Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.5. Статистичні таблиці : Статистика : Бібліотека для студентів

3.5. Статистичні таблиці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Результати статистичного зведення та групування, як правило, оформлюють у вигляді статистичних таблиць. Стати-стична таблиця – це форма раціонального та наочного предста-влення числових даних, які характеризують досліджувальні явища і процеси. В статистичній практиці використовують таб-лиці різної складності в залежності від мети дослідження, особ-ливостей об’єкта дослідження, обсягу наявної інформації.

Таблиця за своїм логічним змістом розглядається як „статистичне речення”, що має свій підмет і присудок. Підмет таблиці характеризує об’єкт дослідження, а присудок – це сис-тема показників, що відображує підмет як об’єкт.

Залежно від структури підмета статистичні таблиці поді-ляють на прості, групові та комбінаційні.

Підмет простої таблиці являє собою перелік одиниць явища чи процесу і в присудку відсутнє групування статистич-них даних. Такі таблиці можуть бути переліковими, хронологіч-ними, територіальними. Прикладом простої переліскової табли-ці є інформація про наявність будівельних машин в будівельних управліннях регіону:

Таблиця 3.6

Наявність будівельних машин у будівельних управліннях

егіону за станом на 01.01.2004 рок

Вид машин    Кількість машин даного виду, тис.шт.

Екскаватори   32,6

Скрепери       8,7

Бульдозери    31,6

Крани пересувні       40,3

Всього            113,2

Підметом таблиці є вид машин, присудком – кількість різних їх видів.

У групових статистичних таблицях підмет групується за однією ознакою (табл. 3.7), а у комбінаційних за двома і більше ознаками (табл. 3.8). У наведеній груповій таблиці підметом є магазини міста, які поділені на групи за рівнем продуктивності праці, присудком – показники цих організацій (кількість мага-зинів, фондовіддача, рентабельність). У прикладі комбінаційної таблиці підметом є магазини, розподілені на групи та підгрупи за часткою площі торгівельного зала та тривалістю робочого дня, у присудку наведено показники, які найбільш повно харак-теризують ефективність роботи магазинів.

Складання статистичної таблиці здійснюється в два ета-пи. На першому етапі розробляється макет таблиці, на другому – заповнюється статистичними даними.

Таблиця 3.7

Групування магазинів за рівнем продуктивності

праці працівників за звітний період

Рівень продук-тивності праці магазинів, тис.грн Кількість магазинів   Фондовіддача на 1 грн актив-ної частки осно-вних фондів, грн         Рентабельність активної част-ки основних фондів, %

А         1          2          3

До 60  4          40,42   2,Продовження таблиці

А         1          2          3

60-70  4          43,1     2,8

70-80  7          75,8     4,7

80-90  7          65,9     4,0

90-100            3          93,1     5Д

Більше 100     7          109,3   6,4

Всього            32        х          х

В середньому х          75        4,4

Таблиця 3.8

Групування продовольчих магазинів міста за часткою площі торгівельного зала та тривалості робочого дня за звітний період

Групи та підгрупи мага-зинів за часткою площі торгівельного зала (%) та тривалості робочого дня (год)            Кількість магазинів   Фондовіддача на 1 грн ак-тивної частки основних фондів, грн Рентабельність

активної частки

основних

фондів, %

А         1          2          3

До 35%           13        48,5     3,10

В тому числі: 8-10 год. більше 10 год         4 9       41,2

57,5     2,20 4,02

35-45%           21        69,8     5,20

В тому числі: 8-10 год. більше 10 год.        6 15     54,6

77,4     3,08 7,10

45-55%           18        90,6     6,40

В тому числі: 8-10 год. більше 10 год.        5 13     68,9 108,7       4,17 7,98

Всього            52        х          х

В середньому х          73,5     4,70

Макет таблиці – це комбінація горизонтальних рядків та вертикальних граф (стовпців), на перетині яких утворюються клітини для запису відповідної інформації. Ліві бічні та верхні клітини призначені для словесних заголовків підмета та системи показників присудка. Інші клітини таблиці передбачені для числових статистичних даних. Основний зміст таблиці вказується у її назві.

Під час розробки і заповнення макетів таблиць необхід-но додержуватись певних технічних правил, а саме:

1.         Назва таблиці, заголовки рядків та граф повинні бути чі-ткими, локанічними, без скорочень і зайвої та другоряд-ної інформації.

2.         У назві таблиці вказується її порядковий номер, об’єкт дослідження, його часова та географічна ознаки (див. табл. 3.6-3.8). Якщо назви окремих граф чи рядків по-вторяються, то їх доцільно об’єднати спільним заголов-ком.

3.         У верхніх і бічних заголовках вказуються одиниці вимі-рювання з використанням загальноприйнятих скорочень (грн., т, м тощо). Якщо одиниця вимірювання спільна для всіх даних таблиці, її вказують у назві таблиці.

4.         Для складних за побудовою таблиць графи доцільно ну-мерувати: графу з назвою підмета позначають літерою алфавіту, а інші графи - цифрами (див. табл. 3.7, 3.8).

5.         Узагальнена інформація граф таблиці міститься у підсу-мковому рядку з позначкою „Разом” (проміжний підсу-мок), „Всього” (остаточний підсумок), „В середньому”.

6.         Значення показників у клітинах таблиці слід округляти у межах одного рядка чи графи з однаковим ступенем то-чності (до цілих; 0,1; 0,01 і т.д.).

7.         Якщо немає відомостей про будь-який показник, ста-виться три крапки (...). Відсутність будь-якої ознаки в таблиці позначається тире (-). У тих випадках, коли клі-тина таблиці не підлягає заповненню, або бракує осмис-лення змісту, ставлять знак (х).

8.         До таблиці у разі потреби додають примітки, в яких вка-зують джерела даних, дають докладне тлумачення змісту окремих показників та інші пояснення.