Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.4. Соціальні та демографічні показники життєвого рівня : Статистика : Бібліотека для студентів

18.4. Соціальні та демографічні показники життєвого рівня


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Матеріальні умови життя населення становлять підґрун-тя для його соціального становища.

Розглянемо характеристику соціальних показників, які були перелічені на початку теми:

•          показники зайнятості населення характеризують ступінь його залучення в суспільне виробництво;

•          показники освітнього рівня показують його рівень гра-мотності (частка письменних осіб та таких, що мають початкову освіту) та рівень освіти (частка осіб, які одержали комплекс знань і навичок, відповідних певному ступеню існуючої системи навчання);

•          показники стану здоров’я (кількість уперше зареєстро-ваних випадків захворювань та рівень захворюваності в розра-хунку на 100 000 осіб населення);

•          стан довкілля, від якого залежить стан здоров’я насе-лення, характеризують показники забрудненості атмосферного повітря та водного басейну.

Статистикою оцінюються також фактори соціально-політичної напруги, показники якої характеризують соціально-економічну та політичну нестабільність країни:

•          заборгованість з виплат населенню;

•          заборгованість населення за сплатою житлово-комунальних послуг;

•          рівень безробіття; участь у страйках; рівень злочиннос-ті та судимості;

•          бродяжництво та самогубства.

Демографічні показники життєвого рівня, які використо-

вуються в міжнародній статистиці, мають таке тлумачення:

•          середня очікувана тривалість життя, яка розрахову-ється відношенням людино-років життя населення в х-віці до числа осіб, які доживають до віку х-років;

•          коефіцієнт смертності немовлят, який показує число померлих за рік немовлят у віці до одного року по відношенню до загальної чисельності живонароджених;

•          коефіцієнт дитячої смертності – відношенням числа померлих за рік дітей у віці до п’яти років до народжених жи-вими за календарний рік;

•          коефіцієнт материнської смертності – відношенням числа померлих за рік жінок при вагітності та пологах до числа живонароджених дітей за рік.

Узагальнюючим показником благополуччя країни є ін-декс людського розвитку (ІЛР). ІЛР – це середня арифметична з

трьох нормованих середніх показників: середньої очікуваної тривалості життя при народженні; середнього освітнього рівня; середнього рівня доходів. ІЛР набуває значень у межах від 0 до 1: високий рівень (0,8 і ближче); середній рівень (0,5-0,799); низький рівень (0,499 і нижче).

Основним джерелом інформації про життєвий рівень насе-лення є вибіркові обстеження домогосподарств. При 0,5%-ному від-борі за територіальним принципом із загального числа відібраних домогосподарств фактично в обстежені бере участь 75%. Кожне об-стежене домогосподарство представляє в середньому 1900 домогос-подарств України. На основі даних обстежень характеризують рі-вень, динаміку та структуру доходів і витрат сімей. Дані обстеження використовують також при обчислені макроекономічних показників розвитку країни та її регіонів.