Питання для самоконтролю


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

1.         Для чого необхідно вивчати динаміку явищ?

2.         Дати визначення ряду динаміки.

3.         З яких елементів від складається і який його сенс?

4.         Які існують види рядів динаміки?

5.         Які динамічні ряди називають моментними і чому не мож-на підсумовувати їх рівні? Наведіть приклади.

6.         Які ряди динаміки називають інтервальними? Чому їх рівні підлягають підсумуванню. Наведіть приклади.

7.         Якими шляхами досягається зрівнянність рівнів рядів ди-наміки? Наведіть приклади.

8.         Назвіть аналітичні показники рядів динаміки, що застосо-вуються для оцінювання властивості динаміки у статистиці.

9.         Які показники називають базисними та ланцюговими?

10.       Що характеризує показник абсолютного приросту і як він розраховується?

11.       Що являє собою темп зростання? Як він розраховується?

12.       Яка існує взаємозалежність між послідовними ланцюго-вими коефіцієнтами темпів зростання і базисним коефіці-єнтом зростання за відповідний період?

13.       Що характеризує темп приросту і як він розраховується?

14.       Що показує абсолютне значення одного процента прирос-ту і як воно розраховується?

15.       Що являє собою коефіцієнт прискорення і як він розрахо-вується?

16.       Для чого використовуються коефіцієнти випередження і як вони розраховується?

17.       Як обчислюється середня величина рівнів у інтервальних рядах?

18.       Як розраховується середня хронологічна для моментних рядів динаміки?

19.       Як обчислюється середній абсолютний приріст?

20.       За якою формулою розраховується середній темп зростання?

21.       Що характеризує середній темп приросту і як він розрахо-вується?

22.       Для чого визначають загальну тенденцію розвитку (тренд) і в чому полягає вирівнювання рядів динаміки?

23.       Які існують способи і методи вирівнювання рядів динаміки?

24.       В чому полягає суть способу збільшення інтервалів для вирівнювання динамічних рядів?

25.       Як проводиться вирівнювання рядів динаміки способом ковзної середньої?

26.       В чому полягає суть методу аналітичного вирівнювання динамічного ряду?

27.       Як визначається тип аналітичної функції для рівняння те-нденції динаміки?

28.       Охарактеризуйте техніку вирівнювання ряду динаміки за аналітичним методом.

29.       Що називається центруванням динамічного ряду?

30.       В чому суть інтерполяції та екстрополяції в рядах динаміки?

31.       Охарактеризуйте значення точкових та інтервальних оці-нок прогнозних значень результативного фактору.

32.       Що являє собою сезонні коливання, в чому практичне значення їх вивчення?

33.       Які методи існують у статистиці для виміру сезонних ко-ливань? Охарактеризуйте їх сутність.

34.       Як розраховуються індекси сезонності?