Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
16. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 16.1. Ефективність суспільного виробництва як основний чинник успішного розвитку економіки : Статистика : Бібліотека для студентів

16. СТАТИСТИКА ЕФЕКТИВНОСТІ ЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 16.1. Ефективність суспільного виробництва як основний чинник успішного розвитку економіки


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Зростання конкуренції з боку вітчизняного і зарубіжних виробників, обмеженість природних ресурсів і пов’язане з цим подорожчання витрат на виробництво продукції та надання пос-луг обумовлює необхідність підвищення ефективності суспіль-ного виробництва як основного чинника успішного функціону-вання економіки.

Під терміном «ефект» (від латинського слова «effectus») розуміють дію, результат, наслідок чогось. Тому економічна ефективність означає співвідношення результатів економічної діяльності та витрат, пов’язаних із досягненням цих результатів, і оцінюється за логічною формулою

Економічна Результат економічної діяльності

=          . (16.1)

ефективність  Витрати

В якості результату на рівні економіки в цілому висту-пають: валовий випуск; валовий внутрішній (національний) продукт; національний доход; валові збереження (накопичення). На рівні окремих галузей, секторів і окремих підприємств ре-зультатами діяльності є: валовий випуск; валова додана вар-тість; чиста додана вартість; валовий та чистий прибуток.

В ході виробництва продукції функціонують витрати у вигляді ресурсів і поточних витрат.

Ресурси – це авансовані витрати виробництва, які скла-даються з середнього обсягу основного капіталу (основних фон-дів Фосн), оборотного капіталу (оборотних фондів Фоб) та робочої сили (робітників виробництва) – ресурсів праці (РП).

Для прийняття однакових одиниць вимірювання загаль-ного обсягу ресурсів використовують як трудові, так і вартісні показники.

Оцінку основного та оборотного капіталу у трудових показниках дістають як частку від ділення їх вартості на показ-ник рівня продуктивності праці. З доданням цих величин до ре-сурсів праці визначають загальний обсяг ресурсів у показниках праці.

Для одержання загального обсягу ресурсів у вартісному вираженні вважають, що швидкість обороту витрат праці близь-ка до швидкості обороту матеріальних витрат. Тому ресурси праці у вартісному вираженні визначають як результат ділення оплати праці на коефіцієнт швидкості обороту матеріальних ви-трат. Останній розраховується відношенням витрат до ресурсів.

Поточні витрати – це спожиті в процесі виробництва ресурси, які складаються із суми нарахованої амортизації осно-вного капіталу (А), вартості спожитих на виробництво сирови-ни, матеріалів, палива тощо (М), суми фактично нарахованої заробітної плати (ОП).

При розгляданні промислового виробництва продукції економічна ефективність виробництва як відносна величина Е розраховується за формулами:

•          по відношенню до ресурсів

НД

Ер =    ;           (16.2)

Фосн +Фоб + РП

•          по відношенню до поточних витрат

НД

Ев =    ,           (16.3)

А+М +ОП

де НД – обсяг національного доходу або чистої продукції.

Утриманням в знаменниках формул (16.2) та (16.3) да-них тільки про основний капітал (Фосн або А), чи оборотний ка-пітал (Фоб або М), чи ресурси праці (РП або ОП), можна одержа-ти частинні показники ефективності основного капіталу, оборо-тного капіталу або ресурсів праці.

Аналіз структури формул (16.2) і (16.3) показує, що го-ловною метою підвищення ефективності суспільного виробниц-тва є одержання додаткового ефекту без додаткових витрат, тоб-то за рахунок економії ресурсів і поточних витрат. Тому для країн з розвиненою ринковою економікою критерієм економіч-ної ефективності є досягнення заздалегідь зафіксованого ре-зультату з мінімальними витратами виробничих факторів.

Шляхами економії ресурсів суспільного виробництва продукції є одержання більшого ефекту з кожної грошової одиниці основних фондів, з кожної грошової одиниці оборотних фондів, у розрахунку на кожного працівника ресурсів праці.

Шляхами економії поточних витрат з виробництва про-дукції є: менший обсяг списання амортизації основних фондів на кожну одиницю продукцію; раціональне використання обо-ротних коштів за рахунок збільшення швидкості їх обертання, зменшення частки браку; економія робочого часу на одиницю ефекту для витрат праці.

Відносна економія окремих видів витрат виробництва для ресурсів і поточних витрат складає:

•          для основного капіталу

Фосн1-Фосн0ІНД; А1-А0 ІНД,      (16.4)

•          для оборотного капіталу

Фоб1-Фоб0 ІНД; М1-М0ІНД',        (16.5)

•          для ресурсів праці

РП1-РП0ІНД; ОП1-ОП0ІНД,          (16.6)

де позначки «0» та «1» характеризують значення відпо-відних величин у базисному та поточному періодах;

ІНД - індекс національного доходу.

Результати розрахунків зі знаком «-» показують віднос-ну економію, зі знаком «+» - перевитрату.

При аналізі динаміки ефективності та її зміни під впли-вом окремих факторів використовується індексний метод.

Індекс середньої ефективності розраховується за фор-мулою:

т т       НД      НД0

ІЕ = Е1 : Е0 = 1          :           . (16.7)

Фосн 1 +Фоб1 +РП1 Фосн 0 +Фоб0 +РП0

Абсолютний приріст ефективності:

АЕ = Е1-Е0.   (16.8)

Вплив окремих факторів на динаміку окремих рівнів ефективності визначається за допомогою:

•          індексу впливу динаміки обсягу національного доходу

Н НД1 НД 0

ІЕ Д = :                       (16.9)

Фосн 1 +Фоб1 +РП1 Фосн 1 +Фоб1 +РП1

(якщо від першого відношення відрахувати друге, отримаємо приріст економічної ефективності під впливом динаміки національного доходу);

•          індексу впливу на ефективність зміни обсягу ресурсів

Р НД НД

ІЕ =     1          :           1          .           (16.10)

Фосн 1 +Фоб1 +РП1 Фосн 0 +Фоб0 +РП0

За аналогією розраховується приріст економічної ефек-тивності за рахунок зміни ресурсів.

Показник економічної ефективності - середня величина. Загальна середня ефективність економіки країни в цілому зале-жить від рівня ефективності окремих галузей виробництва і пи-томої ваги кожної галузі (витрат) у загальному внеску в ефекти-вність. Для такого факторного аналізу використовують систему взаємопов’язаних індексів:

•          індекс середньої ефективності змінного складу

 У E 1 d 1

ІЕЗ С =-^        ,           (16.11)

2_^E0d0

де d - частка сукупних витрат окремих галузей у загаль-ному обсязі;

•          індекс середньої ефективності фіксованого складу

Ф С "V E 1 d 1

ІЕ =-= ;           (16.12)

2_tE0d1

•          індекс середньої ефективності структурних зрушень

E0d0

Абсолютний приріст ефективності розраховується як рі-зниця чисельника та знаменника кожного індексу.