Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ [17,47] ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ : Статистика : Бібліотека для студентів

ТЕСТОВІ ЗАВДАННЯ [17,47] ЗА КРЕДИТНО-МОДУЛЬНОЮ СИСТЕМОЮ КОНТРОЛЮ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Теорія статистики Статистичне спостереження

1.         Здійснюється моніторинг продажу на аукціоні держо-

блігацій внутрішньої позики. Об’єктом спостереження є:

а)аукціон; б) держоблігації. Одиницею сукупності є: в) аукціон;

г)держоблігації.

Відповіді: 1) а, г; 2) б, в; 3) а, в; 4) б, г.

2.         Програмно-методологічні питання плану спостере-

ження визначають: а) місце, час, вид та спосіб спостереження;

б)         мету, об’єкт, одиницю та програму спостереження; в) систему

контролю даних спостереження.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) а, б, в.

3.         Під час реалізації автомобільних вантажів на всіх пун-

ктах митного контролю одиницею спостереження є : а) одиниця

вантажу; б) пункт митного контролю. Одиницею сукупності є:

в)         вантажний автомобіль; г) вантаж кожного автомобіля.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

4.         Складається картотека органів страхування безробіт-

них. Об’єктом спостереження є: а) картотека органів спостере-

ження; б) органи страхування. Одиницею сукупності є: в) орган

страхування безробітних; г) безробітний.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) в, г.

5.         Реєстрація новонароджених здійснюється не пізніше

місяця від дня народження. Об’єктивним часом є: а) день наро-

дження; б)місяць. Суб’єктивним часом є: в) день народження; г) місяць.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

6.         Складаються списки виборців регіональних виборчих

округів. За ступенем охоплення одиниць це спостереження:

а) суцільне; б) основного масиву. За часом реєстрації даних:

в)одноразове; г) періодичне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

7.         Проводиться телефонне опитування споживачів рек-

ламної продукції. За ступенем охоплення одиниць це спостере-

ження: а) вибіркове; б) анкетне. За часом реєстрації даних:

в) поточне; г)одноразове.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

8.         Організаційною формою перепису земельного фонду

є: а) звітність; б) спеціально організоване спостереження. Орга-

нізаційною формою укладання списків платників податків є:

в)реєстр; г) спеціально організоване спостереження.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

9.         Помилки реєстрації притаманні спостереженню:

а)         суцільному; б) вибірковому. Помилки репрезентативності

притаманні спостереженню: в) суцільному; г) вибірковому.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

10.       Під час активного опитування респондент вказав, що

має науковий ступінь кандидата наук, а в пункті “освіта” зазна-

чив “неповна вища”. Допущена помилка є: а) випадковою;

б)         систематичною; в) навмисною; г) ненавмисною.

Відповіді: 1) а, в; 2) а, г; 3) б, в; 4) б, г.

Зведення та групування

1. Зведення статистичних даних це підсумування: а) кі-лькості елементів сукупності; б) значень притаманних їм ознак. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –.

2. Розподіл інвестицій за транспортним підприємством регіону характеризується даними:

 

Вид транспорту        Обсяг інвестицій, млн.грн.

 

            державні        іноземні          разом

Залізничний  4,0       1,6       5,6

Автомобільний         0,7       0,5       1,2

Це групування: а) типологічне; б) аналітичне; в) просте; г) комбінаційне.

Відповіді: 1) а, в; 2) а; 3) б, в; 4) б, г.

3.         Розподіл однорідної сукупності за значенням варіюю-чої ознаки здійснюється за допомогою групування: 1)типологічного; 2)аналітичного; 3) атрибутивного.

4.         Розподіл неоднорідної сукупності на якісно однорідні зони здійснюється за допомогою групування: 1) типологічного; 2)структурного 3) аналітичного; 4) атрибутивного.

5.         Атрибутивним рядом розподілу є: а)розподіл бюдже-тів за джерелами надходження; б) розподіл вантажу за видами транспорту.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3)а, б; 4) –

6.         Варіантним рядом розподілу є: а) розподіл комерцій-

них банків за розміром уставного фонду; б) розподіл кредиторів

банку за розміром заборгованості.

Відповіді: 1) а; 2) а,б; 3) б, в; 4) –.

7.         У ряду розподілу сімей за кількістю дітей варіантою є:

а) кількість сімей; б) кількість дітей.

У ряду розподілу міст за кількістю жителів частотою є: в) кількість міст; г) кількість жителів. Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б, в; 4) б,г;

8.         У формі дискретного ряду доцільно представити роз-

поділ домогосподарств: а) за кількістю дітей; б) за розміром жи-

тлової площі на одного члена домогосподарства;

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) -.

9.         У формі інтервального ряду доцільно подати розподіл

малих підприємств: а) за видом діяльності; б) за розміром при-

бутку.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) -.

10.       Статистичною таблицею є: а) підсумки торгів на фо-

ндовій біржі; б) розклад руху приміських електропоїздів.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) -.

Абсолютні та відносні величини

1.         Показники, які характеризують обсяги, розміри соці-

ально-економічних явищ, є величинами: а) абсолютними; б) від-

носними.

Вони виражаються одиницями вимірювання: в) натура-льними, трудовими, вартісними; г) коефіцієнтами, процентами, проміле.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

2.         Співвідношенням різнойменних показників розрахо-

вуються відносні величини: а) інтенсивності; б) територіального

порівняння;

Співвідношенням однойменних показників розрахову-ються відносні величини: в) інтенсивності; г) динаміки.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

3.         Вкажіть відносні величини інтенсивності: а) на 100000

жителів старших 14 років зарєєстровано510 злочинів; б) серед

засуджених кожен третій у віці до30 років.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –.

4.         Вкажіть відносні величини динаміки: а) інвестиції у

нафтовидобувну промисловість за рік зросли на 40%; б) видобу-

ток нафти за той самий період збільшився на 210 млн. т.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –.

5.         Вкажіть відносні величини порівняння із стандартом:

а) відношення мінімальної заробітної платні до прожит-

кового мінімуму становить 78%; б) допомога по безробіттю не

перевищує 65% мінімальної заробітної платні.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) -.

6.         Вкажіть відносні величини структури: а) бюджетні

видатки на охорону здоров’я становлять 10%; б) в експорті про-

дукції акціонерного товариства 48% припадає на Китай, 29% -

на Росію.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) -.

7.         Вкажіть відносні величини координації: а) на 1000 за-йнятих у народному господарстві регіону 175 мають вищу осві-ту; б) на 1000 осіб відповідної статі у шлюбі перебувають 730 чоловіків та 610 жінок.            Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

8.         Вкажіть відносні величини порівняння із стандартом: а) аукціонна ціна акції емітента перевищила номінальну вартість у 8,5 рази; б) вартість виставлених на аукціоні акцій становить 38% статутного фонду.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

9.         Вкажіть відносні величини просторового порівняння:

а) автомобільним транспортом перевезено вантажів у контейне-

ровозах в 1,5 раз більше, ніж залізницею, і в 2 рази більше, ніж

морем; б) монтована ємкість автоматичних телефонних станцій

у містах в 6 разів більше, ніж в селах.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

10.       Вкажіть відносні величини структури: а) обігові кош-

ти фірми за минулий рік зросли на 20%; б) товарно-матеріальні

цінності в обігових коштах становлять 44%.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –.

Середні величини

1.         Середня величина є узагальнюючою характеристикою

варіюючої ознаки: а) лише в якісно-однорідній сукупності; б) у

будь якій сукупності. Значення середньої залежить: в) від інди-

відуальних значень ознаки; г) від вагомості індивідуальних

ознак.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

2.         Чотири групи експертів, у кожній з яких було по 5 фа-хівців, оцінили ступінь інвестиційного ризику в балах: 15, 35, 28, 32. Розрахунок середнього балу інвестиційного ризику слід здійснювати за формулою: а) арифметичної простої; б) арифме-тичної зваженої; в) гармонічної простої; г) гармонічної зваженої.

3.         Кількість рекламних повідомлень, що друкувалися у бізнесовій газеті протягом кварталу, була такою: в липні – 186; в серпні – 200; у вересні – 235.

Середньомісячна кількість рекламних повідомлень за квартал становить: 1) 210; 2) 207; 3) 136; 4) 205.

4. Кількість укладених угод на торгах фондової біржі в березні місяці становила: 3.03-16; 10.03-20; 17.03-22; 24.03-24; 31.03-18.

Скільки у середньому укладається угод в дні торгів?

Відповіді: 1) 19; 2) 20,8; 3)20; 4) 16,6.

5. Чисельність населення міста станом на 1.01 кожного року становила:

 

Рік       2001    2002    2003    2004    2005

Чисельність населен-ня, тис. осіб. 206      209      213      216      218

Визначте середньорічну чисельність населення міста на 1998-2002 роки.

Відповіді: 1) 212; 2) 212,4; 3) 212,5; 4) 170.

6. Конкурс на вступних іспитах до вищого навчального закладу змінювався відносно попереднього року, %: у 2002-79%; 2003-82%; 2004-87%; 2005-96%.

Середньорічний коефіцієнт зміни конкурсу можна роз-рахувати за формулою середньої: а) арифметичної; б) гармоніч-ної; в) геометричної; г) хронологічної.

7. Комерційний банк залучив депозити під такі проценти:

 

Депозитна ставка     15        18        20        23        Разом

Кількість вкладників 16        30        34        20        100

Середня депозитна ставка становить: 1) 19,2; 2) 19,0; 3) 25,0; 4) 25,3.

8. Результати перевірки консервів на якість характеризу-ється даними:

Забраковано

 

Група консервів        Усього тис. умовних банок Частка загальної

кількості перевірених

банок, %

М’ясні 6          3

Рибні  28        7

Плодоовочеві            20        5

Визначте середню кількість забракованих банок консер-вів.

Відповіді: 1) 21,4; 2) 21,3; 3) 17,5; 4) 20,0.

9. Попит на міжбанківські кредити з різним терміном кредитування характеризується даними:

 

Термін, днів   1          7          14        30        разом

Кількість наданих                                                   

кредитів, % від підсу-           48        16        6          30        100

мку                                                    

Визначте моду.

Відповіді: 1) 30; 2) 1; 3) 48; 4) 7

10. Вік брокерів універсальної біржі коливається в межах від 20 до 26 років:

 

Вік, років        20        21        22        23        24        25        26        разом

Кількість брокерів,чол          15        27        29        30        38        35        26        200

Визначте медіану.

Відповіді: 1) 23; 2) 30; 3) 24; 4) 38.

Показники варіації

1. Чи ідентичні за змістом середнє абсолютне відхилення та середнє квадратичне відхилення? а) так; б) ні;

Чи однакові вони за абсолютною величиною? в) так; г) ні.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

2. Якість в балах ораної землі в області характеризується даними:

 

Оцінка землі  До 45  45-55  55-65  65-75  75 і більше      Разом

% до заг. площі          5          25        45        15        10        100

Визначте середнє абсолютне відхилення оцінок якості ораної землі.

Відповіді: 1) 7; 2) 0; 3) 12; 4) 3.

3. Розподіл підприємств за оцінками привабливості ха-рактеризуються даними:

 

Оцінка            0,6-0,8            0,8-1,0            1,0-1,2            1,2і більше      Разом

Кількість підприємств          3          6          9          2          20

Визначте середнє абсолютне відхилення оцінок інвести-ційної привабливості

Відповіді: 1) 0,2; 2) 0; 3) 0,75; 4) 0,15.

4. За даними ряду розподілу визначте середнє абсолютне відхилення терміну експлуатації вантажних автомобілів одного транспортного підприємства.

 

Термін експлуатації, років    До 4    4-8      8-12    12 і більше      Разом

Кількість автомобілів            25        40        20        15        100

Відповіді: 1) 4; 2) 3,3; 3) 0; 4) 0,84.

5. Дисперсія – це:

а)         середнє відхилення індивідуальних значень ознаки від

середнього;

б)         середній квадрат цих відхилень.

Дисперсію можна визначити:

в)         лише для кількісної ознаки;

г)         для кількісної та альтернативної ознаки.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

6. За даними про розподіл вантажних залізничних ваго-нів за часом обороту визначте дисперсію:

 

Час обороту, днів      До 5    5-7      7-9      9 і більше        Разом

Кількість ва-гонів, % від підсумку   20        65        10        5          100

Відповіді: 1) 2; 2) 6; 3) 0,24; 4) 50.

7. За результатами контрольних перевірок жирності мо-лока, що надійшло на молокозавод, визначте дисперсію:

 

Жирність молока, % 3,6-3,8            3,8-4,0            4,0-4,2            Разом

Кількість проб           12        6          2          20

Відповіді: 1) 0,028; 2) 0,004; 3) 0,018; 4) 0,12.

8. За даними про розподіл працівників галузі за рівнем заробітної плати визначте дисперсію:

 

Заробітна плата одного працівника за грудень, г.о.         До 200            200-210          210-

220      220 і більше    Ра-зом

Кількість працівників, %до підсумку          10        40        30        20        100

Відповіді: 1) 84; 2) 125; 3) 50; 4) 85.

9.         За даними американської статистики близько 50% но-

востворених підприємств малого та середнього бізнесу банкру-

тують протягом перших двох років, а 10% існують до 7 років

після утворення. Визначте дисперсію частки МП та СП, які іс-

нують до 7 років.

Відповіді: 1) 0,1; 2) 0,9; 3) 0,09; 4) 0,04.

10.       Коефіцієнт варіації можна розрахувати на основі:

а)         середнього квадратичного відхилення;

б)         середнього лінійного відхилення;

в)         варіантного розмаху.

Відповіді: 1) а; 2) а,б; 3) а,б,в; 4) в.

11. Коефіцієнт варіації використовують для порівняння варіацій:

а)         однієї ознаки в різних сукупностях;

б)         різних ознак в однієї сукупності.

Відповіді: 1) а; 2) а,б; 3) б; 4) –.

Вибіркові спостереження

1.         Метою вибіркового спостереження є визначення уза-

гальнюючих характеристик:

а)         для тієї частини генеральної сукупності, яка відібрана

для обстеження;

б)         для всієї генеральної сукупності;

При формуванні вибіркової сукупності дотримання

принципу випадковості відбору є:

в)         обов’язковим;

г)         не обов’язковим.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

2.         Проведено обстеження:

а)         кожного 10-го сільськогосподарського підприємства із

150, які проводять зрошення земель за рахунок власних коштів з

метою вивчення ефективності використання зрошувальних

площ;

б)         агрофірми “Коблево” з метою вивчення резервів під-

вищення ефективності зрошення саме у цьому господарстві.

Які з обстежень є вибірковими? Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –.

3.         При вибірковому обстеженні доходів домогосподарств

у деяких з них не враховані субсидії на житлово-комунальні по-

слуги, дивіденди на майнові та компенсаційні сертифікати. Ре-

зультати обстеження містять:

а)         систематичну помилку реєстрації;

б)         систематичну помилку репрезентативності.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

4.         З метою визначення загального обсягу ділової дереви-

ни у сосновому лісі за схемою випадкової вибірки відібрано і

зрізано 10 дерев. Середній діаметр їх у ніжньому зрізі становив

37 см, гранична помилка вибірки з ймовірністю 0,954 складає

0,80-0,95 см. Це дає підставу стверджувати із зазначеною ймові-рністю, що середній діаметр деревини:

а)         менше 36,2 см;

б)         не менше 36,2 і не більше 37,8 см;

в)         більше 37,8 см;

г)         не менше 37,8 і не більше 36,2 см.

5.         За даними вибіркового опитування 46% респондентів

вважають рекламу основним джерелом інформації про товарний

ринок. Стандартна помилка вибірки цього показника – 2,5%. З

ймовірністю 0,954 можна стверджувати, що рекламою користу-

ються:

а)         не менше 43,5% споживачів;

б)         не більше 48,5%;

в)         не менше 41% і не більше 51%;

г)         не менше 51%.

6.         За даними технічного аналізу 100 проб руди вмісти-

мость заліза становить у середньому 60% при стандартній по-

милки вибірки 4,5%. Чи є підстави стверджувати з імовірністю

0,954, що для даного родовища вмістимість заліза у руді:

а)         не менше 51%;

б)         не перевищує 51%;

в)         не менше 69%;

г)         становить 64,5%.

7.         За даними обстеження 100 домогосподарств середньо-

душове споживання споживчих речовин за добу становить 3200

ккал за стандартної помилки вибірки 25,6 ккал, а білків 90 г за

стандартної помилки 1,35 г. Відносна помилка вибірки:

а)         більше для споживчих речовин;

б)         більше для білків;

в)         похибки вибірки однакові;

г)         висновки зробити не можна.

8. Вибіркові статистичні обстеження дітей у двох навча-льних закладах дали такі результати:

 

Навчальний заклад   Кількість

обстежених

дітей   Рівень інтелектуального розвитку

 

           

            Середнє значення     Коефіцієнт варіації

А         25        110      20

Б          36        120      30

Відносна помилка вибірки більше у навчальному закладі:

а)         А;

б)         Б;

в)         в обох закладах однакова.

9.         Скільки треба опитати респондентів, оцінюючи якість

готельного обслуговування(задовільно, незадовільно), щоб гра-

нична помилка вибірки з ймовірністю 0,954 не перевищувала

5%?

Відповіді: 1) 400; 2) 100; 3) 20; 4) 200.

10.       Скільки необхідно перевірити проб вугілля, що на-

дійшло на електростанцію, щоб помилка вибірки з ймовірністю

0,954 не перевищувала 5%?

Відповіді: 1) 10; 2) 32; 3) 64; 4) 320.

Ряди динаміки

1. Ряд динаміки характеризує рівень розвитку явища:

а)         на певні дати;

б)         за певні інтервали часу.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

2. Моментним рядом динаміки є:

а)         склад населення за віком станом на 20 жовтня 2001 р;

б)         капітал банківської системи на початок кожного міся-

ця поточного року.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

3.         Інтервальним рядом динаміки є:

а)         щорічно виплачені дивіденди на акції компанії, яка за-

снована у 2002 р.;

б)         розподіл минулорічного прибутку компанії на дивіде-

нди, розвиток власного виробництва та централізовані інвести-

ції в інші сфери.

Відповіді. 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) - .

4.         Залишки обігових коштів фірми на кінець кожного

кварталу - це ряд динаміки:

а)         інтервальний;

б)         моментний;

Середній рівень цього ряду розраховується за формулою середньої:

в)         арифметичної;

г)         хронологічної.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

5.         Кількість малих підприємств у країні на кінець року

становила, тис:1994-14,5; 1997-15,7; 1999-17,8. Абсолютний

приріст малого підприємництва за 1995-1999 р.р. становить:

а) 1,2; б) 3,3.

Прискорення процесу розвитку малого підприємництва:

в) 2,1; г) 0,9.

Відповіді: 1) а,в; 2) а,г; 3) б,в; 4) б,г.

6.         Виробництво сталевих труб у минулому році зросло

в1,25 рази, у поточному - на 80%. Визначте темпи зростання

виробництва сталевих труб за два роки.

Відповіді: 1) 1,00; 2) 2,25; 3) 3,0; 4) 2,05.

7.         Продаж комп’ютерів за три роки збільшився в 2,15 ра-

зи. Визначте середньорічний темп зростання продажу.

Відповіді: 1) 0,43; 2) л/215 ; 3) ^2,15 ; 4) ^/2,8.       За 2003 рік інвестиції у галузь становили 200 млн.грн.

У 2004 році обсяг інвестицій збільшився на36 млн.грн., а у

2005 році – на 52 млн.грн. Визначте середньорічний темп при-

росту інвестицій за 2001-2003 р.р.

Відповіді: 1) 22; 2) 10; 3) 44; 4) 20.

9.         За шість місяців поточного року заборгованість коме-

рційного банку зросла на 20% і станом на 1липня становила 360

тис.грн. Визначте середньомісячний абсолютний приріст забор-

гованості банку.

Відповіді: 1) 60; 2) 12; 3) 10; 4) 72.

10.       У 2005 році рівень народжуваності в регіоні становив

11,4‰, що на 0,6‰ менше рівня 2004 року. Визначте темп при-

росту(зниження) народжуваності, ‰.

Відповіді: 1) 5,2; 2) –5,5; 3) –5,0; 4) 5,5.

Індекси

р. становив р. становив

1.         Який з названих далі індексів є зведеним:

а)         обсяг переробки нафти в країні в 2005

104% щодо 2004 р.;

б)         обсяг імпорту товарів в країну в 2005

80,7% щодо 1998 р.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) –

2.         Який з названих індексів є індивідуальним:

а)         зовнішньоторгівельний оборот товарів та послуг в

країні в 2005 р. щодо минулого року становив 86,2%;

б)         ціни на борошно, крупи та бобові зросли в країні у

2005 р. порівняно з 2004 р. в 1,5 рази.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б; 4) – .

3.         Ціни на платні послуги у поточному періоді порівняно

з базисним зросли у 2,1раза, а кількість наданих послуг скоро-

тилася на 30%. Визначте індекс вартості наданих послуг.

Відповіді: 1) 3,0; 2) 1,47; 3) 1,64; 4) 0,70.

4.         Споживчі ціни на товари та послуги зросли у поточ-

ному періоді порівняно з базисним на 35%. Визначте індекс ку-

півельної спроможності грошової одиниці.

Відповіді: 1) 0,65; 2) 0,74; 3) 1,35; 4) 0,69.

5.         Ціни на автомобільний бензин та дизельне паливо зро-

сли в поточному періоді в середньому на 8%, а фізичний обсяг

їх реалізації збільшився на 12%. Визначте індекс товарообороту

у фактичних цінах.

Відповіді: 1) 1,04; 2) 1,50; 3) 1,21; 4) 0,96.

6.         Чому дорівнює індекс цін, якщо кількість проданих

товарів виросла на 14,9%, а товарообіг у фактичних цінах склав

140,1%.

Відповіді: 1) 1,61; 2) 1,219; 3) 0,820.

7.         Товарообіг магазину у звітному періоді зріс на 15%, а

ціни залишились без змін. Як змінилась кількість реалізованої

товарної маси?

Відповіді: 1) 1,15; 2) 0,8; 3) 0,15.

8.         Як змінились ціни, якщо фізичний обсяг продукції зріс

на 10%, а товарообіг у фактичних цінах збільшився на 20%?

Відповіді: 1) 1,091; 2) 0,917; 3) 1,32.

9.         Загальний індекс цін дорівнює ІP = 0,92. Як змінилась

вартість продаж за рахунок цін?

Відповіді: 1) збільшилась на8%; 2) зменшилась на 8%; 3) змінилась на 0,92%.

10. Загальний індекс фізичного обсягу продукції складає Іq =1,15. Як змінився обсяг виробленої продукції у поточному періоду у зрівнянні з базисним?

Відповіді: 1) зменшився на 15%; 2) збільшився на 15%;

3) змінився в 1,15.

Економічна та соціальна статистика

Класифікації

1.         Класифікація відрізняється від групування:

а)         ступенем деталізації об’єктів;

б)         характером ознаки, що лежить в основі;

в)         можливістю ідентифікувати об’єкти.

Відповіді: 1) а,б; 2) а,в; 3) а,б,в;

2.         В основу КВЕД покладено:

а)         види економічної діяльності;

б)         галузі економіки;

в)         сектори економіки.

Відповіді: 1) а,б; 2) а,в; 3) а,б; 4) а.

3.         Серед запропонованого переліку виділити інституціо-

нальні одиниці:

а)         державне будівельне підприємство;

б)         акціонерне товариство “Запоріжсталь”;

в)         ремонтний цех машинобудівного заводу;

г)         студент Петренко;

д)         маркетингове бюро концерну;

е)         філія виробничого об’єднання.

Відповіді: 1) а,б; 2) а,б,в,г,д,е; 3) а,г,е.

4.         Серед запропонованого переліку виділити суб’єкти

господарювання, що належать до сектору нефінансових корпо-

рацій:

а)         колективне підприємство;

б)         Укрсоцбанк України;

в)         Державне машинобудівне підприємство;

г)         перукарня;

д)         магазин.

Відповіді: 1) а,б; 2) а,б,в,г,д; 3) а,г.

5.         Серед запропонованого переліку виділити суб’єкти госпо-

дарювання, що належать до сектору фінансових корпорацій:

а)         науково-дослідний інститут;

б)         Національний банк України;

в)         Міжнародний університет бізнесу і права;

г)         комерційний банк;

д)         страхова компанія.

Відповіді: 1) а,б; 2) а,б,в,г,д; 3) а; 4) а,г,д.

6.         Визначити, які з перелічених установ входять до сек-

тору державних установ:

а)         районні органи управління;

б)         державна організація соціального страхування;

в)         Комерційний банк “Аваль”;

г)         школа;

д)         державна поліклініка.

Відповіді: 1) а,б,г,д; 2) а,б,в,г,д; 3) а,д; 4) в.

Система національних рахунків

1. Що з переліченого включається до складу ВВП:

а)         послуги домашньої господарки;

б)         придбання у сусіда автомобіля, який був у експлуатації;

в)         придбання нових акцій у брокера;

г)         вартість нового підручника в інститутському магазині;

д) придбання облігацій у корпорації. Відповіді: 1) в,д; 2) а,б; 3) а,б,в,г,д; 4) –.

2.         Що з перерахованого включається у валовий випуск:

а)         вартість продуктів, вироблених резидентами за певний

період;

б)         вартість послуг, наданих резидентами;

в)         витрати сировини, матеріалів, напівфабрикатів та ін., що

трансформовані або повністю спожиті в процесі виробництва.

Відповіді: 1) а,б; 2) в; 3) а,б,в; 4) – .

3.         Кінцеве споживання продуктів та послуг це:

а)         заощадження;

б)         приватне споживання приватних господарств;

в)         витрати некомерційних організацій, що обслуговують

домашні господарства;

г)         витрати державних установ.

Відповіді: 1) а; 2) б,в,г; 3) б,в; 4) – .

4.         Які рахунки складаються для держави в цілому згідно

СНР:

а)         рахунок товарів і послуг;

б)         поточні рахунки;

в)         рахунки нагромадження;

г)         рахунки “Іншого світу”;

д)         рахунок виробництва;

е)         рахунок капітальних витрат.

Відповіді: 1) а,б,в,д; 2) г,д,е; 3) а,б,в,г; 4) б,в,г,д.

5.         Що включає в себе складова консалтингових рахунків

“Поточні рахунки” для секторів економіки:

а)         рахунок виробництва;

б)         рахунок утворення доходів;

в)         рахунок використання доходів;

г) рахунок операцій з капіталом.

Відповіді: 1) а,в,г,д; 2) б,г,д; 3) а,в,г,д; 4) а,б,в,г.

6.         Що включають в себе складова СНР “Рахунки нагро-

мадження”:

а)         рахунок поточних операцій;

б)         рахунок операцій з капіталом;

в)         рахунок використання доходів;

г)         фінансовий рахунок.

Відповіді: 1) а,в; 2) б,в; 3) а,б,г; 4) б,г.

7.         Що входить до рахунків “Іншого світу” СНР:

а)         рахунок операцій з капіталом;

б)         рахунок поточних операцій;

в)         рахунок використання доходів;

г)         рахунок капітальних витрат;

г) фінансовий рахунок.

Відповіді: 1) а,б,г; 2) б,г,д; 3) а,б,д; 4) б,г,д.

8.         Які з цих складових не включається до ВВП, розрахо-

ваного методом кінцевого використання:

а)         валові інвестиції;

б)         чистий експорт;

в)         витрати домашніх господарств;

г)         витрати сектора загального державного управління;

д)         заробітна плата;

е)         валове нагромадження основного капіталу.

Відповіді: 1) а,б; 2) г,е; 3) д; 4) д,е.

Статистика основного капіталу

1. За якими ознаками здійснюється групування основно-го капіталу:

а)         виробничим призначенням;

б)         формами власності;

в)         галузями економіки;

г)         активам і пасивам;

д)         територіальною ознакою;

е)         натурально-предметним складом.

Відповіді: 1) а,в,д; 2) б,в; 3) а,б,в,д,е; 4)а,б,в,г,д.

2.         Основний капітал складається з:

а)         виробничого;

б)         невиробничого.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б;

3.         Оцінки основного капіталу за повною і залишковою

вартістю можуть:

а)         збігатися;

б)         не збігатися.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б;

4.         Чи може вартість основного капіталу на кінець року (у

новій оцінці) бути меншою за його вартість на початок року:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

5.         Чи може коефіцієнт оновлення основного капіталу бу-

ти більшим за коефіцієнт його надходження:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

6.         Чи може коефіцієнт придатності основного капіталу

бути більше одиниці:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

7.         Чи може коефіцієнт зносу основного капіталу на кі-

нець року бути меншим, ніж на початок:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в

8.         Індекс капіталовіддачі фіксованого складу характеризує:

а)         зміну капіталовіддачі окремих галузей;

б)         зміну основного капіталу окремих галузей з різними

рівнями капіталовіддачі в усій сукупності основного капіталу.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

9.         Індекс капіталовіддачі змінного складу характеризує:

а) зміну капіталовіддачі окремих галузей;

б)зміну основного капіталу окремих галузей з різними

рівнями капіталовіддачі в усій сукупності основного капіталу. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

10.       Індекс капіталовіддачі структурних зрушень характе-

ризує:

а) зміну капіталовіддачі окремих галузей; б)зміну основного капіталу окремих галузей з різними рівнями капіталовіддачі в усій сукупності основного капіталу. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

Статистика оборотних засобів

1.         Від чого залежить обсяг елементів оборотних засобів:

а)         обсягу виробництва;

б)         структури оборотних засобів;

в)         швидкості обертання окремих елементів.

Відповіді: 1) а,б; 2) в; 3) а,б,в;

2.         За рахунок чого збільшується швидкість обертання

оборотних засобів:

а) збільшення вартості реалізованого товару;

б) середнього залишку оборотних засобів за період. Відповіді: 1) а,б; 2) б; 3) а.

3.         За рахунок чого збільшується середня тривалість од-

ного обороту засобів в днях:

а)         збільшення кількості днів обороту;

б)         зменшення числа оборотів.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) а,б.

4.         При вивченні динаміки обертання оборотних засобів

індекс фіксованого складу характеризує:

а)         зміну швидкості обертання оборотних засобів окремих

галузей;

б)         зміну середніх залишок оборотних засобів за період.

Відповіді: 1) а,б; 2) а; 3) б.

5.         При вивченні динаміки обертання оборотних засобів

індекс змінного складу характеризує:

а)         зміну швидкості обертання оборотних засобів окремих

галузей;

б)         зміну середніх залишок оборотних засобів за період.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

6.         При вивченні динаміки обертання оборотних засобів

індекс структурних зрушень характеризує:

а)         зміну швидкості обертання оборотних засобів окремих

галузей;

б)         зміну середніх залишок оборотних засобів за період.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) а,б.

7.         При вивченні динаміки матеріаломісткості індекс фік-

сованого складу характеризує:

а)         зміну питомої матеріаломісткості матеріальних ресур-

сів окремих галузей;

б)         зміну обсягу продукції окремих галузей у порівнянних

цінах.

Відповіді: 1) а,б; 2) а; 3) б.

8.         При вивченні динаміки матеріаломісткості індекс

змінного складу характеризує:

а)         зміну питомої матеріаломісткості матеріальних ресур-

сів окремих галузей;

б)         зміну обсягу продукції окремих галузей у порівнянних

цінах.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

9.         При вивченні динаміки матеріаломісткості індекс

структурних зрушень характеризує:

а)         зміну питомої матеріаломісткості матеріальних ресур-

сів окремих галузей;

б)         зміну обсягу продукції окремих галузей у порівнянних

цінах.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) а,б.

Статистика продукції

1.         Чи входить до складу показника продукції промисло-

вості незавершене виробництво:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) б; 2) а; 3) в.

2.         Чи входить до складу показника продукції промисло-

вості напівфабрикати:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

3.         Чи належать до продукції сільського господарства

продукти забою худоби – м’ясо, шкури:

а) так; б) ні; в) так, ні Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

4.         Чи належать до продукції сільського господарства

гриби, вирощені на промисловій основі (шампіньйони, вешен-

ки):

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) б; 2) а; 3) в.

5.         Чи відрізняється облік продукції в умовних одиницях

від обліку в умовно-натуральних одиницях:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

6.         Чи входить до складу товарної продукції послуги сво-

їм непромисловим підрозділам:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) б; 2) а; 3) в.

7.         Валова додана вартість розраховується як різниця:

а)         між ціною і собівартістю.

б)         між валовим випуском і проміжним споживанням.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

8.         Чи може виникнути таке становище, коли на підпри-

ємстві завдання з випуску продукції виконано на 105%, з її реа-

лізації – на 103%, за асортиментом на 101%:

а) так; б) ні; в) так, ні. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в;

9.         Чистий дохід визначається різницею:

а)         між вартістю валового випуску і проміжного спожи-

вання;

б)         між валовим доходом та витратами на оплату праці.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

10. Відвантажена продукція це:

а)         відвантажена споживачеві та оплачена ним;

б)         відвантажена споживачеві, але не оплачена ним.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

Статистика ринку та цін

1.         Під сегментацією ринку розуміють розподіл ринку на

окремі частини:

а)         за ознакою насиченості товарами;

б)         за ознакою економічної поведінки покупців.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

2.         Під кон’юнктурою ринку розуміють ситуацію, яка

склалася на ринку і характеризується співвідношенням:

а)         між кількістю продукції і неможливістю її зберігання;

б)         між попитом і пропозицією на товари.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

3.         Коефіцієнт еластичності попиту показує, на скільки

процентів змінився попит при зміні ціни:

а) на10%; б) на1%. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

4.         Стан конкурентного середовища це:

а)         співвідношення продавців і покупців;

б)         кількість конкурентів з продажу однорідних товарів.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) а,б.

5.         Динаміку цін на окремі однотипні товари та послуги

характеризують за допомогою:

а)         індивідуальних індексів;

б)         індексів середніх величин;

в)         агрегатних індексів.

Відповіді: 1) в; 2) а,б; 3) а.

6.         Динаміку цін на різні товари та послуги за регіонами

характеризують за допомогою:

а)         індивідуальних індексів;

б)         індексів середніх величин;

в)         агрегатних індексів.

Відповіді: 1) а; 2) а,б; 3) б,в.

7.         При аналізі динаміки споживчих цін на товари і пос-

луги за регіонами краще обчислювати:

а)         агрегатний індекс Пааше в структурі ваг звітного пе-

ріоду;

б)         агрегатний індекс Ласпейреса в структурі ваг базисно-

го періоду.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

8.         При наявності даних про структуру споживчих витрат

за споживчим кошиком краще обчислювати:

а)         агрегатний індекс Пааше в структурі ваг звітного пе-

ріоду;

б)         агрегатний індекс Ласпейреса в структурі ваг базисно-

го періоду.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

9.         Індекс Фішера при наявності даних за індексами Паа-

ше і Ласпейреса обчислюється як:

а)         середня арифметична;

б)         середня гармонічна;

в)         середня геометрична.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

10.       При аналізі динаміки цін компонентів ВВП на мак-

рорівні обчислюється:

а)         індекс Ласпейреса;

б)         індекс Пааше;

в)         індекс Фішера.

Відповіді: 1) а; 2) б,в; 3)

Статистика ринку праці

1.         Загальний рівень зайнятості населення становить

730‰. Це означає:

а)         на 1000 осіб працездатного населення припадає 730

осіб, зайнятих у народному господарстві;

б)         на 1000 осіб населення припадає 730 осіб, зайнятих у

народному господарстві;

в)         на 1000 осіб економічно активного населення припа-

дає 730 осіб, зайнятих у народному господарстві;

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

2.         Рівень зайнятості економічно активного населення

становить 810‰. Рівень незайнятості економічно активного на-

селення дорівнює:

а) 810 осіб; б) 81%; в) 190‰; г) 190 осіб. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

3.         На підприємстві працює 2100 осіб. Заявлена підпри-

ємством потреба в робочій силі становить 30 осіб. Рівень вакан-

тності дорівнює:

а) 1,4 осіб; б) 0,143; в) 14,3‰; г) 1,43%. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в,г.

4.         Рівень інтенсивності очікуваного вивільнення робочої

сили на підприємстві, де працює 1800 осіб, становить15‰. Ви-

значити чисельність очікуваного вивільнення працівників на

підприємстві:

а) 270 осіб; б) 27 осіб; в) 120 осіб; г) 12 осіб. Відповіді: 1) а; 2) 27; 3) 120; 4) 12.

5.         Рівень безробіття у районі становить 4‰. Чисельність

економічно активного населення становить 12000 осіб. Визна-

чити чисельність безробітних у районі:

а) 3000 осіб; б) 48 осіб; в) 480 осіб; г) 300 осіб. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

6.         Середня чисельність населення району становила

15000 осіб. Чисельність мігрантів – 75 осіб. Визначити коефіці-

єнт міграції населення:

а) 5%; б) 5‰; в) 200 разів; г) 50 разів. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

7.         У районі прибуло за рік 18 осіб, вибуло 12 осіб. Ви-

значити валову міграцію в районі:

а) 6 осіб; б) 30 осіб; в) 1,5 рази; г) 0,7 рази. Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в; 4) г.

8.         При вивченні динаміки середньої заробітної плати ін-

декс фіксованого складу характеризує:

а)         зміну заробітної плати в господарчих суб’єктах регіо-

ну у періодах зрівняння;

б)         зміну чисельності працівників в господарчих

суб’єктах регіону у періодах зрівняння.

Відповіді: 1) б; 2) а; 3) а,б.

9.         При вивченні динаміки середньої заробітної плати ін-

декс змінного складу характеризує:

а)         зміну заробітної плати в господарчих суб’єктах регіо-

ну у періодах зрівняння;

б)         зміну чисельності працівників в господарчих

суб’єктах.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

10. При вивченні динаміки середньої заробітної плати індекс структурних зрушень характеризує:

а)         зміну заробітної плати в господарчих суб’єктах регіо-

ну у періодах зрівняння;

б)         зміну чисельності працівників в господарчих

суб’єктах

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

Статистика населення

1.         До постійного населення в даному населеному пункті

має відношення:

а)         населення, яке знаходиться на момент обліку в насе-

леному пункті;

б)         населення, яке постійно проживає в населеному пункті.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

2.         До наявного населення в даному населеному пункті

має відношення:

а)         населення, яке знаходиться на момент обліку в насе-

леному пункті;

б)         населення, яке постійно проживає в населеному пункті.

Відповіді: 1) а; 2) б; 3) а,б.

3.         Коефіцієнт народжуваності в місті за період, що обстежу-

ється, становив 12‰. Середня чисельність населення 320000 осіб.

Визначити чисельність народжених за даний період:

а) 38400 осіб; б) 3840 осіб; в) 26667 осіб; Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

4.         Коефіцієнт смертності в місті за період, що обстежу-

ється, становив 15‰. Середня чисельність населення 320000

осіб. Визначити чисельність померлих за даний період:

а) 48000 осіб; б) 4800 осіб; в) 21333 осіб; Відповіді: 1) а; 2) б; 3) в.

5.         Обчислити загальний коефіцієнт смертності населення

регіону, коли відомо, що рівень смертності чоловіків становив

15,5 %о, а жінок 13%о, при цьому частка чоловіків у всьому насе-

ленні дорівнювала 46%:

Відповіді. 1) 14,25%0; 2) 14,15%0; 3) 28,5%0; 4) визначити неможливо.

6.         Визначити коефіцієнт механічного приросту населен-

ня, якщо відомо, що коефіцієнт прибуття становить 29%о, а кое-

фіцієнт вибуття 13%о

Відповіді. 1) 16%0; 2) 3%0; 3) 42%0; 4) 8%о.

7.         Чисельність населення до працездатного та працезда-

тного віку становить 380 тис. осіб, а в віці 60 років і старше -

120 тис. осіб. Визначте коефіцієнт демографічного старіння на-

селення регіону:

Відповіді. 1) 24%; 2) 31,6%; 3) 46,2%; 4) 52%.:

8.         На початку року чисельність жінок дітородного віку

становила 74,5 тис. осіб, за рік їх чисельність зросла на 1000

осіб. Визначте спеціальний коефіцієнт народжуваності, якщо

відомо, що протягом року народилось 20 тис. немовлят:

Відповіді. 1) 26,5%0; 2) 26,8%0; 3) 26,7%0; 4) 26%о.