Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ : Статистика : Бібліотека для студентів

СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

1.         Про державну статистику: Закон України // Голос України. – 1992. – 21 жовтня 1992.

2.         Про заходи щодо розвитку державної статистики: Указ Пре-зидента України від 22 листопада 1997 р. № 1299/97 // Ста-тистика України. – 1998. – №1.

3.         Про затвердження Стратегій розвитку державної статистики на період до 2008 року: Постанова Кабінету Міністрів Укра-їни від 13 липня 2004 р., № 910 // Урядовий кур’єр. – 2004. – 19 серпня, № 156.

4.         Алексенко Л.М., Олексієнко В.М., Юркевич А.І. Економічний словник. – К.: Вид. будинок „Максимум”; Тернопіль: Еко-номічна думка, 2000. – 592 с.

5.         Бек В.Л. Теорія статистики: Навч. посібник. – К.: Центр на-вчальної літератури, 2002. – 288 с.

6.         Гетало А.В., Борух В.О. Економічна статистика: Навч. посі-бник. – К.: ТОВ „УВПУ „Екс Об”, 2002. – 214 с.

7.         Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. Статистика: Підручник. – К.: Вища школа, 1993. – 464 с.

8.         Головач А.В., Єріна А.М., Козирєв О.В. та ін. Статистика. Збірник задач: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1994. – 448с.

9.         Гончарук А.Г. Основи статистики: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2004. – 148 с.

10.       Гусаров В.М. Теория статистики: Учеб. пособие. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2003. – 463 с.

11.       Громыко Г.Л. Общая теория статистики: Практикум. – М.: ИНФРА-М, 2000. – 139 с.

12.       Державний класифікатор продукції і послуг. ДКПП. Держа-вний класифікатор України. ДК016-97. Чинний від 1999-01-01.

13.       Економічна статистика: Навч.-метод. посібн. для самост. вивч. дисц. / Р.М.Моторін, А.В.Головач, А.В.Сидорова та ін. За заг.ред. Р.М. Моторіна. – К.:КНЕУ, 2005. – 326 с.

14.       Економічна статистика: Методична розробка / Укл.

В.С. Федорченко. – К.: МАУП, 2003. – 84 с.

15.       Елисеева И.И., Юзбашев М.М. Общая теория статистики: Учебник / Под ред. чл.-корр. РАН И.И. Елисеевой. – М.:Финансы и статистика, 1996. – 386 с.

16.       Елисеева Т.В., Костенко Т.В., Хомченко Л.И. Международ-ная статистика: Учеб. пособие. – Мн.: Высшая школа, 1995. – 268 с.

17.       Єріна А.М., Пальян З.О. Теорія статистики: Практикум. – 5-е вид., стереотип. – К.: Знання, 2005. – 255 с.

18.       Єріна А.М., Мазуренко О.К., Пальян З.О. Економічна статис-тика: Практикум. – К.:ТОВ „УВПУ „Екс Об”, 2002. – 232с.

19.       Ефимова М.Р., Петрова Е.В., Румянцев В.Н. Общая теория статистики: Учебник. – М.: ИНФРА-М,1999. – 416 с.

20.       Ефимова М.Р., Гапченко О.Н., Петрова Е.В. Практикум по общей теории статистики. – М.: Финансы и статистика, 2000. – 280 с.

21.       Класифікація видів економічної діяльності. КВЕД. Державний класифікатор України. ДК009-96. Чинний від 1997-01-07.

22.       Ковтун Н.В., Столяров Г.С. Загальна теорія статистики: Курс лекцій. – К.: Четверта хвиля, 1996. – 144 с.

23.       Кулинич О.І. Теорія статистики. Задачник: Навч. посібник. – Кіровоград: Центрально-українське видання, 1997. – 164 с.

24.       Кулинич О.І. Економічна статистика: Навч. посібник. – Хме-льницький: Поділля, 2000. – 286 с.

25.       Курс социально-экономической статистики: Учебник / Под ред. М.Г. Назарова. – М.: Финстатинформ, 2000. – 426 с.

26.       Лугинин О.Е., Кравцова Л.В., Белоусова С.В. Статистика в рыночной экономике: Учеб. пособие. – Херсон: МИБ, 2001. – 228 с.

27.       Лугінін О.Є., Білоусова С.В. Статистика.: Підручник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 580 с.

28.       Лугінін О.Є., Фомішин С.В. Статистика національної еконо-міки та світового господарства: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2006. – 502 с.

Лугинин О.Е. Статистика в рыночной экономике: Учеб. пособие. – 2-е изд. доп. и переаб. – Ростов-на-Дону:Феникс, 2006. – 509 с.

30.       Мармоза А.Т. Теорія статистики: Навч. посібник. – К.: Ельга, Ніка-Центр, 2003. – 392 с.

31.       Мармоза А.Т. Практикум з теорії статистики. – К.: Ельга, Ніка-Центр 2003. – 344 с.

32.       Марченко Л.П., Довженкова В.Г., Ионин В.Г. и др. Статистика: Курс лекций. – Новоссибирск: НГАЭ и У; М.: ИНФРА-М, 1998. – 310 с.

33.       Общая теория статистики: Учебник для вузов / А.Я.Боярский, Л.Л. Викторов, А.М. Гольдберг и др. – М.: Финансы и статистика, 1985. – 338 с.

34.       Общая теория статистики. Статистическая методология в изучении коммерческой деятельности: Учебник / А.И.Харламов, О.Э. Башина, В.Т. Батурин и др. Под ред. А.А. Спирина, О.Э. Башиной. – М.: Финансы и статис-тика, 1996. – 296 с.

35.       Овчарук Р.Ю. Теорія статистики: Навч.посібник. – К.: Вікар, 2003. – 204 с.

36.       Опря А.Т. Статистика (з програмованою формою контролю знань). Математична статистика: Навч. посібник. – К.: Центр навчальної літератури, 2005. – 472 с.

37.       Парфенцева Н. Міжнародні статистичні класифікації в Україні. Впровадження і використання. – К.: Основи, 2000. – 351 с.

38.       Пасхавер И.С., Яблочник А.Л. Общая теория статистики: для программного обучения: Учеб. пособие / Под ред. М.М. Юзбашева. – 2-е изд.-М.: Финансы и статистика, 1993. – 264 с.

39.       Практикум по общей теории статистики: Учеб. пособие. – 2-е издание, перераб. и дополн. Под ред. проф. Н.Н. Ряузова. – М.: Финансы и статистика, 1981. – 278 с.

40.       Практикум по социально-экономической статистике: Учеб. пособие / А.И. Грибоедова, Н.П. Дощинская, С.Н. Захарен-ков и др. Под общ. ред. И.Е. Теслюка. – Мн.: ИНФРА,

1998. – 242 с.

41.       Ряузов Н.Н. Общая теория статистики: Учебник для вузов. – М.: Финансы и статистика, 1984. – 292 с.

42.       Симчера В.М. Практикум по статистике: Учеб. пособие. – М.: ЗАО „Финстатинформ”, 1999. – 226 с.

43.       Сиденко А.В., Башмаков Б.И., Матвеева В.М. Международ-ная статистика: Учебник. – М.: Дело и сервис, 1999. – 272 с.

44.       Статистика: Збірник задач: Навч. посібник / А.В. Головач, А.М.Єріна, О.В.Козирєв та ін. За ред. А.В. Головача. – К.: Вища школа, 1994. – 384 с.

45.       Статистика: Підручник / С.С. Герасименко А.В. Головач, А.М.Єріна та ін. За наук. ред. С.С.Герасименка. – К.: Вища школа, 1998. – 468 с.

46.       Статистика: Підручник / С.С. Герасименко А.В. Головач, А.М. Єріна та ін. За наук. ред. С.С. Герасименка. – 2-ге вид., перероб. і доп. – К.: КНЕУ, 2000. – 460 с.

47.       Статистика: Навч.-метод. посібник для самост. вивч. дисц. / А.М. Єріна, Р.М. Моторін, А.В. Головач та ін. За заг.ред. А.М. Єріної, Р.М. Моторіна. – К.: КНЕУ, 2002. – 448 с.

48.       Статистика промышленности: Учебник / В.Е.Адамов, Э.В. Вергилис, Э.М. Воронина и др. Под ред. В.Е. Адамова. – М.: Финансы и статистика, 1987. – 456 с.

49.       Статистика підприємництва: Навч. посібник / За ред. П.Г. Валікова, В.П. Сторожука. – К.:Слобожанщина,1999. – 574с.

50.       Статистический словарь / Гл. редактор Ю.А. Юрков. – М.: Финстатинформ, 1996. – 479 с.

51.       Статистичний щорічник України за 2005 рік. Державний комітет статистики України. – К.: Консультант, 2006. – 205 с.

52.       Степаненко Н.В. Статистика: Навч. посібник. – К.: Вища школа, 1991. – 205 с.

53.       Стеценко С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підруч-ник. – К.: Вища школа, 1993. – 463 с.

Теорія статистики: Навч.посібник / Вашків П.Г., Постер П.І., Сторожук В.Л., Ткач Е.І. – 2-е видання, стереотип. – К.: Либідь, 2004. – 288 с.

55.       Теория статистики: Учебник / Под ред. Р.А. Шмойловой. – 3-е изд., перераб. – М.: Финансы и статистика, 1999. – 464 с.

56.       Удотова Л.С. Соціальна статистика: Підручник. – К.: КНЕУ, 2002. – 376 с.

57.       Уманець Т.В., Пігарєв Ю.Б. Статистика: Навч. посібник. – К.: Вікар, 2003. – 623 с.

58.       Уманець Т.В. Загальна теорія статиситки: Нав. посібник. – К.: Знання, 2006. – 239 с.

59.       Уманець Т.В. Економічна статистика: Навч.посібник. – К.: Знання, 2006. – 429 с.

60.       Экономическая статистика: Учебник / Под ред. Ю.Н.Иванова. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 480 с.

НАВЧАЛЬНЕ ВИДАННЯ

Лугінін Олег Євгенович – кандидат технічних наук, профе-сор, академік Української академії економічної кібернетики. Автор більш як 140 наукових та методичних праць, в тому числі 2 підручників та 8 навчальних посібників з грифом МОН. Напрями наукових інтересів в економіці – статистич-не дослідження суспільних явищ, економіко-математичне

моделювання.

СТАТИСТИКА

2-е видання, перероблене та доповнене

Керівник видавничих проектів – Б.А.Сладкевич

Друкується в авторській редакції

Комп’ютерний набір і верстка – І.В. Авраменко

Дизайн обкладинки – Б.В. Борисов

Підписано до друку 23.02.2007. Формат 60x84 1/16.

Друк офсетний. Гарнітура PetersburgC.

Умовн. друк. арк. 38.

Видавництво “Центр учбової літератури”

вул. Електриків, 23

м. Київ, 04176

тел./факс 425-01-34, тел. 451-65-95, 425-04-47, 425-20-63

8-800-501-68-00 (безкоштовно в межах України)

e-mail: office@uabook.com

сайт: WWW.CUL.COM.UA

Свідоцтво ДК №2458 від 30.03.2006