Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Обчислення чисельності категорій населен-ня. При проведенні перепису населення обліковцем встановле-но, що в момент перепису в домі № 5 на вул.. Некрасова окрім постійно проживаючих 170 осіб знаходились також такі особи: приїхали у відрядження – 6 осіб; приїхали у відпустку до рідних – 4 особи. Обліковцем встановленою, що з числа постійно прожи-ваючих були відсутні: знаходились на роботі в нічну зміну – 8 осіб; відпочивали за кордоном по туристичній путівці – 3 особи; у відрядженні в інших містах – 7 осіб; перебували в армії – 5 осіб; знаходились у лікарні – 2 особи, одна з яких померла до моменту перепису. Розрахувати чисельність категорій населен-ня в домі. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Постійне населення дому складає:

ПН=170+8+3+7+1=189 осіб. Отже, постійно проживає в домі незалежно від наявності в момент реєстрації 189 осіб.

2.         Наявне населення:

НН=170+6+4+8+3=191 особа. Таким чином, наявне населення в домі на момент пере-пису, незалежно від місця їх постійного проживання, складає 191 особу.

3.         Тимчасово відсутнє населення:

ТВ=7+1=8 осіб. З числа постійного населення в домі тимчасово відсутні 8 осіб, що на момент перепису перебували у від’їзді.

4.         Тимчасово проживаючого населення:

ТП=6+4=10 осіб. На момент перепису в домі тимчасово проживали 10 осіб, що мешкають постійно в другому місті.

5.         Для перевірки розрахунків використаємо зв’язок між

чисельністю категорій населення:

ПН=НН-ТН+ТВ=191-10+8=189 осіб. Таким чином, обліковець правильно провів облік насе-лення в домі на момент перепису.

Задача 2. Розрахунок середньої чисельності населення. Чисельність населення міста складала: на 01.01.2005 р. – 102 тис. осіб; на 01.04.2005 р. – 104 тис. осіб; на 01.07.2005 р. – 107 тис. осіб; на 01.10.2005 р. – 105 тис. осіб; на 01.01.2006 р. – 112 тис. осіб. Визначити середньорічну чисельність населення міс-та. Зробити висновки.

Розв’язання

1. При наявності даних чисельність населення на окремі

дати з рівними інтервалами між ними (моментний ряд динаміки)

середня чисельність розраховується за формулою середньої

хронологічної:

S1 +S2 +...+Sn-1 + Sn

22

S=       ,

n -де Sірівні ряду динаміки (і=1…n);

n – кількість рівнів динамічного ряду.

11 * 102 + 104 + 107 + 105 + * 112

22

S=       =105,8 тис.осіб.

5 -1

2. Якщо відомі дані тільки на початок і кінець періоду (Sп і Sк), то середня чисельність населення розраховується за фо-рмулою середньої арифметичної:

Sп + Sк 102 + 112

S=       =          =107 тис.осіб.

Таким чином, середньорічна чисельність населення міс-та у 2005 році становила: за першим методом обчислення – 105,8 тис. осіб; за другим методом – 107 тис. осіб. Однак, точ-нішим є перший метод (розрахунок середньої хронологічної), де використовується вся надана інформація.

Задача 3. Обчислення показників руху населення. Є та-кі дані за обласним центром регіону (осіб): чисельність населен-ня на 01.01.2005 р. – 290100; чисельність населення на 01.01.2005 р. – 280080; народилось за рік – 2140; померло за рік – 4060; прибуло на постійне місце проживання – 2020; вибуло в інші місця – 2360. Визначити показники руху населення. Зро-бити висновки.

Розв’язання

1. Загальний коефіцієнт народжуваності (n):

N*1000

n=        , ‰,

S

де N – кількість народжених за рік;

S - середньорічна чисельність населення.

Так як відома чисельність населення міста на початок (Sп) і кінець (Sк) року, то середня чисельність розраховується за формулою середньої арифметичної:

- Sп+Sк 290100 + 280080

S =      =         = 285090 осіб.

2          2

Загальний коефіцієнт народжуваності дорівнює:

2140*1000      пп/

п =      = 7,51« 8 %о.

285090

У середньому на кожну 1000 осіб населення міста число

народжених становило 8 осіб.

2.         Загальний коефіцієнт смертності (т):

М*1000 ..

т =       =          , %о,

S

де М - число померлих за рік;

4060* 1000     ..

т =       = 14,2 «14, %о.

285090

Число померлих у 2005 році в середньому становили 14

осіб на кожну 1000 осіб населення міста.

3.         Коефіцієнт природного приросту населення (Кпп):

N-М    2140-4060

Кпп== * 1000 =        * 1000 = -6,73 « -7%о.

S          285090

Спостерігається природне скорочення населення міста в

середньому на кожну 1000 осіб у розмірі 7 осіб.

4.         Коефіцієнт життєвості населення:

№        2140

Кж = — * 100 =        * 100 = 0,527, або 52,7 « 53 %.

М        4060

На кожні 100 смертних випадків у місті припадало 53

осіб народжених.

КП = = *1000%о,

5. Коефіцієнт прибуття (КП): П

S де П - кількість прибулого населення у місто;

2020

КП =   * 1000 = 7,08 « 7 %о.

285У середньому на кожну 1000 осіб населення міста у 2005 році прибуло 7 осіб.

6.         Коефіцієнти вибуття (КВ):

В1       2360 „,,           п „п „„.

КВ = — * 7000 =       * 7000 = 5,25 « 5 %о.

5"         285090

У середньому на кожну 1000 осіб міста у 2005 році ви-

було 8 осіб.

7.         Коефіцієнт загального приросту {КМ П)\

П-В^.  (2020-2360) „. ї          , 7Л

КМ П =          =          ^000 =             ^000 = -^9 * -^ %°-

5і         285090

У середньому на кожну 1000 осіб населення міста спо-

стерігалось механічне скорочення на 1 особу.

8.         Коефіцієнт загального приросту (КЗ.П):

(N-M+П-В)    П/

КЗП = =          *1000 = Кпп+Кмп =-7+(-1) = -8%о.

S

У середньому на кожну 1000 осіб міста спостерігалось у

2002 році скорочення населення на 8 осіб.

Задача 4. Обчислення чисельності населення на перс-пективу. Чисельність населення області на 1 січня 2002 р. скла-ла 1,2 млн.осіб. Середньорічний темп приросту населення у по-передні 5 років склав 20%о. Обчислити ймовірну чисельність населення області на 1 січня 2007 р. Зробити висновки.

Розв’язання

Для розрахунку перспективної чисельності населення в прогнозний період використовується формула методу екстрапо-ляції:

St=so(l+ КЗ П] , осіб, ^ 7000)

де St - чисельність населення в прогнозний період; S0 - чисельність населення в початковий період;

КЗ П - середньорічний коефіцієнт загального прирос-ту населення, %о;

t - кількість років від початкової дати.

 / 20 Л

S5 = 1,5\ 1 +   =1,2* 1,102 = 1,32 млн.осіб.

\ 1000)

Таким чином, у 2005 році перспективна чисельність на-селення буде складати 1,32 млн.осіб при умові постійності сере-дньорічного темпу приросту.

Задача 5. Обчислення показників зайнятості населен-

ня. Чисельність населення області на початок 2003 р. становила 2,2 млн.осіб. Коефіцієнт працездатності населення становить 53,8 %, коефіцієнт працездатності населення працездатного віку -96,9%. У народному господарстві зайнято 760 тис. осіб. Чисель-ність зареєстрованого незайнятого населення працездатного віку становила 36,7 тис. осіб. Визначити: 1) чисельність працездат-ного населення; 2) чисельність працездатного населення працез-датного віку; 3) чисельність економічно активного населення; 4) загальний рівень зайнятості населення; 5) рівень зайнятості на-селення працездатного віку; 6) рівень зайнятості економічно ак-тивного населення; 7) рівень безробіття. Зробити висновки.

Розв’язання

1.         Чисельність працездатного населення (Sп.н) розрахо-

вується за формулою:

де Кпн - коефіцієнт працездатного населення;

Sн - чисельність населення області;

53,8

Sпн =  * 2,2 = 1,1836 млн.осіб.

Таким чином, чисельність працездатного населення об-ласті становила 1183,6 тис.осіб.

2.         Чисельність працездатного населення працездатного

віку (Sп.н.п.в):

°п н.п.в-лп н.п.в °п н =

де Кп.н.п.в - коефіцієнт працездатності населення працез-

датного віку;

96,9

Зп.н.п.в =       * 1183,6 = 1146,9 тис.осіб.

Отже, чисельність працездатного населення у працезда-тному віці становила 1146,9 тис.осіб.

3.         Чисельність економічно активного населення (Sе а.н):

^е.а.н = ^з.н + ^н.з 5 де Sз н - чисельність зайнятого населення в народному господарстві;

Sн.з - чисельність незайнятого населення;

Sеа н = 760 + 5,1 = 765,1 тис.осіб.

Чисельність економічно активного населення становила 765,1 тис.осіб.

4.         Загальний рівень зайнятості населення {Кз.н)\

Кз.н = з н * 1000, %0; Sн

760      п,

Кзн =  * 1000 = 345,4 « 345 %>.

Таким чином, на 1000 осіб населення області 345 осіб зайнятих в народному господарстві.

5.         Рівень зайнятості населення працездатного віку

{Кз.п.в):

Кз.п.в =з н* Ю00,%о,

760      „.

Кзпв= * 1000 = 642,1« 642 %о.

1183,6

Отже, на 1000 осіб працездатного населення припадає

642 особи працездатного віку, зайнятих у народному господарс-

тві.

6.         Рівень зайнятості економічно активного населення

{Кз.е.анУ-

Кз.е.а.н = з н * ЮОО, %о; ^е.а.н

760 . ,„„„         ^„п/

Кзеан =          ЮОО = 993,3«993%>.

765,1

Бачимо, що на 1000 осіб економічно активного населен-

ня припадає 993 особи, що зайняті у народному господарстві.

7.         Рівень безробіття:

Рбезр=безр*юо%,

^е.а.н

де $безр ~ чисельність зареєстрованого незайнятого насе-

лення (безробітних).

36,7

Рбезр =           * 100 = 4,8% .

Безробітні в області у 2005 році становили 4,8% еконо-мічно активного населення.