Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Розрахунок собівартості одиниці одного ви-ду продукції та її динаміка. Є такі дані про виробництво верш-кового масла підприємством міста і витрати на його виготов-лення:

Таблиця 15.1

Базисний період       Звітний період

            За планом Фактично

Кількість, т     сума витрат, тис.грн Кількість, т     Загальна

сума

витрат,

тис.грн           Кількість, т     Загальна

сума

витрат,

тис.грн

460 1250 510 1100 520 1370

Визначити: 1) собівартість 1 т вершкового масла в бази-сному та звітному (за планом і фактично) періодах; 2) індекси собівартості 1 т вершкового масла планового завдання, вико-нання плану, динаміки. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Собівартість 1 т вершкового масла розраховується за формулою:

z =

∑ zq

Ї7

де Y,z4 - загальні витрати на виробництво;

J^q - фізичний обсяг продукції. Тому собівартість 1 т вершкового масла:

•          у базисному періоді:

2 ,72 тис.грн;

Y,z040 1250

•          у звітному періоді:

а) за планом:

z = ∑ пліпл =  = 2,16 тис.грн;

∑Чпл 510 б) фактично:

∑zl4l 1370

z/ =      =          = 2,63 тис.грн.

∑il 52°

Результати розрахунків свідчать про те, що у звітному періоді собівартість продукції знижена (zп=2,16 тис.грн, zi=2,63 тис.грн) у зрівняні з базисним періодом (z0=2,72 тис.грн).

2. Індекси собівартості 1 т масла будуються на основі індивідуальних індексів:

•          планового завдання:

■ = пл = j— = 0,794, або 79,4% (-20,6%); пл z0 2,72

•          виконання плану:

zi 2,63

/в = —*- =      = 1,218, або 121,8% (+21,8%);

т zпл 2,16

•          динаміки:

z/ 2,63

/ = — =           = 0,967, або 96,7% (-3,3%).

z0 2J2

Таким чином, планом за звітний період передбачалось зме-ншити собівартість 1 т масла порівняно з базисним періодом на 20,6%: планове завдання щодо зниження собівартості 1 т масла фак-тично було перевиконано на 21,8%, а собівартість 1 т масла у звіт-ному періоді порівняно з базисним зменшилась на 3,3%.

Задача 2. Розрахунок загальних індексів собівартості однорідної продукції декількох видів. Розрахувати загальні ін-декси планового завдання, виконання плану і динаміки собівар-тості продукції за такими даними:

Таблиця 15.2

Вид про-дукції           Випуск продукції, шт            Рівень собівартості, грн

 

            Qo       qпл      Qi        Zo        zпл      Zl

А         850      950      1100    380      360      350

Б          1700    1900    2000    600      570      560

В         -          550      530      -          780      790

Зробити висновки.

Розв’язання

Загальний індекс планового завдання розраховується за формулою:

/ ,zпл4пл / ,z04пл

I= z пз

 0,949,

 

360*950 + 570* 1900 1425000

 

380* 950 + 600* 1900 1501000 або 94,9% (-5,1%),

Тобто за планом передбачається знизити рівень собівар-тості порівняної продукції на 5,1%. За рахунок цього буде дося-гнута така економія:

Л(Щ)пл = Z

рмулою: I

= 1425000 -1501000 = -76000 грн. Загальний індекс виконання плану обчислюється за фо-

^Zjqj

           

           

z вп

Z

лq1

350* 1100 + 560* 2000 +790* 530 360* 1100 + 570* 2000 +780* 530

1923000

0,986, або 98,6% ( -1,4%).

1949400

Таким чином, у зрівнянні з планом рівень собівартості зрівняної продукції знизився на 1,4%. За рахунок цього план зниження собівартості перевиконано, що привело до запланованої економії:

A(zq)вп = 1923000 -1949400 = -26400 грн.

Загальний індекс собівартості продукції показує зміну собівартості виробленої продукції у звітному періоді в зрівнянні з базисним періодом:

I

Y,zl4l 350 * 1100 + 560* 2000 1505000

0,930,

Zдин YJz0q1 360*1100 + 600*2000 1618000 або 93,0% (-7,0%). Фактично у звітному періоді рівень собівартості у зрів-нянні з базисним знизився на 7,0%, що дало економію: AfzqJф = 1505000 -1618000 = -113000 грн.

Задача 3. Розрахунок динаміки собівартості одиниці про-дукції за заводським і галузевим методами. Є такі дані за двома підприємствами, які виробляють одні і ті ж види продукції:

Таблиця 15.3

Вид про-дукції           Підприємство №1     Підприємство №2

 

            Базисний період       Звітний період          Базисний період       Звітний період

 

            q0,

тис. шт           z0,

грн      q1,

тис. шт           z1,

грн      q0,

тис. шт           z0,

грн      q1,

тис. шт           z1,

грн

А         50,1     1,5       51,9     1,4       21,2     1,4       39,4     1,3

Б          15,8     1,4       18,1     1,3       -          -          58,2     1,4

В         -          -          37,1     3,3       15,8     4,1       19,3     3,8

Розрахувати за підприємствами індекси собівартості продукції заводським і галузевим методами. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Для підприємства № 1 порівнювана продукція А, Б; для підприємства №2 – А, В.

Індекс собівартості порівнюваної продукції двох підпри-ємств порівняно за заводським методом, розраховується за формулою

2завм =Yчя~l,

де qi - порівняна продукція, виготовлена у звітному

періоді за сукупністю підприємств;

1,4 * 51,9 +1,3 * 18,1 +1,3 * 39,4 + 3,8 * 19,3

1 -       =          =

зав.м JJ * J79 +14 * 18,1 +1,4 * 39,4 + 4,1 * 19,3

220,75

=          = 0,930, або 93,0% (-7,0%).

237,48

Зниження собівартості в цілому за двома підприємства-

ми склало 7,0%.

2. Одночасно для двох підприємств порівнюваною про-дукцією є всі продукти цих підприємств (А, Б, В), так як вони частково вироблялись в базисному періоді на одному з підпри-ємств.

Індекс собівартості за галузевим методом розраховуєть-ся за формулою:

^zjqj 2гал.м =Y^q~1 , де ZQ - середня собівартість одиниці кожного виду продукції, порівнюваної за галузевим методом, у базисному пе-ріоді в цілому за групою підприємств:

V ZfjQo

ч= " ;

ІиЧо

7,5* 50,1 + 1,4*21,2

ZO =   = 1,47 грн; zn =1,4 грн;

UА      50,1 + 21,2     Б

ZQВ = 4,1 грн.

2гал.м 1,4 * 51,9 +1,3 * 18,1 + 3,3 * 37,1 +1,3 * 39,4 +1,4 * 58,2 + 3,8 * 19,3

=         

0,925, або 92,5% ( -7 ,5%).

           

465,30

1,47 * 51,9 +1,4 * 18,1 + 4,1 * 36,8 +1,47 * 39,4 +1,4 * 58,2 + 4,1 * 19,3 430,45

           

Зниження собівартості за двома підприємствами склало 7,5%.

Різниця в індексах, розрахованих за продукцією, порів-няно за заводським і галузевим методами, обумовлено впливом зміни розміщення виробництва продукції даного виду за підп-риємствами. Тому включення в розрахунок даних за додаткови-ми видами продукції (галузевий метод собівартості) дає додат-ковий вплив на величину індексу.

Задача 4. Розрахунок показників рентабельності підп-риємства. За підприємством наведено такі дані (грн):

Таблиця 15.4

Показники     Базисний рік  Звітний рік

Чиста реалізація        310000            340000

Чистий прибуток      50500  52300

Середньорічна вартість ак-тивів     160000            190000

Середньорічна вартість вла-сного капіталу          80000  85000

Визначити: 1) рентабельність продажу за кожний рік та її динаміку; 2) рентабельність активів та їх динаміку; 3) рента-бельність капіталу та його динаміку. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Рентабельність продажу (Rпр):

ЧП Rпр =, ЧР

де ЧП – чистий прибуток;

ЧР – чиста реалізація;

50500

Rпр =  =0 ,162, або 16,2%;

0 31052300

Rпр =  =0 ,154, або 15,4%.

1 340000

Динаміку рентабельності продажу визначають за допо-могою індексу:

iR = Rпр1 = 0 ,154 = 0,951, або 95,1 ( -4,9%). пр Rп р0 0 ,162

Таким чином, після відрахування з отриманого доходу всіх витрат залишається в середньому 16 коп прибутку від кож-ної 1 грн продажу в базисному році та 15 коп – у звітному році, тобто рентабельність продажу на підприємстві знизилась на 4,9 % за аналізуємий період.

2. Рентабельність активів (RА):

ЧП RА =, А

де А – середньорічна вартість активів;

50500

RА =   =0,316, або 31,6%;

0          160000

52300

RА =   =0,272, або 27,5%;

1          190000

RА 0 ,272

iR = 1 =           =0,861, або 86,1% (-14,9%).

А RА0 0 ,316

У базисному році в середньому кожна 1 грн активів принес-ла підприємству чистого прибутку на 32 коп, а у звітному – тільки на 28 коп, тобто рентабельність активів підприємства у звітному році порівняно з базисним зменшилась на 14.9%, а це свідчить про зменшення ефективності використання активів у звітному періоді порівняно з базисним.

2. Рентабельність капіталу (RК):

ЧП RК =, ВК

де ВК – середньорічна вартість власного капіталу;

50500

=         

80000 52300

=         

85000 0,615

0 ,631, або 63,1%;

0 ,615, або 61,5%;

iRК

           

             =        

RKo °'бп

0,975, або 97,5% ( -2,5%).

Тобто у базисному році в середньому кожна 1 грн влас-ного капіталу принесла підприємству чистого прибутку на 63 коп, а у звітному – на 62 коп. Таким чином, рентабельність капі-талу у звітному році порівняно з базисним роком зменшилась на 2,5%, що свідчить про зменшення ефективності використання власного капіталу.