Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

18.1. За даними таблиці 18.1 за два роки визначити: 1) індекс реальних доходів одного працюючого; 2) індекс купівельної спроможності 1 грн. Зробити висновки.

Таблиця 18.1

Показники     Період

 

            Грудень 2004 р.         Грудень 2005 р.

Індекс споживчих цін          1,112   1,098

2. Індекс номінальної за-робітної плати    1,092   1,054

18.2. За даними таблиці 18.2 за два роки визначити: 1) індекс реальних доходів одного працюючого; 2) індекс купівельної спроможності 1 грн. Зробити висновки.

Таблиця 18.2

Показники     Період

 

            Грудень 2004 р.         Грудень 2005 р.

Індекс споживчих цін          1,116   1,099

2. Індекс номінальної за-робітної плати    1,094   1,056

18.3.    Визначити, як змінилась номінальна заробітна пла-та у звітному періоді порівняно з базисним, якщо відомо, що реальна заробітна плата збільшилась на 3,8%, а ціни зросли на 2,6%. Зробити висновки.

18.4.    Визначити, як змінилась номінальна заробітна пла-та у звітному періоді порівняно з базисним, якщо відомо, що реальна заробітна плата збільшилась на 4,1%, а ціни зросли на 2,8%. Зробити висновки.

18.5.    Є такі дані за регіоном про споживання продуктів харчування на душу населення та середньорічною чисельністю населення:

Таблиця 18.3

Показники     Базисний рік  Звітний рік

1. Рівень споживання в середньо-му на душу населення:

а)         цукру, кг

б)         м’яса і м’ясопродуктів в пере-

рахунку на м’ясо, кг

в)         яєць, шт          32 36

160      32,5 34

156

2. Середньорічна чисельність на-селення, млн. осіб       17,6     17,1

Визначити: 1) рівень споживання в середньому на душу населення; 2) середньорічну чисельність населення. Зробити висновки.

18.6. Є такі дані за регіоном про споживання продуктів харчування на душу населення та середньорічною чисельністю населення:

Таблиця 18.4

Показники     Базисний рік  Звітний рік

1. Рівень споживання в середньо-му на душу населення:

а)         цукру, кг

б)         м’яса і м’ясопродуктів в пере-

рахунку на м’ясо, кг

в)         яєць, шт          33 37

170      33,8

157

2. Середньорічна чисельність на-селення, млн. осіб       17,8     17,2

Визначити: 1) рівень споживання в середньому на душу населення; 2) середньорічну чисельність населення. Зробити висновки.

18.7.    Фонд заробітної плати працівників підприємства ста-

новив у базисному періоді 192,2 тис. грн., у звітному – 201,6 тис.

грн. Чисельність працівників підприємства в базисному періоді –

560 осіб, у звітному – 565 осіб. У звітному періоді порівняно з ба-

зисним ціни на товари і послуги зросли на 11,2%. Визначити:

1) індекс купівельної спроможності 1 грн.; 2) індекс номінальної за-

робітної плати на одного працівника підприємства; 3) індекс реаль-

ної заробітної плати. Зробити висновки.

18.8.    Фонд заробітної плати працівників підприємства

становив у базисному періоді 194,4 тис. грн., у звітному –

202,1 тис. грн. Чисельність працівників підприємства в базисно-

му періоді – 580 осіб, у звітному – 592 осіб. У звітному періоді

порівняно з базисним ціни на товари і послуги зросли на 11,4%.

Визначити: 1) індекс купівельної спроможності 1 грн.; 2) індекс

номінальної заробітної плати на одного працівника

підприємства; 3) індекс реальної заробітної плати. Зробити вис-

новки.

18.9.    Середньомісячна (номінальна) заробітна плата на

одного працівника області становила у базисному році в серед-

ньому 220 грн., а у звітному періоді – 240 грн. Ціни на товари і

послуги підвищились у звітному періоді порівняно з базисним

на 6%. Витрати соціального страхування, пенсії, витрати з бюд-

жету на освіту, медичне обслуговування та інші надходження із

суспільних фондів споживання збільшився з 76 до 94 грн. у роз-

рахунку на одну особу. Визначити: 1) індекс купівельної спро-

можності 1 грн.; 2) індекс номінальної заробітної плати;

3) індекс кінцевих доходів населення; 4) індекс реальних до-

ходів населення. Зробити висновки.

18.10.  Середньомісячна (номінальна) заробітна плата на

одного працівника області становила у базисному році в серед-

ньому 230 грн., а у звітному періоді – 250 грн. Ціни на товари і

послуги підвищились у звітному періоді порівняно з базисним

на 6,5%. Витрати соціального страхування, пенсії, витрати з

бюджету на освіту, медичне обслуговування та інші надходжен-

ня із суспільних фондів споживання збільшився з 77 до 96 грн. у

розрахунку на одну особу. Визначити: 1) індекс купівельної

спроможності 1 грн.; 2) індекс номінальної заробітної плати;

3) індекс кінцевих доходів населення; 4) індекс реальних до-

ходів населення. Зробити висновки.

18.11. Валовий внутрішній продукт країни за два роки змінювався таким чином:

Таблиця 18.5

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП у фактичних цінах, млрд.грн  103,0   130,0

Середньорічна чисельність насе-лення, млн.осіб            50,0     49,7

Індекс споживчих цін          1,20     1,19

Визначити в кожному році: 1) розмір ВВП на душу насе-лення у фактичних цінах; 2) розмір ВВП на душу населення у порівняних цінах; 3) за два роки динаміку обсягів ВВП на душу населення. Зробити висновки

18.12. Динаміка макроекономічний показників країни ха-рактеризується даними:

Таблиця 18.6

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП на душу населення, (поточ-ні ціни), грн       2610    3500

Фактичне кінцеве споживання на душу населення, грн 1830    2380

Індекс споживчих цін          1,20     1,26

Визначити: 1) розмір реального ВВП на душу населення в кожному році; 2) індекс розміру ВВП на душу населення. Зро-бити висновки

18.13. Динаміка макроекономічний показників країни ха-рактеризується даними:

Таблиця 18.7

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП на душу населення, (поточ-ні ціни), грн       2680    3540

Фактичне кінцеве споживання на душу населення, грн 1860    2390

Індекс споживчих цін          1,21     1,29

Визначити: 1) розмір реального ВВП на душу населення в кожному році; 2) індекс розміру ВВП на душу населення. Зро-бити висновки

18.14. Індекси номінальної заробітної плати за два роки змінювались таким чином:

Таблиця 18.8

Індекси

Рік       номінальної заробітної плати          купівельної

спроможності

грошової одиниці

Базисний       1,24     0,84

Поточний      1,35     0,80

Визначити індекси реальної заробітної плати та їх дина-міку. Зробити висновки.

18.15. Індекси номінальної заробітної плати за два роки змінювались таким чином:

Таблиця 18.9

Індекси

Рік       номінальної заро-бітної плати        купівельної спро-можності грошової одиниці

Базисний       1,25     0,85

Поточний      1,36     0,81

Визначити індекси реальної заробітної плати та їх дина-міку. Зробити висновки.

18.16. Продаж комп’ютерів населенню та їх наявність у домогосподарствах регіону характеризується даними:

Таблиця 18.10

Категорії домогоспо-дарств            Кількість домогоспо-дарств, тис    Середнє число членів домого-сподарств, осіб          Кількість

комп’ютерів, тис

шт

 

           

           

            У наяв-ності в домого-спо-дарствах         Продано на кі-нець року

З дітьми          850      3,0       24        194

Без дітей         1100    2,4       8          69

Визначити коефіцієнти: 1) забезпеченості комп’ютерами окремих категорій домогосподарств; 2) продажу комп’ютерів в особисту власність населення. Зробити висновки.

18.17. Продаж комп’ютерів населенню та їх наявність у домогосподарствах регіону характеризується даними:

Таблиця 18.11

Категорії домогоспо-дарств            Кількість домогоспо-дарств, тис    Середнє число членів домогос-подарств, осіб           Кількість комп’ютерів, тис шт

 

           

           

            У наяв-ності в домогоспо-дарствах           Продано

на кінець

року

З дітьми          860      2,8       26        198

Без дітей         1150    2,2       10        74

Визначити коефіцієнти: 1) забезпеченості комп’ютерами окремих категорій домогосподарств; 2) продажу комп’ютерів в особисту власність населення. Зробити висновки.

18.18. За даними таблиці 18.13 за два роки визначити: 1) індекс реальних доходів одного працюючого; 2) індекс купівельної спроможності 1 грн. Зробити висновки.

Таблиця 18.13

Показники     Період

 

            Грудень 2004 р.         Грудень 2005 р.

1. Індекс споживчих цін      1,117   1,098

2. Індекс номінальної за-робітної плати    1,096   1,057

18.19.  Визначити, як змінилась номінальна заробітна

плата у звітному періоді порівняно з базисним, якщо відомо, що

реальна заробітна плата збільшилась на 3,9%, а ціни зросли на

2,7%. Зробити висновки.

18.20.  Фонд заробітної плати працівників підприємства

становив у базисному періоді 194,6 тис. грн., у звітному –

203,2 тис. грн. Чисельність працівників підприємства в базисно-

му періоді – 590 осіб, у звітному – 604 осіб. У звітному періоді

порівняно з базисним ціни на товари і послуги зросли на 11,2%.

Визначити: 1) індекс купівельної спроможності 1 грн.; 2) індекс

номінальної заробітної плати на одного працівника

підприємства; 3) індекс реальної заробітної плати. Зробити вис-

новки.

18.21. Динаміка макроекономічних показників країни ха-рактеризується даними:

Таблиця 18.14

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП на душу населення, (поточ-ні ціни), грн       2630    3550

Фактичне кінцеве споживання на душу населення, грн 1840    2389

Індекс споживчих цін          1,21     1,28

Визначити: 1) розмір реального ВВП на душу населення в кожному році; 2) індекс розміру ВВП на душу населення. Зро-бити висновки

18.22. Динаміка макроекономічних показників країни ха-рактеризується даними:

Таблиця 18.15

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП на душу населення, (поточ-ні ціни), грн       2720    3550

Фактичне кінцеве споживання на душу населення, грн 1890    2380

Індекс споживчих цін          1,22     1,30

Визначити: 1) розмір реального ВВП на душу населення в кожному році; 2) індекс розміру ВВП на душу населення. Зро-бити висновки

18.23. Середньомісячна (номінальна) заробітна плата на одного працівника області становила у базисному році в серед-ньому 240 грн., а у звітному періоді – 260 грн. Ціни на товари і послуги підвищились у звітному періоді порівняно з базисним на 6,3%. Витрати соціального страхування, пенсії, витрати з бюджету на освіту, медичне обслуговування та інші надходжен-ня із суспільних фондів споживання збільшився з 78 до 99 грн. у розрахунку на одну особу. Визначити: 1) індекс купівельної спроможності 1 грн.; 2) індекс номінальної заробітної плати; 3) індекс кінцевих доходів населення; 4) індекс реальних до-ходів населення. Зробити висновки.

18.24. Валовий внутрішній продукт країни за два роки змінювався таким чином:

Таблиця 18.16

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП у фактичних цінах, млрд.грн  104,2   131,4

Середньорічна чисельність насе-лення, млн.осіб            51,4     53,6

Індекс споживчих цін          1,21     1,18

Визначити в кожному році: 1) розмір ВВП на душу насе-лення у фактичних цінах; 2) розмір ВВП на душу населення у порівняних цінах; 3) за два роки динаміку обсягів ВВП на душу населення. Зробити висновки

18.25. Індекси номінальної заробітної плати за два роки змінювались таким чином:

Таблиця 18.17

Рік       Індекси

 

            номінальної заро-бітної плати        купівельної спроможності грошової одиниці

Базисний       1,26     0,86

Поточний      1,37     0,82

Визначити індекси реальної заробітної плати та їх дина-міку. Зробити висновки.

18.26. Продаж комп’ютерів населенню та їх наявність у домогосподарствах регіону характеризуються даними:

Таблиця 18.18

Категорії домогоспо-дарств            Кількість домогоспо-дарств, тис    Середнє чис-ло членів домогоспо-дарств, осіб    Кількість комп’ютерів, тис шт

 

           

           

            У наявності в домогоспо-дарствах Продано

на кінець

року

З дітьми          870      2,8       32        212

Без дітей         1150    2,2       9          70

Визначити коефіцієнти: 1) забезпеченості комп’ютерами окремих категорій домогосподарств; 2) продажу комп’ютерів в особисту власність населення. Зробити висновки.

18.27. За даними таблиці 18.19 за два роки визначити: 1) індекс реальних доходів одного працюючого; 2) індекс купівельної спроможності 1 грн. Зробити висновки.

Таблиця 18.19

Показники     Період

 

            Грудень 2004 р.         Грудень 2005 р.

Індекс споживчих цін          1,118   1,096

2. Індекс номінальної за-робітної плати    1,092   1,053

18.28. Визначити, як змінилась номінальна заробітна плата у звітному періоді порівняно з базисним, якщо відомо, що реальна заробітна плата збільшилась на 4,2%, а ціни зросли на 2,69%. Зробити висновки.

18.29. Індекси номінальної заробітної плати за два роки змінювались таким чином:

Таблиця 18.20

Рік       Індекси

 

            номінальної заробітної плати          купівельної спроможно-сті грошової одиниці

Базисний       1,28     0,86

Поточний      1,37     0,81

Визначити індекси реальної заробітної плати та їх дина-міку. Зробити висновки.

18.30. Динаміка макроекономічний показників країни ха-рактеризується даними:

Таблиця 18.21

Показник        Базисний рік  Поточний рік

ВВП на душу населення, (поточ-ні ціни), грн       2720    3610

Фактичне кінцеве споживання на душу населення, грн 1890    2360

Індекс споживчих цін          1,23     1,28

Визначити: 1) розмір реального ВВП на душу населення в кожному році; 2) індекс розміру ВВП на душу населення. Зро-бити висновки