Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки для рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки для рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Комбінаційнє та аналітичне групування. За наведеними в табл. 3.9 даними про обсяг капіталу та прибуток комерційних банків, складіть:

1)         комбінаційне групування банків за цими ознаками, утво-ривши по 3 групи з рівними інтервалами;

2)         аналітичне групування, що відбиває залежність прибут-ку банків від суми капіталу.

Таблиця 3.9

Розподіл комерційних банків за розміром капіталу та прибутк

Номер банку  Обсяг капіталу, млн.грн       Прибуток, млн.грн    Номер банку  Обсяг капіталу, млн.грн            Прибуток, млн.грн

1          2          3          1          2          3

1          6,2       4,6       14        6,2       4,7

2          11,9     8,5       15        8,6       7,2

3          7,6       5,3       16        5,4       4,0

4          10,5     8,8       17        7,0       5,8

5          8,1       6,2       18        9,6       7,8

6          8,3       4,1       19        8,1       6,9

Продовження таблиці

1          2          3          1          2          3

7          12,0     8,2       20        5,2       4,3

8          5,1       3,6       21        7,3       6,0

9          7,8       4,1       22        8,2       6,4

10        5,4       3,3       23        5,4       4,1

11        6,4       5,2       24        3,1       2,7

12        8,3       5,8       25        4,4       3,0

13        5,2       3,3       26        3,0       2,2

Розв’язання

1. Комбінаційне групування здійснимо за двома ознаками: обсяг капіталу банків та їх прибуток. Це дає комбінаційний ряд розподілу з неперервними ознаками, варіації яких незначні. За-стосувавши рівні інтервали, визначимо їх ширину і сформуємо інтервали.

Для обсягу капіталу:

3 ,0 млн.грн.;

h

Xmax-Xmin 12,0-3,0

             zz       

n          3

інтервали: 3-6; 6-9; 9-12.

8,8 - 2,2

2,2 млн.грн.;

           

Для прибутку: h

інтервали: до 5; 5-7; 7ібільше. Комбінаційне згрупування банків надано в таблиці:

Таблиця 3.10

Комбінаційне групування банків за обсягом капіталу і прибутку (в млн.грн)

Обсяг капіта-лу         Прибуток       Разом

 

            До 4,4 4,4-6,6            6,6 і бі-льше  

 

3-6      9          -          -          9

6-9      4          8          1          13

9-12    -          -          4          4

Всього            13        8          5          26

Дані таблиці показують на наявність прямого зв’язку між сумою капіталу банків і прибутком.

2. Для підтвердження наявності зв’язку між обсягом капі-талу (факторна ознака) та прибутком (результативна ознака) ви-користовуємо аналітичне групування.

Таблиця 3.11

Аналітичне групування банків за

обсягом капіталу і прибутк

Обсяг капіта-лу, млн.грн     Кількість ба-нків       Прибуток, млн.грн

 

           

            Разом  На 1 банк

3-6      9          30,8     3,4

6-9      13        72,3     5,6

9-12    4          33,4     8,4

Всього            26        136,5   х

В середньому х          45,5     5,8

Зіставлення групових значень факторної та результатив-ної ознак показує, що прямий зв’язок між ознаками дає змогу визначити інтенсивність змін результативної ознаки. За умови збільшення обсягу капіталу різниця між групами середнього прибутку на 1 банк зростає, що характеризує збільшення впливу факторної ознаки (обсяг капіталу) на результативну ознаку: прибуток для другої групи – (5,6-3,4)=2,2 млн.грн; для третьої групи – (8,4-5,6)=2,8 млн.грн.

Задача 2. Побудова ряду розподілу. Термін розгляду ци-вільних справ в суді має таке число місяців:

2          2          1          2          2 4       1          3          3          1 1       2          3          4          4

4          1          2          1 3       3          2          2          Побудувати ряд розподілу цивільних справ в суді за те-рміном їх розгляду. Дані показати на графіку. Зробити висновки.

Розв’язання

Дискретний ряд розподілу цивільних справ у суді ілюст-рується таблицею:

 

Таблиця 3.12

Ряд розподілу цивільних справ у суді за терміном їх розгляду

Термін розгляду справ, міс. Кількість справ          Частка справ в загальній їх кілько-сті, %

1          7          28

2          8          32

3          6          24

4          4          16

Разом  25        100

Більшість справ (60%) розглядались в суді 1-2 місяці.

Графічне зображення розподілу цивільних справ в суді за терміном їх розгляду ілюструється графічно за допомогою полігону розподілу:

Кількіст справ

 

6

 

_L

_L

_L

Міс. 1 2345

Рисунок 3.9 – Розгляд справ за терміном

їх розгляду в суді

Задача 3. Побудова статистичних графіків. Є дані про розмір посівних площ за групам культур колективних сільсько-господарських підприємств (КСП) за 2004-2005 рр.:

Таблиця 3.13

Посівні площі КСП району за 2004-2005

            Посівні площі сільськогосподарських культур, га

Рік       зернові           технічні          картопля,

овочі і баштанові       кормові           разом

2002    27,0     5,6       3,9       20,1     56,6

2003    24,8     6,0       3,4       23,2     57,4

Потрібно зобразити розмір і структуру посівних площ графічно.

Розв’язання

1. Зобразимо загальний розмір і структуру посівних площ КСП району у 2004-2005 рр. за допомогою стовпчикової діаграми:

57,6 ^ 57,4 57,2 j

57 56,8 { 56,6 56,4 56,2

 

57,4

                       

 

                       

 

                       

                       

56,6                

                                              

                                              

2004

2Рисунок 3.9 – Посівна площа в КСП району у 2004-2005 рр.

Покажемо структуру посівних площ за групами культур за допомогою секторної діаграми. Для її побудови складемо таблицю:

Таблиця 3.14

Структура посівних площ у КСП району за групами культур у 2004-2005 рр.

 

Культура        2004 р.            2005 р.

 

            тис.га  в %      в граду-сах     тис.га  в %      в граду-сах

Зернові           27,0     47,6     171      24,8     43,3     156

Технічні          5,6       10,1     36        6,0       10,4     37

Картопля, овочеві, баштанні           3,9       6,9       25        3,4       5,9       21

Кормові          20,1     35,4     128      23,2     40,4     146

Всього            56,6     100,0   360      57,4     100,0   360

В таблиці наведено структуру посівних площ за групами культур в абсолютних величинах (тис.га) та відносних (в%), які переведені в градуси (1%=3,60). За допомогою транспортира знайдемо потрібні кути і поділемо круг на сектори. Секторна діаграма дана на рис. 3.10 (в процентах):

а)

35,4

47,6

6,9

10,1

Зернові Технічні

Картопля, овочеві, баштанні

Кормові

 

б)

2004 р.

 

40,4

43,3

5,9 10,2005 р.

Рисунок 3.10 – Структура посівних площ у КСП району в 2004-2005 рр.