Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

3.1-3.4. Проаналізуйте наведені у таблицях 3.15-3.18 ре-зультати статистичного зведення. Для кожної таблиці зазначте підмет і присудок, а також вид таблиці за структурою підмета:

Таблиця 3.15

Розподіл населення регіону за видом

населення та статтю

Вид насе-лення         Кількість

населення,

тис.чол.          у тому числі   Чоловіків

на 1000

жінок

 

           

            чоловіки         жінки 

 

Міста  1750    817      925      883

Сільська місцевість   890      413      485      852

Всього            2640    1230    1410    872

Таблиця 3.16

Групування активів комерційних банків

за ступенем ризик

Ступінь ризику, балів           0-10    10-25  25-100            Разом

Частка активів, %      25        40        35        100

Таблиця 3.17

Групування споживачів за поведінкою

товарів на ринк

Категорія споживачів           % від підсумку

Новатори (модники)            3

Ранні послідовники  14

Рання більшість         32

Запізніла більшість    36

Консерватори           15

Разом  100

Таблиця 3.18

Розподіл ткаль за кількістю

обслуговуваних ними верстатів

Кількість верстатів    Число ткаль   Середній виробіток

тканини за годину,

м

5-7      7          17,5

8-10    12        23,8

11-13  15        30,2

14-16  6          36,6

В цілому         40        27,0

3.5-3.7. За наведеними даними складіть статистичні таб-лиці, дайте їм назву, визначте підмет і присудок, а також вид наведеного в таблиці групування:

•          За рік у регіоні введено в дію основних фондів на суму 26,6 млн.грн, в т.ч. на об’єктах виробничого призначення – 18,2 млн.грн, невиробничого – 8,4 млн.грн Обсяг капітальних вкладень за той же період в цілому по регіону становив 28,4 млн.грн, з них на об’єктах виробничого призначення – 20,2 млн.грн, невиробничого – 8,2 млн.грн.

•          Сума кредитів, наданих комерційними банками міс-та на початок року, становила 650 млн.грн, у т.ч. короткостро-кових – 430 млн.грн, довгострокових – 220 млн.грн. На кінець року – відповідно 1090, 810 та 280 млн.грн. За рік загальний об-сяг банківських послуг з надання кредитів зріс у 1,8 рази, в т.ч. на ринку короткострокових кредитів – у 2 рази, на ринку довго-строкових кредитів – у 1,4 рази.

•          Домогосподарства, бюджети яких обстежуються, поділяються на три групи за рівнем сукупного доходу: з висо-ким доходом, середнім та низьким. Частка цих груп у загально-му обсязі покупок відповідно становить, %: 18, 52, 30; середній бал якості передбачених товарів 2,8; 2,2; 1,4.

3.8-3.14. Спроектуйте макети таблиць, які б характери-зували:

1)         склад населення області (тис.осіб) за працездатністю (допрацездатне, працездатне, старше за працездатне); за статтю та місцем проживання (міста, сільська місце-вість);

2)         обсяги (млн.грн) та структура виробництва (%) товарів споживання (продовольчі, непродовольчі, алкогольні вироби) за регіонами протягом останнього року;

3)         обсяги (млн.дол.США) та темпи зростання прямих іно-земних інвестицій у галузі промисловості (паливна, ене-ргетика, металургія, нафтопереробка, харчова та легка промисловість) за останніх два роки;

4)         за типами електростанцій (теплові, гідро-, атомні), по-тужності (млн.квт) та виробництва електроенергії (млн.квт•рік) за 2005 рік та за 2004 рік;

5)         кредитно-інвестиційний портфель двох філій комерцій-ного банку міста станом на початок року становив: обся-ги (млн.грн); питома вага (%) кредитів (міжбанківських, короткострокових, довгострокових, валютних) та відно-шення кредитно-інвестиційного портфеля до капіталу;

6)         залежність прибутковості активів комерційних банків (%) від розміру статутного капіталу (млн.грн);

7)         залежність врожайності цукрових буряків (ц/га) від кіль-кості внесених добрив (ц) в КСП області.

3.15. За даними обстеження 40 фермерських господарств кількість членів домогосподарств становить:

Таблиця 3.19

4          3          5          3          3          7          6          4

5          3          7          5          4          4          4          5

4          5          3          7          3          5          4          4

4          6          4          3          5          5          3          7

4          5          4          2          5          6          6          2

Складіть варіаційний рід розподілу, наведіть дані гра-фічно.

3.16. За даними обстеження 24 фермерських господарств регіону розмір їх земельної площі становить (га):

 

4,5       6,4       6,0       4,0

7,0       4,5       7,0       7,2

6,5       4,4       11,4     6,8

8,0       12,0     8,5       9,3

10,0     9,5       6,4       12,0

9,4       6,5       6,0       8,1

Складіть варіаційний ряд розподілу фермерських госпо-дарств за розміром земельної площі, утворивши 4 групи з рів-ними інтервалами, представте дані графічно.

3.17-3.18. За даними про фондоозброєність і продуктив-ність праці на підприємствах регіону (табл. 3.21) складіть:

1)         комбінаційне групування підприємств за цими ознаками, утворивши по три групи з рівними інтервалами; пред-ставте дані графічно; зробіть висновок про наявність та напрямок зв’язку між ознаками;

2)         аналітичне групування, яке б показало залежність про-дуктивності праці від фондоозброєності; визначте ефект впливу фондоозброєності на продуктивність праці.

Таблиця 3.21

№ п/п  Фондоозб-роєність, тис. грн           Продук-тивність праці, тис. грн     № п/п  Фондоозб-роєність, тис. грн      Продук-тивність праці, тис. грн

1          2          3          1          2          3

1          27,2     7,2       13        10,5     7,7

2          27,0     8,9       14        11,4     6,0

3          14,1     4,4       15        19,8     5,7

4          15,6     5,8       16        38,4     8,6

Продовження таблиці

1          2          3          1          2          3

5          50,1     12,3     17        50,1     13,7

6          44,9     14,9     18        29,9     19,5

7          24,8     7,1       19        20,1     6,6

8          30,6     6,4       20        25,0     7,7

9          31,9     10,3     21        30,1     9,4

10        19,9     6,6       22        19,9     5,6

11        34,1     10,2     23        22,5     7,7

12        38,2     5,4       24        30,0     9,7

3.19-3.20. Підприємства міста характеризуються такими даними, млн.грн:

Таблиця 3.22

№ п/п  Обсяг ви-робленої продукції           Прибуток від реалі-зації       № п/п  Обсяг ви-робленої продукції            Прибуток від реалі-зації

1          2          3          1          2          3

1          5,9       2,4       16        6,5       2,7

2          7,2       3,9       17        2,0       0,8

3          4,3       2,6       18        3,0       1,0

4          5,6       2,8       19        4,4       2,3

5          2,6       1,7       20        3,1       1,5

6          3,2       1,5       21        7,5       3,9

7          5,9       3,9       22        6,2       3,4

8          6,4       3,5       23        3,0       1,4

9          6,0       4,2       24        3,3       1,9

10        6,5       3,1       25        2,3       0,8

11        2,7       0,9       26        5,5       2,4

12        4,6       1,3       27        6,0       3,5

13        4,4       1,2       28        2,4       0,7

14        5,4       2,6       29        7,6       3,8

15        2,2       0,7       30        4,3       2,5

Складіть:

1)         комбінаційне групування підприємств за рівнем прибутку на одне підприємство, утворивши 4 групи з рівними інтервала-ми; представте дані графічно, зробіть висновки;

2)         аналітичне групування залежності прибутку від обсягу виробленої продукції, зробіть висновки.

3.21-3.22. За наведеними даними про порушення техно-логічної дисципліни та втрати від браку продукції на 22 сільсь-когосподарських ділянках області (табл. 3.23) складіть:

1)         комбінаційне групування вироблених за цими ознаками, утворивши по 3 групи з рівними інтервалами; представте дані графічно, зробіть висновки;

2)         аналітичне групування, яке б показало залежність втрат від порушення технологічної дисципліни; визначте ефект впливу порушень технологічної дисципліни на втрати від браку продукції.

Таблиця 3.23

№ п/п  Процент по-рушень тех-нологічної дисципліни  Втрати від браку про-дукції, тис.грн          № п/п            Процент порушень техноло-гічної дисцип-ліни  Втрати від браку продукції,

тис.грн

1          1,1       1,2       12        1,6       1,6

2          2,0       1,6       13        2,1       1,7

3          1,4       1,2       14        1,3       1,4

4          1,9       1,5       15        2,0       1,8

5          1,6       1,4       16        2,3       1,6

6          2,4       1,9       17        2,5       2,0

7          1,8       1,4       18        2,7       2,1

8          2,6       2,1       19        2,6       2,0

9          2,0       1,7       20        1,7       1,4

10        1,5       1,2       21        1,5       1,3

11        1,1       1,0       22        2,0       1,5

3.23-3.25. Використовуючи умови наведених задач, по-дайте в таблиці дані за кожною задачею:

•          Розподіл безробітних за віком у регіоні у 2005 р. харак-теризується такими даними: всього безробітних 856,4 тис. осіб, з них у віці 15-19 років – 70,4 тис., 20-29 років – 302,2 тис., 30-39 років – 196,3 тис., 40-49 ро-ків 200,1 тис., 50-59 років – 83,2 тис., 60-70 років – 4,2 тис.

•          Грошові доходи на одну сім’ю в січні 2005 р. в серед-ньому по області склали: для міського населення – 684 грн, а сільського населення – 396 грн, що становило в розрахунку на члена сім’ї відповідно 228 та 99 грн. Порі-вняно з попереднім роком грошові доходи міського насе-лення зросли на 8,4%, а сільського – на 18,2%.

•          Очікувана тривалість життя при народженні характери-зується такими даними за 2005 р.: – В Україні очікувана тривалість життя становила для

всього населення 68 років, у тому числі для чолові-ків – 63 роки та жінок – 74 роки. – В Росії очікувана тривалість життя становила для всього населення 69 років, у Франції – 77 років. Очікувана тривалість життя для чоловіків стано-вила в цих країнах 69,5 та 73,0, а жінок 74,3 і 81,0 років відповідно.

3.26. За даними вибіркового обстеження 30 домогоспо-дарств у сільської місцевості району кількість членів домогос-подарств становить:

Таблиця 3.24

5          4          3          6          5          4

6          5          4          4          4          5

3          6          3          5          4          4

4          3          5          5          3          6

4          2          5          6          6          2

Складіть варіаційний ряд розподілу. Покажіть резуль-тати графічно.

3.27. За даними вибіркового обстеження розмір земель-ної площі у 20 фермерських господарствах області становить:

Таблиця 3.25

7,6       4,3       6,8       7,1

6,3       4,6       10,8     7,1

8,1       11,8     8,6       9,2

10,2     9,6       6,3       11,8

9,3       6,8       6,2       8,0

Скласти варіаційний ряд розподілу фермерських госпо-дарств за розміром земельної площі, для чого утворити чотири групи з рівними інтервалами.

Покажіть результати графічно.

3.28. Прибутковість активів комерційних банків міста характеризується даними наведеними в табл.. 3.26. Згрупуйте банки за прибутковістю активів, виділивши групи з рівними ін-тервалами: на початок року – 4 групи; на кінець року – 3 групи. Результати групувань викладіть у формі статистичних таблиць.

Таблиця 3.26

Номер банку

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                               

3.29. Перегрупуйте наведені в табл. 3.27 дані про розпо-діл будівельно-монтажних організацій за обсягом виконаних робіт, утворивши три групи: малі – до 25 млн.грн; середні – 25-100; великі – 100 млн.грн і більше. Результати вторинного гру-пування викладіть у формі статистичної таблиці, проаналізуйте її, зробіть висновки.

Таблиця 3.27

Обсяг будівельно-монтажних робіт, млн.грн       % від підсумку

 

            Кількість організацій Обсяг робіт

До 10  10        3

10-20  12        6

20-40  23        12

40-80  31        20

80-150            18        28

150 і більше    6          31

Всього            100      100

3.30. Є такі дані за результатами вибіркового обстеження сум купувань в магазинах району міста на 2 червня 2004 року:

Таблиця 3.28

Сума купувань          Кількість осіб % від підсумку

4-18    396      48,4

19-35  230      28,1

36-100            112      13,7

100 і більше    80        9,8

Всього            818      100

Результати обстеження показати на секторній діаграмі. Зробити висновки.