Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ВСТУП : Статистика : Бібліотека для студентів

ВСТУП


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

В системі економічної освіти значна роль відведена ста-тистиці як фундаментальній дисципліни з циклу природничо-наукової та загальноекономічної бакалаврської підготовки фахі-вців за напрямами з економіки і підприємництва, менеджменту, міжнародних відносин.

Статистика здійснює збирання, обробку та аналіз даних про масові соціально-економічні явища, які характеризують всі сторони життя та діяльності населення, виявляє взаємозв’язки різних сторін в економіці, вивчає динаміку її розвитку та прийн-яття ефективних управлінських рішень на всіх рівнях, що скла-дає предмет дисципліни.

Її мета визначається тими функціями, які виконує ста-тистика в системі економічних наук, і полягає в набутті необ-хідних знань при вирішенні таких задач: розробці програми ста-тистичних спостережень, зведенні та групуванні масових даних явищ і процесів суспільного життя; обчисленні узагальнюючих характеристик структури сукупностей; вимірюванні інтенсивно-сті динаміки явищ; визначенні факторів, які формують варіацію та розвиток суспільних явищ та оцінюванні сили їхнього впли-ву; використані системи національних рахунків у ході визначен-ня статистичних показників та їх аналізу; оцінці тенденцій роз-витку і взаємозв’язків секторів ринкової економіки; оцінці жит-тєвого рівня населення, його зміни під впливом окремих факто-рів та прогнозуванні розвитку.

Після вивчення статистики студенти повинні знати мо-жливості статистичних методів спостереження, зведення та гру-пування статистичних даних, економічну суть статистичних по-казників, методи аналізу конкретних явищ і процесів суспільно-го життя. Студенти повинні вміти проводити статистичну обро-бку даних з побудовою статистичних таблиць і графіків, рядів розподілу, аналізувати результати і робити науково обґрунтова-ні висновки.

У зв’язку з цим метою даного підручника є систематизу-вання структури нормативної дисципліни „Статистика” на осно-ві типових програм та галузевих стандартів вищої освіти за на-прямами підготовки з менеджменту, економіки і підприємницт-ва, міжнародних відносин.

Підручник складається з двох частин: „Теорія статисти-ки” і „Економічна та соціальна статистика”.

У першій частині – „Теорія статистики”, - яка складаєть-ся з 8 тем, розглядаються питання з історії, методології та орга-нізації статистики в Україні та на міжнародному рівні, статисти-чного спостереження, зведення, класифікації та групування ста-тистичних даних, обчислення і використання абсолютних та ві-дносних статистичних показників, середніх величин, варіацій, вибіркового спостереження та методів вимірювання зв’язку між статистичними даними, побудови рядів динаміки та індексів.

В другій частині підручника – „Економічна та соціальна статистика” – 10 тем присвячені таким питанням, як розгляд ме-тодологічних основ економічної та соціальної статистики, сис-теми національних рахунків, статистики національного багатст-ва, продукції, ринку та цін, праці, витрат виробництва, доходів та рентабельності, ефективності економічної діяльності насе-лення, рівня життя населення.

Після кожної теми запропоновано питання для самокон-тролю, наведено рішення типових задач та варіанти задач за те-мою, що робить підручник корисним у самостійній роботі сту-дентів, особливо за заочною та дистанційною формами навчан-ня. Поєднання теоретичного матеріалу з практикою вирішення конкретних задач із суспільного життя дає можливість більш ретельно вивчити теоретичні основи у практичному спрямуван-ні, зрозуміти сутність розрахункових формул, оцінити кінцеві результати з економічної або соціальної точки зору.

Підручник став основою для переробки та доповнення раніше виданого автором підручника з грифом МОН «Статис-тика» (2005 р.). У другому виданні підручника, окрім виправ-лення та доповнення змісту окремих тем, введено нову тему зі статистики ефективності економічної діяльності.

Підручник буде корисним для самостійної роботи студе-нтів денної, заочної та дистанційної форм навчання як при ви-вченні статистики, так і для інших фундаментальних та профе-сійно-орієнтованих дисциплін. Може бути використано викла-дачами економічних спеціальностей та менеджменту.