Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.3. Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств : Статистика : Бібліотека для студентів

18.3. Показники матеріального забезпечення населення та домогосподарств


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Характеристикою матеріального становища населення є доходи та забезпеченість майном.

Доходи населення оцінюються за: системою національ-них рахунків (СНР); річним балансом грошових доходів і витрат населення; вибірковими обстеженнями умов життя домогоспо-дарств.

В СНР наводиться механізм утворення первинних дохо-дів, їх розподіл та перерозподіл, а також використання доходів.

Доходна частина балансу грошових доходів та витрат населення складається з таких статей: оплата праці та доходи від підприємницької діяльності; виручки від продажу продуктів сільського господарства; пенсії та допомоги; стипендії; доходи від продажу іноземної валюти тощо.

Вибіркові обстеження умов життя домогосподарств проводяться в Україні методом триступеневого 0,5% відбору за

територіальним принципом. Обстеження здійснюється щоквар-тально, кожне відібране домогосподарство обстежується протя-гом двох тижнів за квартал.

За програмою вибіркових обстежень встановлюють ос-новну статистичну характеристику матеріального добробуту населення - сукупні ресурси домогосподарств. Вони складають-ся з двох частин: загальні доходи та використані заощадження, позики та повернені борги.

Загальні доходи в свою чергу розподіляються на грошові та натуральні надходження (у вартісній оцінці). Грошові доходи є основною частиною загальних доходів і включають: оплату праці; доходи від підприємницької діяльності; доходи від влас-ності; доходи від продажу сільгосппродукції; доходи від прода-жу майна; пенсії, стипендії, аліменти; грошові допомоги. Нату-ральні надходження у вартісній оцінці складаються з вартості спожитої продукції, вартості допомоги (продовольчими товара-ми) пільг та субсидій.

На підставі даних вибіркових обстежень населення та домогосподарств обчислюються середні та відносні показники; що вивчаються статистикою бюджету сімей.

До середніх показників матеріального добробуту насе-лення відносяться:

•          середньомісячний грошовий дохід на душу населення (розраховується діленням загального розміру грошових доходів за місяць на середню чисельність населення);

•          середньомісячна номінальна заробітна плата (розра-ховується діленням нарахованого місячного фонду праці на се-редньомісячну чисельність робітників та службовців);

•          середньомісячна реальна заробітна плата (розрахову-ється діленням номінальної заробітної плати на індекс спожив-чих цін).

Відносними показниками життєвого рівня населення є:

•          співвідношення середнього розміру призначених пенсій за віком та середньомісячної заробітної плати;

•          порівняння середнього розміру місячних пенсій за віком з мінімальним розміром пенсії та ін.

Динаміка середньомісячної номінальної та реальної заробітної плати та призначення місячних пенсій вивчається за допомогою індексів.

Середні показники доходів населення порівнюються із встановленними в країні стандартами: прожитковий мінімум; межа малозабезпеченості; розмір доходу, який надає право отримання допомоги.

Прожитковий мінімум – це вартісна межа набору про-дуктів харчування, достатніх для нормального функціонування організму людини, а також мінімального набору непродоволь-чих товарів і послуг. В Україні в 2006 році прожитковий міні-мум для працездатних осіб становив 505 грн, а мінімальна заро-бітна плата – 463 грн. Частка населення з доходами нижче за прожитковий мінімум є показником рівня бідності.

Встановлюється в країні також межа малозабезпечено-сті, як величина середньодушового сукупного доходу, яка за-безпечує непрацездатному громадянину споживання товарів та послуг на мінімальному рівні. У 2006 році ця межа становила для непрацюючих осіб – 155 грн, а для інвалідів - 165 грн. на місяць.

Розмір доходу, який дає право на отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям – це затверджений мінімум забезпе-чення, який є підставою для отримання допомоги. У 2006 році він становив 110 грн.

Доходи в розрахунку на одне домогосподарство обчис-люються за такими показниками: середньомісячні грошові дохо-ди та середньомісячні сукупні ресурси (діленням загальної суми сукупних ресурсів на відібрану кількість домогосподарств) в цілому та окремими джерелами надходжень. Ці показники по-даються по Україні в цілому, а також за областями і містами.

Крім охарактеризованих доходів населення його матері-альний добробут оцінюється також забезпеченістю майном та житлом.

Забезпеченість майном визначається обсягом накопиче-них товарів тривалого користування в розрахунку на 100 домо-господарств.

Забезпеченість житлом характеризується розміром за-гальної (житлової) площі, що припадає на одного мешканця і розраховується діленням відповідної площі житла (м2) на середньорічну чисельність постійного населення.

Матеріальне становище населення характеризується не тільки доходами, а й витратами та споживанням матеріальних благ. Статистика оцінює розмір сукупних витрат домогоспо-дарств (населення) за їх складовими:

•          грошові витрати;

•          вартість спожитих натуральних надходжень, пільг і субсидій.

У свою чергу грошові витрати складаються із спожив-чих витрат (витрати на придбання продовольчих і непродово-льчих товарів та оплату послуг) та неспоживчих витрат (витра-ти на особисте підсобне господарство, допомога родичам та ін-шим особам, купівля нерухомості, будівництво житла, заоща-дження, аліменти, інші витрати).

За результатами вибіркових спостережень статистични-ми органами обчислюються: середні душові грошові витрати населення за місяць, модальний та медіанний місячні рівні гро-шових витрат та інші характеристики.

Для оцінки матеріального добробуту населення викори-стовують також показники споживання матеріальних благ.

Споживання матеріальних благ – це використання насе-ленням товарів та послуг для задовільнення особистих та колек-тивних потреб. До показників споживання матеріальних благ відносять загальний фонд споживання товарів і послуг та серед-ньодушовий рівень їх споживання (загальний фонд споживання, ділений на середньорічну чисельність наявного населення). Обидва показника подаються у вартісній та натуральній формах в середньому за місяць.