Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
18.2. Макроекономічні показники життєвого рівня населення : Статистика : Бібліотека для студентів

18.2. Макроекономічні показники життєвого рівня населення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Макроекономічні показники визначаються в цілому за сукупністю всіх домогосподарств країни і в розрахунку на душу населення. До макроекономічних показників належать:

•          валовий внутрішній продукт (ВВП), тобто вартість створених товарів і послуг для задовільнення суспільних потреб (його розрахунок надано в п. 10.3);

•          наявні доходи домогосподарств (НДД), які включають максимальну суму витрат населення на кінцеве споживання без залучення власних грошових заощаджень, доходів від реалізації активів та збільшення своїх зобов’язань;

•          первинні доходи домогосподарств – резидентів, що вклю-чають оплату праці, валові доходи, сальдо доходів від власності;

•          сальдо поточних трансфертів, як різниця між отрима-ними та сплаченими поточними трансфертами. До отриманих поточних трансфертів відносять: пенсії і допомоги, стипендії, страхові відшкодування. Сплаченими поточними трансфертами є: поточні податки на доходи та власність; обов’язкові відраху-вання на соціальне страхування, добровільні внески, штрафи, повернення банківських позик ;

•          реальні наявні доходи домогосподарств (РНД), розгля-даємі як сума наявних доходів, скоригованих на індекс спожив-чих цін ІР (купівельної спроможності грошової одиниці):

РНД=НДД:ІР;            (18.1)

або

РНД=НДД*ІК.С,,     (18.2)

де ІР – індекс споживчих цін (див. п. 13.3), який характе-ризує зміни загального рівня цін і тарифів на товари і послуги, що купує населення для невиробничого споживання;

ІК.С – індекс купівельної спроможності грошової одиниці (див. п. 13.3) як зворотній індексу споживчих цін;

•          витрати на кінцеве споживання домогосподарств (ВКС), які включають витрати на споживчі товари і послуги;

•          фактичне кінцеве споживання домогосподарств як сума ВКС і соціальних тренсфертів (СТ) у натуральній формі.

Соціальні трансферти у натуральній формі (СТ) вклю-чають: вартість неринкових товарів і послуг, наданих домогос-подарствам безкоштовно чи за пільговими цінами (послуги медичних установ, закладів культури, освіти, спорту тощо); вар-тість ринкових товарів і послуг, придбаних державними устано-вами для безоплатної передачі домогосподарствам (медичні препарати інвалідам, підручники і продукти харчування учням) і відшкодування домогосподарствам витрат з фонду державного страхування.

Динаміку реальних наявних доходів населення домогос-подарств характеризують відповідними індексами.

Так, індекс реальних наявних доходів домогосподарств (ІРНД) оцінює зміну в часі або просторі реальних наявних доходів домогосподарств і розраховується за формулою:

ІРНД=ІННД:ІР,         (18.3)

або

ІРНД=ІННД*ІК.С,,   (18.4)

де ІННД – індекс номінальних наявних доходів.

Макроекономічні показники дають узагальнюючу харак-теристику рівня економічного добробуту в країні. Більш докла-дну оцінку майнового благополуччя населення дають показники їх матеріального забезпечення.