Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Анотація : Статистика : Бібліотека для студентів

Анотація


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

О.Є.Лугінін

СТАТИСТИКА

2-е видання, перероблене та доповнене

Затверджено

Міністерством освіти і науки України

як підручник для студентів

вищих навчальних закладів

©

Киів - 2УДК 330.101.52(075.8)       Гриф надано

ББК 60.051я73          Міністерством освіти і науки України

Л 83    (лист №14/18.2-2370 від 05.11.2004 р.)

Рецензенти:

Благодатний В.І. – доктор економічних наук, професор (Херсонський філіал Європейського університету фінансів, інформаційних систем, менедж-менту і бізнесу);

Мармуль Л.О. – доктор економічних наук, професор (Херсонський дер-жавний аграрний університет);

Карпов В.І. – кандидат економічних наук, старший науковий співробітник, завідувач кафедри статистики та економетрії (Київський національний торговель-но-економічний університет).

Лугінін О.Є. Л 83 Статистика. Підручник. 2-е видання, перероблене та доповнене – К.: Центр учбової літератури, 2007. – 608 с.

ISBN 978-966-364-443-1

Підготовлено відповідно до типових навчальних програм нормативної дис-ципліни „Статистика” для студентів економічних спеціальностей та менедж-менту вищих навчальних закладів. Перероблено та доповнено автором порівня-но з першим виданням підручника.

У першій частині „Теорія статистики” висвітлені такі питання: предмет и ме-тод статистики; статистичне спостереження; зведення, класифікації та групування статистичних даних; статистичні показники; вибіркове спостереження; статистичні методи аналізу зв’язків між факторами явищ; ряди динаміки; індекси.

У другій частині „Економічна та соціальна статистика” розглянуто: методо-логічні основи економічної та соціальної статистики; система національних розра-хунків; статистика національного багатства, продукції, ринку та цін, праці, витрат виробництва та фінансових результатів господарської діяльності, ефективності еко-номічної діяльності; статистика населення; статистика рівня життя населення.

Наведенні питання для самоконтролю знань, рішення типових задач, тести проміжного та підсумкового контролю знань студентів за кредитно-модульною системою організації навчального процесу.

Розраховано для студентів бакалаврського рівня підготовки за напряма-ми з менеджменту, економіки і підприємництва, міжнародних відносин. Може бути корисним викладачам економічних спеціальностей та менеджменту.

ISBN 978-966-364-443-1 © Лугінін О.Є., 2007

© Центр учбової літератури, 2