Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
3.4. Ряди розподілу : Статистика : Бібліотека для студентів

3.4. Ряди розподілу


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Особливим видом групувань в статистиці є ряди розпо-ділу, які є найпростішим способом узагальнення статистичних даних. Рядом розподілу називають групування, яке характеризує склад (структуру) явища в даний період часу.

В залежності від того, яка ознака (якісна чи кількісна) покладена в основу групування, ряди розподілу бувають атри-бутивними (якісними) чи варіаційними (кількісними).

Прикладом атрибутивних рядів може бути розподіл на-селення за статтю, зайнятістю, національністю, професією тощо.

В табл. 3.2 наведено атрибутивний ряд розподілу студентів уні-верситету за економічними спеціальностями:

Таблиця 3.2

Розподіл студентів університету за економічними

спеціальностями на 01.09.2006 рок

Назва спеціальності  Чисельність студен-тів, осіб, fi        % від загальної кількості, φі

Фінанси         262      27,3

Облік і аудит  279      29,0

Менеджмент орга-нізацій    246      25,6

Маркетинг     174      18,1

Всього            961      100

Елементами (характеристиками) цього ряду розподілу є: значення атрибутивної ознаки (перша графа таблиці); частоти fi – чисельні характеристики окремих значень ознаки, тобто чис-ла, які показують, як часто зустрічається те чи інше значення ознаки в ряду (друга графа); частки φі – це частоти, виражені у відносних величинах (коефіцієнтах або процентах), що наведені у третій графі таблиці.

Варіаційні ряди розподілу бувають дискретними та інте-рвальними.

Дискретні варіаційні ряди засновані на величинах ознак, що мають цілі значення (наприклад, тарифний розряд робітни-ків, кількість марок автомобілів тощо). Таблицею 3.3 ілюстру-ється дискретний ряд розподілу сімей в населеному пункти за кількістю дітей.

В інтервальних варіаційних рядах групувальна ознака може приймати любе значення (ціле, дрібне) в межах кожного інтервалу (наприклад, розподіл заробітної плати працюючих в організації, розподіл основних фондів підприємства тощо. В табл. 3.4 наведено інтервальний ряд розподілу комерційних бан-ків у населеному пункті за величиною прибутку.

Таблиця 3.3

Розподіл сімей в населеному

пункті за кількістю дітей на

01.12.2005року

Таблиця 3.4

Розподіл комерційних банків у

населено пункті за величиною

прибутку на 01.01.2006 року

 

Кількість дітей,          Кількість сімей,

fi          В % від

загальної

кількості

сімей,

Розмір капіталу, млн.грн,

хі         Прибуток, млн.грн,

fi          В % до

загаль-

ного

прибутку,

 

Кількість дітей,

хі         Кількість сімей,

fi          В % від

загальної

кількості

сімей,

1          63        56,2

2          48        42,8

3          1          1,0

Всього            112      100

 

Розмір капіталу, млн.грн,

хі         Прибуток, млн.грн,

fi          В % до

загаль-

ного

прибутку,

3-6      9          34,6

6-9      13        50,0

9-12    4          15,4

Всього            26        100

До основних елементів варіаційних рядів розподілу від-носяться: варіанти хі - числові значення кількісної ознаки в групуванні (перша графа таблиць), які можуть бути додатними, від’ємними, абсолютними, відносними; частоти ft - значення окремих варіантів (друга графа); частки φі (третя графа).

Окрім зазначених елементів варіаційних рядів до їх ха-рактеристик можуть бути віднесені такі показники: щільність

fi п

частоти — (п - ширина інтервалу); накопичена частка h

k

F = ~У\фі ■ Такі показники використовуються при розгляді по-

і=1

будованих рядів розподілу.

Покажемо використання характеристик варіаційного ін-тервального ряду на прикладі розподілу сільських господарств області:

Таблиця 3.5

Розподіл господарств за поголів’ям крупної

огатої худоби за звітній період

Кількість голів, хі       Кількість господарств,

φі %     Щільність розподілу,

— *100%       Накопичена частка,

к

F = ^%

і=1

До 300            4,4       1,47     4,4

300-599          11,3     3,77     15,7

600-999          24,5     6,12     40,2

1000-3000      53,7     2,69     93,9

Більше 3000   6,1       0,303   100

Всього            100      х          х