг виробленої та реалізованої продукції, кількість працівни-ків, продуктивність праці та ін. Неістотними є такі ознаки, які не пов’язані безпосередньо з суттю досліджуваного явища, на-приклад: назва підприємства, його підпорядкування, територіа-льна належність тощо.

Ознаки, що характеризують статистичну сукупність, взаємопов’язані між собою, тому розрізняються факторні та ре-зультативні ознаки. Факторні ознаки – це незалежні ознаки, які впливають на інші ознаки і є причиною їх зміни. Результатив-ними ознаками називають залежні ознаки, які змінюються під впливом факторних ознак. Так, кваліфікація, стаж роботи – фак-торні ознаки; продуктивність праці – результативна ознака.

Ознаки мають різний рівень вимірювання, що відобра-жається у різних видах шкал. Існує така класифікація шкал ознак: номінальна, яка встановлює шкалу найменувань; поряд-кова, яка встановлює відношення подібності і послідовності; матрична, де за допомогою звичайних чисел вимірюються яви-ща, ресурси, результати господарсько-фінансової діяльності.