Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

4.1. У звітному періоді підприємствами консервної про-мисловості району виготовлено:

Таблиця 4.8

Консерви       Маса або об’єм банки          Кількість банок, тис. шт.

Соус томатний          535 г   110

Ікра кабачкова           510 г   140

Огірки солоні 1000 см3        280

Томати натуральні    800 см3          190

Молоко згущене        400 г   480

Визначте загальний обсяг виробництва консервів у звіт-ному періоді в умовних одиницях, якщо за умовну банку прий-мається: банка з масою 400 г; банка ємкістю 353,4 см3. Зробіть висновки.

4.2. У звітному періоді на виробничі потреби витрачено такі види палива: паливний мазут – 860 т; вугілля – 480 т; газ природній – 960 тис.м3. Визначте загальний розмір витраченого у звітному періоді палива в умовних одиницях виміру, якщо ві-домі такі середні калорійні еквіваленти для перерахунку видів палива в умовне паливо: паливний мазут – 1,37; вугілля – 0,9; газ природній – 1,2. Зробіть висновки.

4.3.      Мають місце такі дані про випуск окремих видів продукції, тис.т: мило господарче 60% - 48,0; мило господарче 40% - 28,0; мило туалетне – 38,0; пральний порошок - 0,6. Ви-значте загальний обсяг виробництва шляхом вираження окре-мих видів продукції в умовних одиницях, якщо відомі такі кое-фіцієнти перерахунку в умовні одиниці: мило господарче 60% -1,75; мило господарче 40% - 1,0; мило туалетне – 1,75; пральний порошок - 0,5. Зробіть висновки.

4.4.      У звітному періоді на підприємстві виготовлено 400 тис. 12-листових зошитів, 50 тис. – 24-листових, 70 тис. – 48-листових і 25 тис. – 96-листових. Визначте загальний обсяг виготовлення зошитів в умовному натуральному вираженні, як-що за умовну одиницю приймається 12-листовой зошит. Зро-біть висновки.

4.5.      Виконання випуску продукції на рибоконсервному заводі за звітний період характеризується такими даними:

Таблиця 4.9

Вид продукції            Місткість

одної банки,

г          Кількість продукції, тис.шт.

 

           

            За планом      Фактично

Скумбрія        350      20        25

Сардини        200      10        7

Бички в томаті          400      50        60

Сайра в маслі            250      30        40

Визначте процент виконання плану випуску продукції: а) в натуральному вираженні; б) в умовно-натуральному вира-женні (в перекладі на банки консервів вмістимістю 200 г.; в) за асортиментом. Зробіть висновки.

4.6. За планом завод має випустити у звітному періоді товарної продукції на 14 млн.грн при середній чисельності пра-цюючих 380 осіб. Фактично випуск товарної продукції склав в цьому періоді 13,4 млн.грн при середній чисельності працюючих 420 осіб. Визначте: а) відносну величину виконання плану за випуском товарної продукції; б) відносну величину виконан-ня плану за чисельністю працюючих; в) показник зміни фактич-ного випуску продукції на одного працюючого у зрівнянні з планом. Покажіть у вигляді діаграми виконання плану за випу-ском товарної продукції та за чисельністю працюючих. Зробіть висновки.

4.7.      Плановий випуск готової продукції підприємства

повинен складати у звітному періоді 6,1 млн.грн при середній

чисельності працюючих 280 осіб і загальному фонді заробітної

плати 1480 тис.грн. Фактично підприємством було випущено

готової продукції на 6,3 млн.грн при чисельності працюючих

255 осіб і загальному фонді заробітної плати 1489 тис.грн. Ви-

значте відносні величини виконання плану: а) випуску готової

продукції; б) середньої чисельності працюючих; в) використан-

ня фонду заробітної плати. Покажіть у вигляді діаграми вико-

нання плану за випуском готової продукції, середню чисель-

ність працюючих та використання фонду заробітної плати. Зро-

біть висновки.

4.8.      Державна закупівля овочів в порівнювальних цінах у

районі склала (тис.т):

Таблиця 4.10

2001    2002    2003    2004    2005

13,5     14,1     13,2     14,4     14,8

Визначте темпи зростання ланцюговим і базисним спосо-бами, прийнявши за базу зрівняння 2001 рік. Зробіть висновки.

4.9. Мають місце такі дані про виробництво однорідної продукції за 2000-2005 рр. підприємствами регіону (тис.т):

Таблиця 4.11

2000    2001    2002    2003    2004    2005

420      440      466      498      512      540

Визначте відносні величини динаміки виробництва про-дукції ланцюговим і базисним способами, прийнявши за базу зрівняння 2000 рік. Зробіть висновки.

4.10.    Обсяг реалізації платних послуг для населення об-ласті склав за рік 149,6 млн.грн, у тому числі наданих держав-ними підприємствами на суму 100,9 млн.грн, колективними під-приємствами – 48,1 млн.грн і приватними – 0,6 млн.грн. Визна-чте відносні величини структури і відобразіть їх у вигляді сек-торної діаграми. Зробіть висновки.

4.11.    Є такі дані про наявність площ, які зайняті плодо-во-ягідними насадженнями в області у 2005 році (на кінець року у тис. га):

Таблиця 4.12

Площа, тис.га

Види насаджень       КСП    Особисті гос-подарства на-селення

Плодові насадження В тому числі: сімічкові косточкові Ягідні насадження     19,5

18,9 0,6

3,3       25,4

18,6

6,8

Всього            22,8     29,5

Визначте відносні величини структури площ, зайнятих під плодово-ягідні насадження: а) в КСП; б) в особистих госпо-дарствах населення. Відобразіть отримані відносні величини структури у вигляді секторної діаграми. Зробіть висновки.

4.12. В наявності дані про чисельність чоловіків і жінок в області на кінець 2005 року (тис.осіб):

Таблиця 4.13

Групи населення за віком, років     Чоловіки        Жінки

Від 0 до 44     80,3     83,1

Від 45 і більше           20,1     41,2

Разом  100,4   124,3

Визначте відносні величини координації, які характери-зують співвідношення чисельності чоловіків і жінок (за базу прийняти 1000 осіб): а) для всього населення; б) за віком від 0 до 44 років; в) за віком 45 і більше. Зробіть висновки.

4.13. За наведеними даними (тис.осіб) визначте окремо для чоловіків та жінок відносні величини, які б характеризували:

а)         частку безробітних, які отримують допомогу з безробіття;

б)         частку безробітних, які проходять професійне перенавчання.

Таблиця 4.14

Показник        Кількість безробітних

 

            чоловіків        жінок

Зареєстровано безробітних В тому числі:

отримують допомогу з безро-біття

проходять професійне пере-навчання       30,2

12,4 17,8         48,8

35,2 13,6

4.14. За одним із міст області є такі дані на 2005 рік на 1000 осіб наявного населення:

Таблиця 4.15

Чисельність народжених     Чисельність померлих         Кількість шлюбів       Кількість розлучень

8,6       15,8     7,6       3,8

Визначте відносні величини інтенсивності, які характе-ризують народжуваність, смертність, заключення та розторг-нення шлюбів серед населення міста. Відобразіть отримані дані графічно. Зробіть висновки.

4.15. Для двох КСП є дані про площу земельних угідь, поголів’я тварин, вихід продукції тваринництва, вартість основ-них фондів:

Таблиця 4.16

№ п/п  Показники     КСП

 

           

            „Україна”        „Світанок”

1          Площа сільськогосподарських угідь, га      4180    6100

2          Вартість валової продукції тва-ринництва, тис.грн.        15800  3240

3          Поголів’я корів          980      1300

4          Вироблено м’яса великої рога-тої худоби, ц         3280    4840

5          Вартість основних фондів тва-ринництва, тис.грн.        2680    3430

Обчисліть відносні показники інтенсивності, які харак-теризують для КСП: а) виробництво валової продукції тварин-ництва на 100 га; б) виробництва м’яса крупної рогатої худоби на 100 га сільськогосподарських угідь; в) поголів’я корів на 100 га. Зробіть висновки.

4.16.    За даними задачі 4.15 (див. таблицю 4.16) обчис-літь відносні показники інтенсивності, які характеризують для КСП: а) фондозабезпеченість у тваринництві (основних фондів тваринництва на 100 га сільськогосподарських угідь); б) фондо-віддачу в тваринництві (валової продукції тваринництва на 1 грн. основних фондів тваринництва). Зробіть висновки.

4.17.    У таблиці наведено дані [17] про середню очікува-ну тривалість життя (років) різних поколінь. За допомогою від-носних величин порівняння проведіть аналіз тривалості життя чоловіків та жінок різних поколінь:

Таблиця 4.17

Регіон Покоління

 

            1950-1954 рр.            1990-1994 рр.

 

            чоловіки         жінки  чоловіки         жінки

Весь світ         44,8     47,2     61,1     64,3

Економічно роз-винуті регіони       63,0     68,7     71,2     78,5

Регіони, що роз-виваються  40,3     41,9     59,5     62,1

Зробіть висновки.

4.18.    За даними задачі 4.17 (див. таблицю 4.17) прове-діть порівнювальний аналіз тривалості життя чоловіків та жінок одного покоління. Зробіть висновки.

4.19.    На заводі робітник обробив за кожну годину робо-чого дня таку кількість деталей: за першу – 12 деталей, другу – 10, третю – 8, четверту – 11, п’яту – 12, шосту 13, сьому – 9, во-сьму – 8, Визначте середнє виготовлення деталей робітником, обґрунтуйте вибір виду середньої.

4.20. Обчислити середньодобовий виробіток вугілля на шахті за такими даними. Обґрунтувати вибір виду середньої:

Таблиця 4.18

Число місяця 1          2          3          4          5          6          7          8          9          10

Виробітка вугілля за добу, тис.т      4,8       5,0       4,9       5,1       5,3       5,2       5,5       5,7       5,8       6,0

4.21. Обсяг капітальних вкладень КСП району такий:

Таблиця 4.19

Обсяг капітальних вкладень, тис.грн.        Кількість господарств

До 20  12

20-40  14

40-60  10

Більше 60       6

Обчислити середній обсяг капітальних вкладень одного господарства та обґрунтувати вибір виду середньої.

4.22. Визначте середній розмір житлової площі для гру-пи сімей за результатами вибіркового спостереження та обґрун-туйте вибір виду середньої при таких даних:

Таблиця 4.20

Група сімей за розміром житло-вої площі на од-ного члена сі-мей, кв.м         До 5    5-7      7-9      9-11    11-13            13-15

Кількість сімей 12 25 34 40 52 37

4.23. Визначте середню кількість слів в зареєстрованих за добу телеграмах та обґрунтуйте вибір виду середньої за та-кими даними:

Таблиця 4.21

Кількість слів До 4    4-8      8-12    12-16  16-20  20-24

Кількість телеграм    55        92        148      104      67        34

4.24.    На виготовлення однієї деталі перший фрезерува-льник витратив 12 хв., а другий – 15 хв. Визначте середній час виготовлення одної деталі на протязі 8-годинного робочого дня та обґрунтуйте вибір виду середньої.

4.25.    На обслуговування одного покупця один продавець витрачає 3 хв., а другий – 4 хв. Визначте середні витрати часу продавців на обслуговування одного покупця на протязі години та обґрунтуйте вибір виду середньої.

4.26.    Відомі такі дані про виробництво товару:

Таблиця 4.22

Група робітників       Усього вироблено за місяць, шт.    Середній виробіток одно-го робітника, шт

1          2784    232

2          5720    286

3          8100    324

Визначте середній виробіток усіх робітників підприємс-тва та обґрунтуйте вибір виду середньої.

4.27. Валовий збір та урожайність пшениці характери-зуються такими даними:

Таблиця 4.23

Культура        Валовий збір, т          Урожайність, ц/га

Пшениця озима         22862  36,5

Пшениця ярова         812      26,0

Визначте середню урожайність пшениці та обґрунтуйте вибір виду середньої.

4.28. Кількість та процент бракованих виробів характе-ризується такими даними по заводу:

Таблиця 4.24

Сорт товару   Кількість бракованих виробів, шт.  Процент бракованих виробів

1          5          0,6

2          12        1,9

3          30        3,2

Визначте середній процент бракованих виробів та об-ґрунтуйте вибір виду середньої.

4.29. Визначте середній стаж працівників та його мода-льний та медіанний рівні:

Таблиця 4.25

Стаж, років    До 4 4-8 8-12 12-16 16-20 Всього

Число працівни-                                                                 

ків у % від зага-         12,0     18,5     30,4     26,0     13,1     100

льної кількості                                                                     

Зробіть висновки.

4.30. За даними контрольної перевірки надою молока ви-значте середній, модальний та медіанний рівні добової продук-тивності корів:

Таблиця 4.26

Добовий надій, л      До 14  14-16  16-18  18-20  20-22  Всього

Кількість корів           15        45        70        120      50        300

Зробіть висновки.

4.31. Розподіл робітниць фабрики за виробітком дав такі результати:

Таблиця 4.27

Середній виробіток гру-пи робітниць, пог. м       До 50  50-52  52-54  54-56  56 і більше

Кількість робітниць  5          10        19        11        8

Визначте модальне і медіанне значення середнього ви-робітку та зробіть висновки..

4.32. За даними розподілу працівників підприємства за стажем визначте показники варіації (розмах варіації, лінійне квадратичне відхилення, дисперсію, середнє квадратичне відхи-лення, коефіцієнт варіації):

Таблиця 4.28

Стаж роботи, років   До 1    1-2      2-3      3-5      5-7      7-9      Більше 9

Кількість працівників           4          6          5          17        18        15        11

Зробіть висновки.

4.33. Розподіл фермерів району за кількістю ріллі харак-теризується такими даними:

Таблиця 4.29

Середній розмір ріллі (га)     До 2    2-4      4-6      6-8      8 і більше

Кількість фермерів    11        14        18        12        10

Визначте показники варіації: розмах варіації; лінійне квадратичне відхилення; коефіцієнт варіації. Зробіть висновки.