Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

2.1.      Проводиться обстеження інвестиційної привабливо-сті об’єктів літнього відпочинку регіону. Визначте: а) мету спо-стереження; б) об’єкт спостереження; в) одиницю сукупності; г) одиницю спостереження.

2.2.      Визначте об’єкт, одиницю спостереження та одини-цю сукупності обстежень: а) оцінка якості підготовки студентів з дисциплін гуманітарної підготовки у державних та приватних економічних навчальних закладах; б) перепис площ у державних підприємствах промисловості; в) облік наявності касових апара-тів у торгівельних пунктів центрального ринку міста.

2.3.      Складіть перелік запитань, що входять до програми спостереження: а) опитування слухачів підготовчих курсів щодо вибору спеціальності навчання в університеті; б) вибіркового обстеження бюджетів сімей пенсіонерів.

2.4.      Визначте об’єкт спостереження, одиницю сукупнос-ті та складіть перелік запитань програми спостереження для ви-вчення успішності студентів університету: а) першого курсу ін-ституту бізнесу денної форми навчання за результатами весня-ної екзаменаційної сесії; б) другого курсу інституту бізнесу за-очної форми навчання за результатами осінньої екзаменаційної сесії.

2.5.      Визначте об’єкт спостереження, одиницю сукупнос-ті та складіть перелік запитань програми спостереження для ви-вчення зв’язку між результатами осіннього семестру на другому курсі та поточної успішності студентів цього курсу денної фор-ми навчання інституту бізнесу при університеті.

2.6.      Визначте перелік найважливіших питань (ознак), які характеризують одиницю сукупності: а) промислове підприємс-тво; б) сільськогосподарське підприємство; в) торгівельне підп-риємство; г) сім’ю; д) окрему людину.

2.7.      Вкажіть вид ознаки та можливі варіанти її кількісно-го відображення для наведених запитань анкети студентів:

 

1.         Ваш вік            (кількість років).

2.         Чи відповідає, на Вашу думку, сучасним вимогам фахова підготовка економістів у нашому навчальному закладі?

а)         так, відповідає; б) не відповідає.

3.         Зазначте свої життєві плани: а) здобувати вищу освіту;

б)         забезпечити матеріальний добробут сім’ї; в) знайти

цікаву роботу.

4.         Ви задоволені своїм вибором професії?

а) задоволений; б) ставлюсь байдуже; в) не задоволений;

г) не відповів.

2.8.      Вкажіть вид ознаки та можливі варіанти її кількісно-

го відображення для наведених запитань анкети осіб, що звер-

нулися до служби зайнятості:

1.         Ваша стать: а) чоловік; б) жінка;

2.         Ваш вік            (кількість років).

3.         Ваша соціальна група до моменту втрати роботи: а) робітник; б) службовець; в) фермер, орендатор; г) пен-сіонер; д) військовослужбовець; ж) студент; з) підприє-мець.

4.         Чи робили Ви спробу знайти роботу? а) так; б) ні; в) не відповів.

5.         Як довго Ви не маєте постійної роботи?    (років,

міс.)

6.         Якою за характером має бути Ваша робота? (можна за-значати не більш двох відповідей): а) переважно фізична; б) організаторська; в)виконавча; г) творча, наукова; д) підприємницька.

7.         Як Ви оцінюєте рівень своєї фахової кваліфікації? а) високий; б) вищий за середній; в) середній; г) нижче середнього; д) низький.

2.9.      Складіть проект статистичного формуляру для об-

стежень:

а)         поточного обліку імігрантів з метою з’ясування їх со-

ціально-демографічного складу, мети в’їзду та країни вибуття;

б)         опитування студентів різних форм навчання щодо

якості читання лекцій гуманітарних та природничо-наукових

дисциплін з урахуванням віку, статі респондентів, їх вимог та

побажань;

в)         поточного обліку клієнтів комерційного банку, що має

з’ясувати їх статус (юридична та фізична особа), вид діяльності,

адресу, рівень платоспроможності та поручительство, цільове

використання кредитів.

2.10.    Визначте місце, час та органи проведення статис-

тичних спостережень:

а)         опитування учасників торгівельного ярмарку підпри-

ємств виробництва одягу області, який проходить з 10.05 по

15.05;

б)         обліку доходів громадян та джерел їх находження, що

здійснюється податковими інспекціями за підсумками календа-

рного року.

2.11.    Визначте об’єктивний, суб’єктивний час спостере-

ження та критичний момент:

а)         пробний перепис населення здійснюється станом на

24 годину ночі з 17 по 26 лютого протягом 10 днів;

б)         дані обліку дебіторської заборгованості банків на по-

чаток року мають бути подані протягом 15 днів з початку насту-

пного року;

в)         строк подання місячних звітів про виробничо-

фінансову діяльність державних підприємств – не пізніше 10

числа наступного місяця.

2.12.    Визначте організаційну форму та спосіб спостере-

ження:

а)         інвентаризація недержавного майна на підприємствах

ресторанного харчування;

б)         перелік усіх зареєстрованих структур із зазначенням

їх реквізитів (назва, адреса, телефон, телефакс), види та сфера діяльності;

в)         обстеження відгуків клієнтів, що обслуговуються на

станціях автосервісу;

г)         щомісячний облік обсягів виробництва та реалізації

продукції підприємств промисловості;

д)         бухгалтерські баланси підприємств окремих галузей

народного господарства;

ж) маркетингове дослідження насиченості ринку аудіо-, відеотехнікою.

2.13. Проведіть логічний контроль правильності запов-

нення мігрантом відривного талона до листка вибуття:

Стать  - чоловіча

Вік       - 15 років

Національність          - українець

Сімейний стан          - одружений

Місце народження - м. Харьків

Місце роботи - учень ПТУ

Громадянство           - російське

Термін приїзду          - постійне проживання

Мета приїзду - відпочинок

Місце прописки        - м. Харків

Кількість членів сім’ї - 1 У тому числі дітей - 2

2.14-2.17. За допомогою логічного контролю встановить наявність помилок у запису відповідей переписного листа пере-пису населення та внесіть виправлення:

• Прізвище, ім’я та по батькові - Цвєтков Є.І.

Стать  - чоловіча

Вік       - 5 років

Перебування в шлюбі           - перебуває в шлюбі

Національність          - українець

Освіта - середня

Джерела засобів існування - стипендія

 

Прізвище, ім’я та по батькові - Цвєткова Л.С.

Стать  - чоловіча

Вік       - 25 років

Перебування в шлюбі           - перебуває в шлюбі

Національність          - росіянка

Освіта - вища

Джерела засобів існування  - стипендія

Прізвище, ім’я та по батькові          - Антонов М.В.

Стать  - чоловіча

Вік       - 46 років

Перебування в шлюбі           - ні

Національність          - українець

Рідна мова     - українська

Освіта - вища

Джерела засобів       

існування       - робота в установі

Місце роботи - лікарня

Суспільна група        - робочий

Прізвище, ім’я та по батькові          - Антонова Т.С.

Стать  - чоловіча

Вік       - 5 років

Перебування в шлюбі           - так

Національність          - росіянка

Рідна мова     - українська

Освіта - середня спеціальна

Джерела засобів існування  - стипендія

Місце роботи - дитячій садок, вихователь

Суспільна група        - службовець

2.18. Проведіть логічний та арифметичний контроль да-них про випуск готової продукції та напівфабрикатів за трьома підприємствами виробничого об’єднання у звітному періоді та внесіть виправлення :

Таблиця 2.2

Номер підп-риємства           Вартість го-тової продук-ції, тис. грн         Вартість напі-вфабрикатів, тис. грн            Всього, тис. грн

1          450      110      560

2          520      90        610

3          700      160      860

В цілому         1570    360      1930

2.19. За даними балансу міжрайонного вантажообігу продукту А у звітному періоді (тис. грн) проведіть арифметич-ний контроль вантажообігу за районами та внесіть виправлення:

Таблиця 2.3

Район відправ-лення           Район прибуття        Всього від-правлено

 

            Цюрупи-нський        Голоприс-танський  Білозерськ-кий         

 

Цюрупи-нський        15        30        20        65

Голоприс-танський  33        5          15        48

Білозерський  17        21        25        53

Всього при-було       65        51        50        166

2.20. Здійсніть логічний та арифметичний контроль да-них про посівні площі озимої пшениці, валовий збір та врожай-ність у сільгосппідприємствах у поточному році, внесіть випра-влення:

Таблиця 2.4

Номер сільго-сппідприємс-тва       Посівна площа, га     Валовий збір

озимої пшениці, ц     Середня

врожайність з

1 га

1          460      9500    21,5

2          705      22500  31,5

3          630      15750  25,0

4          880      20240  13,0

Всього            2670    67910  26,0

2.21. Проведіть арифметичний контроль даних звіту ак-ціонерних товариств, внесіть виправлення:

Таблиця 2.5

                                                                       Питома вага, %        

 

           

           

           

           

           

                                  

 

Відкрите         160      1300    1150    16900  74,2     71        80        110

Закрите          110      700      350      5300    57,9     29        20        60

Всього            270      2000    1500    22200  68,1     100      100      170

2.22. Здійсніть логічний та арифметичний контроль про роздрібний товарооборот торгівельної організації за поточний рік (тис. грн):

Таблиця 2.6

Показники     Код рядка       План   Фактично

А         Б          1          2

Роздрібний товаро-оборот торгової мережі          01        460      480

Роздрібний товаро-оборот підприємств ресторанного господар-ства 02        160      170

Реалізована продукція власного виробництва     03        100      1100

Весь роздрібний това-рооборот     04        720      1750

2.23.    Розробити програму статистичного спостереження бюджету сімей студентів економічного факультету.

2.24.    Розробити проект плану і програму статистичного спостереження за складом і успішністю студентів 1-2 курсів економічного факультету за результатами літньої екзаменацій-ної сесії. Прийняти такі показники спостереження: вік, сімейний стан, середній бал з курсів та за спеціальностями. Вказати фор-му, вид і спосіб спостереження.

2.25.    Скласти формуляр статистичного спостереження за цінами на міських ринках на молочну продукцію та інструк-цію до нього.

2.26.    Скласти формуляр статистичного спостереження за цінами на м’ясо та птицю на міських ринках і інструкцію до нього.

2.27.    Скласти формуляр статистичного спостереження до поточного обліку клієнтів страхової компанії, що має з’ясувати їх статус (юридична чи фізична особа), матеріальне становище, вид та термін страхування. Розробити проект ін-струкції до формуляру.

2.28.    Скласти формуляр статистичного обстеження та інструкцію до нього з опитування студентів щодо підвищення якості бакалаврської підготовки з урахуванням віку, статі рес-пондентів, їх вимог і побажань.

2.29.    Визначити об’єкт, одиницю спостереження та оди-ницю сукупності: а) при обліку осіб, які отримали статус біжен-ців з країни близького та далекого зарубіжжя; б) при вивченні інвестиційної привабливості об’єктів готельного комплексу ре-гіону.

2.30.    Скласти перелік запитань, що входять до програми статистичного спостереження: а) при опитуванні слухачів про-фесійних курсів з дизайну реклами щодо спрямованості навча-льного процесу до практичної діяльності; б) при обліку операцій з цінними паперами в комерційних банках.