Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 3. Зведення, класифікації та групування статистичних даних 3.1. Суть та організація статистичного зведення : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава 3. Зведення, класифікації та групування статистичних даних 3.1. Суть та організація статистичного зведення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Зареєстрований в процесі масового статистичного спо-стереження матеріал являє собою розрізнені початкові дані про окремі одиниці сукупності досліджуваного явища. Такі дані ще не характеризують явище в цілому: не дають уяви про величину (чисельність) явища, його склад, розмір характерних ознак, зв’язок з іншими явищами; у поодиноких відомостях поки що губиться загальне і відсутнє закономірне. Наприклад, при ви-вченні стану торгівлі району міста зібрані статистичні дані про комерційну діяльність окремих торгівельних підприємств дають відповідну оцінку роботи кожного з них. Узагальнюючу харак-теристику за торгівельними підприємствами в цілому по району можна отримати шляхом систематизації та узагальнення отри-маної інформації. Перехід від одиничних даних статистичного спостереження, як першого етапу статистичного дослідження, до отримання узагальненого матеріалу про явище в цілому від-бувається через зведення.

Зведення, як другий етап статистичного дослідження - це наукова обробка даних спостереження для подальшого опису статистичної сукупності за узагальнюючими показниками. Суть статистичного зведення полягає в об’єднанні одиниць сукупнос-ті в групи, класи, типи і агрегуванні інформації про них як у ме-жах груп, так і в цілому за сукупністю. Основне завдання зве-дення полягає у виявленні типових рис та закономірностей у су-купності.

Статистичне зведення можна розглядати подвійно. З од-ного боку, у вузькому розумінні, зведення являє собою процес отримання підсумкових (узагальнюючих) даних про масове сус-пільне явище. З другого боку, в широкому розумінні, зведення є цілий комплекс статистичних операцій: об’єднання зареєстрова-них при спостереженні початкових даних у групи, подібних в тому чи іншому відношенні; підрахунок результатів за виділе-ними групами і за всією сукупністю в цілому; отримання на ос-нові цих результатів системи взаємопов’язаних показників, які

характеризують досліджуване явище, і оформлення результатів у вигляді статистичних таблиць, графіків, рядів розподілу.

Вся багатогранна та складна робота за статистичним зведенням складається з таких етапів:

1.         Формування мети та завдань статистичного зведення.

2.         Формування груп з одиниць спостереження, визна-чення групувальних ознак, кількості груп та величини інтерва-лу; рішення питань, пов’язаних із здійсненням групування, ви-ділення суттєвих ознак.

3.         Здійснення технічної сторони зведення, тобто переві-рка повноти та якості зібраного матеріалу, підрахунок результа-тів і необхідних показників для характеристики всієї сукупності та її частин.

Програма статистичного зведення встановлює такі ви-ди робіт:

•          вибір групувальних ознак;

•          встановлення порядку формування груп;

•          розробка системи статистичних показників для характе-ристики груп і об’єкта в цілому;

•          розробка макетів статистичних таблиць для представ-лення результатів зведення;

•          вибір способу зведення даних статистичного спостере-ження.

План статистичного зведення містить в собі вказівки про послідовність і терміни виконання окремих частин зведен-ня, її виконавцях і порядку викладання та представлення резуль-татів.

На сучасному етапі суспільного розвитку обробка даних спостереження здійснюється, в основному, автоматизовано з використанням ПК (персональних комп’ютерів). Тому додатко-вими складовими статистичного зведення при цьому є такі:

•          вивчення технологічних схем обробки інформації, типів ПК, програмного забезпечення;

•          підготовка даних для обробки на ПК, формування ав-томатизованих банків даних.

Статистичні зведення розрізняють за рядом ознак: за складністю побудови; організацією роботи; ступенем обробки даних.

За складністю побудови зведення буває просте і складне. Просте зведення – це підбиття підсумків первинного матеріалу в цілому без будь-якої його систематизації. Складне зведення поєднує комплекс операцій: групування одиниць; підбиття гру-пових і загальних підсумків; подання результатів зведення у фо-рмі статистичних таблиць, графіків, рядів розподілу.

За організацією роботи визначають централізоване і де-централізоване зведення. При централізованому зведенні всі дані зосереджуються в одному місці (центрі), де й обробляють-ся. Такий спосіб зведення використовується при переписах на-селення, одноразових статистичних обстеженнях, соціологічних опитуваннях. При децентралізованому зведенні обробка статис-тичної інформації здійснюється від нижчої до вищої ланки управління: звіти підприємств зводяться регіональними статис-тичними органами, підсумки за регіонами передаються в Держ-комстат, де узагальнюються в цілому по країні. У вітчизняній статистичній практиці обробка інформації відбувається перева-жно децентралізовано.

За ступенем автоматизації обробки даних зведення ро-зрізняють на автоматизоване, яке проводиться на автоматизо-ваних робочих місцях з використанням ПК, і ручне.

З технічної точки зору процес зведення складається із ряду операцій:

•          розмітці статистичних формулярів у відповідності з виб-раними групами;

•          розкладці формулярів за групами;

•          підрахунку статистичних формулярів за кожною групою і підрахунку тих відомостей, які підлягають зведенню.

В процесі зведення потрібен контроль отриманих даних. Перевірці підлягає матеріал обстеження та остаточний матеріал зведення. При децентралізованому зведенні така перевірка здій-снюється на кожній наступній стадії узагальнення даних.

Наукову основу статистичного зведення складають кла-сифікації та групування.