Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

7.1. Є такі дані про виробництво молока в КСП області (тис.т), в межах якої виникли зміни:

Таблиця 7.15

Рік       2000    2001    2002    2003    2004    2005

В старих ме-жах, тис.т         6,7       8,1       8,7       -          -          -

В нових ме-жах, тис.т          -          -          13,1     12,4     13,5     14,2

Необхідно: а) вказати причини непорівнюваності рівнів рядів динаміки для проведення аналізу; б) провести змикання рядів динаміки до порівнювального виду; в) встановити вид ря-ду динаміки і зробити його графічно у вигляді лінійної діаграми.

7.2. Є дані про поголів’я корів за ряд років в районі, в територіальних межах якого виникли зміни (тис.голів):

Таблиця 7.16

Рік       1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

До змін, тис. голів     22,3     23,1     24,2     24,8     -          -          -

Після змін, тис. голів            -          -          -          26,1     26,9     27,8     28,4

Необхідно: а) вказати причини непорівнюваності рівнів рядів динаміки з метою виявлення тенденції змін поголів’я ко-рів; б) провести змикання рядів динаміки до порівнювального виду; в) встановити вид ряду динаміки і зобразити його графіч-но у вигляді лінійної діаграми.

7.3.      Є дані про пасажирські перевезення міським транс-

портом у І кварталі 2005 року (тис. осіб): січень – 618; лютий –

627; березень – 630. Встановити причину непорівнювальності

рівнів ряду динаміки для аналізу. Привести рівні ряду до порів-

нювального виду. Встановити вид ряду динаміки і зобразити

його графічно у вигляді лінійної діаграми.

7.4.      Отримані такі дані про розподіл народжених дітей за квартали 2005 року, осіб: І квартал – 1170; ІІ квартал – 910; ІІІ квартал – 1012; ІV квартал – 1116. Встановити причину незрів-нянності рівнів ряду динаміки. Привести рівні ряду до порів-нювального виду. Встановити вид створеного ряду динаміки і нанести його рівні на лінійну діаграму.

7.5.      Є такі дані [56] про залишки вкладів населення у ко-мерційних банках України за 1995 – 2000 рр., млн. грн:

Таблиця 7.17

Залишки вкладів       1995    1996    1997    1998    1999    2000

Всього            616      1227    2297    3089    4283    6580

В тому числі:

-          до запитання

-          залишкові       306 310           480

747      743 1554         834

2255    1251

3032    2029 4551

Визначити: а) вид ряду динаміки; б) базисні та ланцюго-ві показники ряду динаміки (абсолютний приріст, темп зростан-ня, темп приросту, абсолютне значення одного проценту приро-сту); в) середній рівень та середні з аналітичних показників (се-редній абсолютний приріст, середній темп зростання, середній темп приросту). Покажіть ряд динаміки графічно. Зробіть ви-сновки. Дайте прогноз на майбутнє.

7.6. Є такі дані [56] про чисельність населення України за 1991 – 2001 рр. на початок відповідного року, млн. осіб:

Таблиця 7.18

Показники     1991    1996    1997    1998    1999    2000    2001

Кількість населення  51,9     51,3     50,9     50,5     50,1     49,7     49,3

У тому числі:

-          чоловіки

-          жінки  24,1 27,8         23,9 27,4         23,7 27,2         23,5 27,0         23,3 26,8         23,1 26,6         22,9 26,4

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.7. Є такі дані про наявність товарних запасів у роздрі-бній торгівлі торгової мережі міста за ІІІ квартал звітного року, тис. грн:

Таблиця 7.19

Товарні групи            На 01.07.05    На 01.08.05    На 01.09.05

Продовольчі товари 312      336      284

Непродовольчі товари         532      489      518

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.8. Динаміка поголів’я корів у регіоні за 2002-2005 рр. характеризується даними:

Таблиця 7.20

Показник        2002    2003    2004    2005

Поголів’я корів на 01.01, тис. голів            910      874      810      780

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.9. Динаміка виробництва молока у регіоні за 2002-2005 рр. характеризується даними:

Показник        2002    2003    2004    2005

Виробництво молока, тис.т            2420    2464    2406    2512

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.10. Динаміка кредитів Всесвітнього банку реконструк-ції і розвитку на охорону здоров’я [43] за 1998-2000рр. ілюстру-ється таблицею, млн. дол. США:

Таблиця 7.22

Показник        1998    1999    2000

Охорона здоров’я     940      1430    2260

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.11. Динаміка кредитів Всесвітнього банку реконструк-ції і розвитку на освіту [43] за 1998–2000 рр. ілюструється таб-лицею, млн. дол. США:

Таблиця 7.23

Показник        1998    1999    2000

Освіта 1017    1344    1705

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.12. Отримано такі дані про випуск промислової проду-кції підприємствами регіону за 2000-2005 рр. (у порівнювальних цінах):

Таблиця 7.24

Рік       2000    2001    2002    2003    2004    2005

Показник        24,1     25,3     26,4     27,3     29,3     34,6

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.13. Динаміка урожайності зернових культур області характеризується такими даними, ц/га:

Таблиця 7.25

Рік       2000    2001    2002    2003    2004    2005    2006

Показник        14,6     12,7     14,4     16,2     16,5     18,8     15,6

Виконайте завдання задачі 7.5.

7.14.    Залишки оборотних коштів підприємства станови-ли, тис. грн.: на 01.01.05 – 185; 01.04.05 – 240; 01.07.05 – 215; 01.10.05 – 225; на 01.01.06 – 230. Визначте середньорічний за-лишок оборотних коштів.

7.15.    Є такі дані про чисельність відвідувачів обласної бібліотеки (осіб) у листопаді місяці 2005 року: 01.11 – 36; 05.11 – 28; 16.11 – 42; 17.11 – 32; 30.11 – 25 осіб. Визначте середню чисельність відвідувачів за місяць. Зробіть висновки.

7.16.    Загальна заборгованість за короткостроковими кре-дитами становила, тис. грн.: на 01.01.05 – 620; 01.02.05 – 680; 01.03.05 – 740; 01.04.05 – 760; 01.05.05 – 710; 01.06.05 – 810; 01.07.05 – 740; 01.08.05 – 700. Визначте середній залишок забо-ргованості за короткостроковими кредитами за перші два квар-тали , а також за перше півріччя. Зробіть висновки.

7.17.    Сума залишків готової продукції на складі стано-вила, тис. грн.: на 03.11.05 – 15,0; 10.11.05 – 23; 17.11.05 – 16; 24.11.05 – 21; 01.12.05 – 4. Визначте середні залишки готової продукції на складі у листопаді. Зробіть висновки.

7.18-7.20. Використовуючи дані табл. 7.26 про виробни-цтво продукції на підприємстві за 1999-2005 рр., визначити: 1) абсолютний приріст, темп зростання, темп приросту (ланцю-гові та базисні), абсолютне значення 1% приросту; результати подати в таблиці, зробити висновки; 2) середньорічний рівень виробництва продукції за весь період; 3) середньорічний абсо-лютний приріст за 2000-2001 рр., 2002-2005 рр., 2000-2005 рр.;

зробити висновки; 4) середньорічні темпи зростання і приросту за 2004-2005 рр, 2000-2005 рр.; зробити висновки.

Таблиця 7.26

Номер підп-риємства           1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

1          342      354      351      376      386      404      398

2          492      498      506      512      520      524      534

3          542      545      530      610      602      608      630

7.21. Є такі дані про реалізацію м’ясних продуктів влас-ного виробництва за двома регіонами за період 2001-2005 рр., тис. грн:

Таблиця 7.27

Показник        2001    2002    2003    2004    2005

Регіон А         270,3   650,1   890,0   110,3   130,6

Регіон Б          430,1   460,8   510,2   540,3   520,1

Зробити аналіз зіставлення двох рядів динаміки з реалі-зації м’ясної продукції за регіонами шляхом проведення рядів динаміки до однієї основи з графічним представленням резуль-татів зрівняння.

7.22. Визначте в ряду динаміки про випуск продукції за групами підприємств у 2005 році (тис. грн.)загальну тенденцію розвитку за рахунок укрупнення інтервалів за кварталами:

Таблиця 7.28

Місяць

Показник

I           23,4

II         19,0

III        22,3

IV        24,6

V         24,3

VI        27,1

VII       28,2

VIII     24,2

IX        26,1

X         29,0

XI        30,1

XII       25,9

Зобразіть тенденцію розвитку графічно. Зробіть висновки.

7.23. Визначте в ряду динаміки про реалізацію молочної продукції в магазинах групи міст у 2005 році (тис. грн) загальну тенденцію розвитку за рахунок укрупнення інтервалів за квар-талами:

Таблиця 7.29

Місяць            Показник

I           10,4

II         10,2

III        11,6

IV        13,5

V         15,6

VI        23,4

VII       25,0

VIII     19,4

IX        16,8

X         11,8

XI        10,2

XII       7,9

Зобразіть тенденцію розвитку графічно. Зробіть висновки.

7.24. За містом є дані про реалізацію яєць в магазинах за місяцями 2002 – 2005 рр. (млн. шт.):

Таблиця 7.30

Місяць            2002    2003    2004    2005

1          2          3          4          5

I           11,9     16,2     22,9     31,1

II         11,2     17,6     13,6     25,2

III        12,1     18,2     16,4     20,4

IV        42,6     77,4     89,8     70,8

V         40,2     68,2     74,6     61,2

VI        58,4     65,8     50,3     76,4

VII       41,8     41,3     20,8     42,8

VIII     22,8     38,6     14,1     41,1

IX        14,6     27,9     13,6     69,8

X         15,3     25,0     24,2     41,3

XI        16,2     27,3     31,1     30,8

XII       17,8     31,1     20,9     31,6

Для вивчення загальної тенденції даної продукції: а) зробити перетворення первинних даних за рахунок укруп-нення періодів часу: за квартальними рівнями; за річними рів-нями; б) нанести на лінійний графік отримані квартальні рівні; в) провести згладжування квартальних рівнів за рахунок ковзної середньої за кварталами; г) нанести отримані при згладжуванні дані на графік з квартальними рівнями; д) зробити висновки за характером загальної тенденції явища.

7.25. Реалізація кондитерських виробів в магазинах міста за місяцями у 2002 – 2005 рр. характеризується такими даними (т.):

Таблиця 7.31

Місяць            2002 р.            2003 р.            2004 р.            2005 р.

I           29,7     30,8     37,1     35,3

II         30,1     26,9     31,2     32,9

III        32,8     37,9     42,4     36,3

IV        33,7     38,6     40,6     46,2

V         28,7     35,9     35,9     36,4

VI        30,1     40,1     40,1     38,4

VII       31,2     39,2     35,2     38,2

VIII     28,9     34,3     33,9     36,1

IX        31,7     34,5     33,4     35,8

X         32,1     34,2     35,1     34,7

XI        33,9     35,9     36,4     38,6

XII       38,1     41,2     40,7     47,9

Виконайте завдання задачі 7.24.

7.26. Виробництво шкіряного взуття в області регіону за 2000 – 2005 рр. характеризується такими даними (тис. пар):

Таблиця 7.32

Рік       2000    2001    2002    2003    2004    2005

Показник        7,2       7,4       8,1       8,6       8,8       9,0

Для вивчення загальної тенденції зростання виробництва взуття: а) покажіть ряд динаміки фактичних даних графічно; б) виберіть вид аналітичної функції для теоретичного тренду вивчаємої залежності; в) визначте параметри рівняння тренду і проведіть їх аналіз; г) зробіть висновки.

7.27. Реалізація овочів на ринках групи міст за 1997 – 2005 рр. характеризується такими даними (тис. т):

Таблиця 7.33

Рік       1997    1998    1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

Показ-ник      102,0   121,0   119,6   160,1   204,3   261,1   200,4   247,9   280,4

Виконайте завдання задачі 7.26.

7.28. Динаміка реалізації кондитерських виробів в мага-зинах групи городів регіону характеризується такими даними (тис. т):

Таблиця 7.34

Рік       1999    2000    2001    2002    2003    2004    2005

Показник        10,8     11,6     13,4     15,3     15,8     16,1     17,2

Виконайте завдання задачі 7.26.

7.29. Середньодобове споживання електроенергії харак-теризується даними, тис. кВт•рік:

Таблиця 7.35

Місяць            Показник        Місяць            Показник

І           15,9     VII       8,2

ІІ         14,2     VIII     9,7

ІІІ        13,6     IX        10,6

IV        9,8       X         12,1

V         8,1       XI        16,1

VI        7,4       XII       17,9

Визначте індекси сезонності. Опишіть сезонну хвилю графічно. Зробіть висновки.

7.30. Реалізація кондитерських виробів і морозива харак-теризується даними, %:

Таблиця 7.36

Місяць            Кондвироби  Морозиво

I           124,9   48,7

II         114,6   51,6

III        102,4   74,8

IV        105,3   91,1

V         90,0     130,6

VI        80,6     170,4

VII       84,8     161,2

VIII     70,4     150,3

IX        78,6     124,6

X         100,1   81,7

XI        110,6   60,1

XII       129,8   38,6

Виконайте завдання задачі 7.29.