5.11. Поняття про метод моментних спостережень


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

При вибірковому спостереженні ми розглядали сукупність одиниць, яка існує незмінно або поступово формується на протязі деякого періоду. Але вибіркове спостереження може зводитись до фіксації стану безперервного процесу на певні моменти часу і, отри-мав назву моментних спостережень, використовується в статисти-чній практиці при вивченні технологічних процесів (структури ви-трат робочого часу різних категорій працюючих, характеристики використання виробничого устаткування тощо).

Для статистичного дослідження таких безперервних за часом процесів використовується спеціальна форма вибіркового спостереження, яка отримала назву методу моментних спосте-режень. Метод був запропонований Тіппетом у 1938 році.

Суть методу полягає у фіксації стану процесу або виду витрат часу у певні моменти. Складається перелік усіх можли-вих станів процесу або витрат часу. По закінченню спостере-ження дослідник встановлює частку відміток за кожним станом або видом витрат часу в загальному обсязі спостережень. Частка часу, витраченого на даний вид роботи, може бути оцінена за допомогою частки моментів, коли виконувалась ця робота, в загальній кількості спостережень.

Середня помилка частки w визначається як для простої повторної випадкової вибірки за формулою

\wfl-w)

juw = —■        -.         (5.33)

V п

Гранична помилка вибірки = ^м.в розраховується з ви-користанням значення коефіцієнта довіри t, який визначається при-йнятим рівнем довірчої ймовірності Р (наприклад, при Р=0,954

ґ=2,0).

Відбір моментів може бути організовано за схемою ме-ханічної вибірки через рівні інтервали часу або за схемою випа-дкової вибірки з використанням таблиць випадкових чисел.

Для визначення чисельності моментних спостережень рекомендується до використання формула повторної випадкової вибірки, де не враховується чисельність одиниць N генеральної сукупності:

п =      .           (5.33)

А2 Хоча вибірка у моментних спостереженнях є безповтор-ною, визначити чисельність одиниць генеральної сукупності неможливо (вона фактично безмежна при моментах спостере-жень малої тривалості). Крім того, дисперсія σ1 ознаки у генера-льній сукупності здебільшого також невідома і може бути знай-дена тільки після проведення вибіркового спостереження. Тому приймають максимальне значення дисперсії σ2=0,25. Якщо дові-рча ймовірність Р=0,954, то при ґ=2,0 чисельність вибірки за методом моментних спостережень визначиться за формулою:

п = 0,25 *       =          .

A2 А2