Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16.2. Показники ефективності економічної діяльності у мі-жнародній статистиці : Статистика : Бібліотека для студентів

16.2. Показники ефективності економічної діяльності у мі-жнародній статистиці


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Для оцінки широкого спектру рівня та динаміки ефекти-вності не тільки продукції, але й послуг, що надаються, та робіт, що виконуються, в міжнародній статистиці використовується велика кількість показників, які можна об’єднати в такі групи: • показники рентабельності продукції, послуги і виробництва;

^

С З ~У E 0 d 1

ІЕ =^   •          (16.13)

•          показники ефективності витрат живої праці;

•          показники ефективності витрат уречевленої праці;

•          показники ефективності капіталовкладень. Більшість із цих показників може бути розраховано як

на рівні економіки, так і на рівні галузей, секторів і окремих пі-дприємств. Розглянемо перейменовані показники.

1. Ефективність рентабельності продукції послуг і ви-робництва залежить від співвідношення витрат та прибутку.

Розглянемо витрати пропорційні та структуровані. До складу пропорційних витрат відносять витрати на сировину та матеріали, паливо та енергію, заробітну плату робітників, на ви-робничий транспорт, будівельні матеріали, конструкції та дета-лі, на насіння, корма, добрива, хімікати, комісійні виплати за продаж продукції. Структуровані витрати охоплюють витрати на амортизацію основного виробничого капіталу, на утримання адміністративних органів підприємства, виробничі послуги, інші витрати (збитки від браку, відсотки за кредит, збитки від сти-хійних лих, витрати на рекламу тощо).

При розрахунку валового прибутку необхідно визначити собівартість продукції (послуг): валовий прибуток є різниця між вартістю та собівартістю.

В міжнародній економіці використовуються два методи калькуляції собівартості: за замовленням і за процесами. Каль-куляція собівартості за замовленням використовується в будів-ництві і у тих галузях промисловості, які спеціалізуються на ви-пуску унікальної та крупно габаритної продукції (аерокосмічної, суднобудування, машинобудування тощо). Облік собівартості за процесами використовується у сільському господарстві, у галу-зях промисловості, які випускають масову типову продукцію (добувна промисловість, виробництво продуктів харчування, непродовольчих товарів і т.і.).

Для характеристики загальної рентабельності виробни-цтва велике значення має структура вартості реалізації продук-ції за її елементами, яка включає пропорційні структуровані ви-трати, валовий прибуток від експлуатації. Якщо з валового при-бутку відрахувати фінансові виплати (повернення кредиту разом з процентами, виплачені штрафи і т.і.) та виплачені податки, то

залишок являє собою чистий прибуток і може бути розрахована

чиста рентабельність виробництва. В результаті показники

рентабельності виробництва обчислюються за формулами:

Валовий прибуток К= заг.рент.виробн. Сукупні витрати з експлуатації

; (16.14) Чистий прибуток К= чист.рент.виробн. Сукупні витрати з експлуатації

Показник рентабельності продукції розраховується як відношення валового прибутку від виробництва будь-якого про-дукту або послуги (Р) до суми витрат на його створення (R):

Р

Крент.прод. = .         (16.15)

R

2. В міжнародній статистиці рівень та динаміка ефекти-вності використання живої праці вивчається за допомогою по-казників трудових ресурсів і продуктивності праці.

Показниками використання трудових ресурсів є показ-ники працездатності, зайнятості, активності та безробіття, а та-кож показники використання робочого часу, що розглянуто в главах 13 та 15.

До показників продуктивності праці в міжнародній ста-тистиці відносяться такі:

1)         валова продуктивність праці;

2)         чиста продуктивність праці;

3)         глобальна продуктивність факторів;

4)         тотальна продуктивність факторів;

5)         інтегральна продуктивність праці. Показник валової продуктивності праці розраховується

за формулою

ВВ

ВПП = ,          (16.16)

ВП

де ВПП – валова продуктивність праці; ВВ – валовий випуск (валова продукція); ВП – витрати праці. Показник чистої продуктивності праці являє собою ві-дношення вартості чистої продукції до витрат праці. Чиста про-дукція за галузями економіки визначається на основі міжгалузевого балансу продукції шляхом відрахування із вартості валово-го випуску продукції величини проміжного споживання та амо-ртизації постійного капіталу. Показники витрат праці ті ж самі, що і при визначенні валової продуктивності праці.

Глобальна продуктивність факторів є найбільш важли-вим показником продуктивності праці. Він відображає вплив на рівень продуктивності не тільки витрат живої праці, але й ви-трат інших факторів. Тому продуктивність праці виступає як один із часткових показників продуктивності по відношенню до глобальної продуктивності факторів (постійного капіталу, змін-ного капіталу тощо). Індекс глобальної продуктивності факторів визначається як зважена середня арифметична із індексів част-кової продуктивності всіх факторів виробництва.

Показник глобальної продуктивності розраховується ді-ленням повної вартості валової продукції (чисельника дробу) на витрати всіх інших факторів виробництва плюс витрати живої праці (знаменник).

Тотальна продуктивність факторів визначається за аналогією до глобальної продуктивності факторів. Єдина від-мінність полягає в тому, що в чисельнику показника тотальної продуктивності факторів враховується величина чистої доданої вартості (чистої продукції). У знаменнику відображаються ви-трати праці і постійного капіталу.

Динаміка продуктивності праці вивчається шляхом роз-рахунку відповідних індексів. В залежності від наявної статис-тичної інформації розраховуються натуральні, умовно-натуральні, трудові та вартісні індекси продуктивності (див. главу 7).

При вивченні динаміки продуктивності праці на основі вартісних показників продукції в міжнародній статистиці вико-ристовують індекси змінного та фіксованого складу. Вони ви-значаються як за вартістю валової продукції або за доданою вар-тістю (валова продуктивність праці), так і за чистою продукцією (чиста продуктивність праці). Найчастіше вартість валової про-дукції використовується для характеристики продуктивності праці підприємства або фірм, а додана вартість або чиста проду-кція – на рівні окремих галузей або економіки в цілому

В останній час у зв’язку із складанням національних рахунків широке розповсюдження отримали розрахунки рівнів і динаміки продуктивності праці як відношення вартості валової або чистої доданої вартості до витрат живої праці, що відбива-ється або чисельності зайнятих робітників, або в кількості відп-рацьованих людино-днів і людино-годин, або в сумі заробітної плати, нарахованої за відпрацьований час. При цьому показники валової або чистої доданої вартості розраховують в постійних цінах, що дозволяє точно характеризувати динаміку продуктив-ності праці.

3. Для характеристики ефективності витрат уречевле-ної праці в міжнародній статистиці використовують такі ж пока-зники, що частково розглянуті у главі 10:

1)         фондовіддача f, яка розраховується за формулою (10.19):

Q f= , V

де Q – результат виробництва (обсяг реалізованої проду-кції, валова додана вартість, чиста додана вартість, валовий до-хід, чистий дохід);

V – середня вартість основного капіталу за даний пері-од.

Показник фондовіддачі характеризує результат вироб-ництва в розрахунку на одиницю вартості основного капіталу;

2)         фондомісткість ν= розраховується як обернена ве-

f

личина до фондовіддачі і характеризує вартість основного капі-талу V для отримання одиниці результату виробництва Q;

3)         матеріаломісткість продукції m, що розраховується за

формулою (10.36) зіставленням результату виробництва Q і вар-

тості споживчих матеріальних ресурсів (або вартості проміжно-

го споживання) М:

Q m= . M

Показник матеріальності характеризує результат вироб-ництва в розрахунку на одиницю вартості спожитих матеріаль-них ресурсів;

1 4) матеріаловіддача обернена до матеріаломісткості і

m

відповідає вартості спожитих матеріальних ресурсів М для

отримання одиниці результатів виробництва Q.

Показники використання матеріалів матеріаломісткість і матеріаловіддача мають важливе значення на сучасному етапі розвитку світової економіки, тому як запаси природних ресурсів зменшуються, а ціни на них зростають. У зв’язку з цим все бі-льше застосування находять ресурсозберігаючі технології та використання вторинної сировини; показники питомих витрат оборотного капіталу на виробництво конкретних видів продук-ції. Вони визначаються як у натуральному, так і в вартісному вигляді шляхом ділення фактичних витрат окремих видів оборо-тного капіталу на кількість (вартість) виготовленої продукції. Широку базу для розрахунку окремих витрат являє собою між-галузевий баланс валового внутрішнього продукту (система таблиць «витрати-випуск»). За даними цього балансу розрахо-вуються не тільки прямі питомі витрати (витрати на даному під-приємстві або в даній галузі), але й повні питомі витрати, що додатково включають побічні витрати даного виду оборотного капіталу в зв’язаних галузях.

4. Система показників економічної ефективності капі-таловкладень включає такі показники:

1)         питома вага капіталовкладень в загальній сумі інве-

стицій і оборотний капітал. Показник визначається за формулою

КВ

ПВк = ,           (16.17)

І

де ПВк – питома вага капіталовкладень; КВ – капіталовкладення; І – загальна сума інвестицій. Цей показник характеризує капіталовкладення в основ-ний капітал, які припадають на одиницю вартості загальної суми інвестицій за той ж період. Чим більше частка капіталовкладень в основний капітал в загальному обсязі інвестицій, тим швидше здійснюється процес оновлення виробничого апарату;

2)         термін сукупності капіталовкладень. Він показує,

через скільки років вкладення в основний капітал будуть покриті за рахунок додаткового прибутку, який отримано у зв’язку із

здійсненням цих капіталовкладень:

КВ

Тк =     ,           (16.18)

ЧДП

де Тк – термін сукупності капіталовкладень: ЧДП – чистий додатковий прибуток. 3) показник капіталоємкості продукції. Він характери-зує обсяг капіталовкладень, необхідних для досягнення одиниці приросту результату виробництва і розраховується за форму-лою:

КВ

Кє = ,  (16.19)

Q

де Кє – капіталомісткість; Q – Результат виробництва.

Ефективність є результативністю економічної діяльності зі створення матеріальних благ та надання послуг.

Одним з вагомих показників у міжнародній статистиці, що характеризує економічну діяльність найбільших компаній світу є індекс Доу-Джонса. Це середній показник курсів акцій групи промислових, залізничних і комунальних компаній США, який публікується фірмою «Доу Джонс енд компані» з кінця ХІХ століття. Розраховується як середня арифметична проста кожноденних котіровок цих компаній на момент закриття біржі.

Значення індексу Доу-Джонса виходить за рамки США, так як на Нью-Йоркскій біржі концентрується більш як 50% всього біржового обороту розвинених країн світу з ринковою економікою і він відбиває динаміку ділової активності 500 кор-порацій світу. Рух цього індексу слугує своєрідним сигналом. Тому індекс Доу-Джонса використовується в якості основного показника динаміки ділової активності у світовій економіці.

Існують і інші індекси курсів акцій: наприклад, в Вели-кобританії – індекс Рейтера, в ФРН – індекс «Франкфуртер Альгемайне Цайтунг», в Росії – індекс «РТС-Інкотерфакс».