Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.3. Форми, види та способи спостереження : Статистика : Бібліотека для студентів

2.3. Форми, види та способи спостереження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Статистичні дані можна отримати різними шляхами. З організаційної точки зору розрізняють три форми статистично-го спостереження: звітність; спеціально організоване статистич-не спостереження; реєстри.

Статистична звітність є основною формою статисти-чного спостереження в Україні. Це така форма спостереження, коли кожний суб’єкт діяльності (підприємство, організація, установа) подає свої дані у статистичні органи. Дані подаються у вигляді звітів, які підводять результати роботи суб’єкта діяль-ності за звітний період. Зміст звітності визначається її програмою. Звітність здійснюється за встановленою формою і назива-ється табелем звітності. Тут наводяться дані про узагальнені статистичні показники, наприклад: фонд місячної заробітної плати для підприємства; показник надходження товарно-матеріальних цінностей на основі аналізу документів з надхо-дження вантажів тощо.

Розрізняють типову та спеціальну форму звітності. Ти-пова звітність має однакову форму і зміст для всіх суб’єктів діяльності. Спеціальна звітність виражає специфічні моменти для окремих підприємств.

За принципом періодичності звітність поділяють на річ-ну та поточну. Остання включає такі види звітності як кварталь-ну, місячну, двотижневу, тижневу.

В залежності від способу передачі інформації розрізня-ють поштову, телеграфну, факс-модемну звітність.

Спеціально організоване статистичне спостереження є другою формою звітності і має на меті отримати відомості, які не охоплені звітністю (переписи, обліки, спеціальні обстеження, опитування).

Ще одною формою обстеження є реєстр – перелік оди-ниць об’єкта спостереження із зазначенням ознак, який склада-ється та оновлюється під час постійного обстежування. Напри-клад, реєстром підприємств і організацій є перелік суб’єктів усіх видів економічної діяльності із зазначенням їх реквізитів та ос-новних показників, реєстром населення – поіменний перелік мешканців регіону, який регулярно переглядається і містить па-спортні та податкові відомості про кожного мешканця.

Статистичне обстеження розрізняється в залежності від часу реєстрації даних та ступеня охоплення одиниць спостере-ження.

Спостереження за часом реєстрації даних поділяються на поточне, періодичне та одноразове. При поточному спосте-реженню звітність постійно реєструється за мірою виникнення даних. Періодичне спостереження проводиться через певні проміжки часу, наприклад: перепис населення, виробничих площ, технологій, а також обстеження суб’єктів бізнесу щодо можливості інвестування.

За ступенем охоплення одиниць спостереження буває

суцільним та несуцільним. Суцільним називають таке спостере-ження, при якому обстежуються всі без винятку одиниці сукуп-ності, наприклад: перепис населення; облік випуску продукції та ін. При несуцільному спостереженні обстежується тільки части-на одиниць сукупності.

Несуцільне обстеження у свою чергу поділяють на вибі-ркове, монографічне, основного масиву, анкетне, моніторинг. Вибірковим називають таке спостереження, при якому обсте-женню підлягає певна частина одиниць сукупності, яку отрима-ли на основі випадкового відбору; цей вид статистичного спо-стереження отримав значне визначення в статистичній практиці. Монографічне спостереження характеризується тим, що здійс-нюється докладне і всебічне обстеження окремих одиниць дос-ліджуваної сукупності (опис нових технологій, виробництва окремих видів продукції, передового досвіду тощо). Обстежен-ня основного масиву – це спостереження за частиною найбіль-ших одиниць, питома вага яких переважає в загальному обсязі сукупності (дослідження найбільш крупних транспортних вузлів у загальній структурі вантажного потоку; спостереження за тор-гівлею на ринках у містах, де мешкає більшість міського насе-лення та ін.). Анкетне обстеження ґрунтується на розсиланні анкет певному колу осіб або установ. Моніторинг є різновидом несуцільного обстеження за станом певного середовища (напри-клад, моніторинг стану здоров’я мешканців зони посиленого екологічного контролю, моніторинг валютних торгів та аукціо-нів тощо).

Статистичне спостереження здійснюється в такі три способи: безпосередній облік фактів; документальний облік; опитування. При безпосередньому обліку фактів відомості, що підлягають фіксації, певним чином підраховуються, виміряють-ся, зважуються для одиниць об’єкта спостереження, наприклад: реєстрація товарних потоків, що перетинають кордон; облік го-тівкової грошової маси в банках тощо. Документальне спосте-реження ґрунтується на використанні рівних документів (звіт-ності, бухгалтерських документів, річних звітів та ін.), чим ви-значаються показники на макро- та мікрорівні: обсяги матеріа-льних, трудових і фінансових ресурсів; розмір доходів; обсяги експорту та імпорту товарів та ін. Опитування – такий спосіб

спостереження, при якому відомості отримують усно або пись-мово зі слів опитуваних осіб.

Опитування може бути експедиційним, кореспондентсь-ким та у формі самореєстрації. За експедиційним способом ре-єстрація фактів здійснюється спеціально підготовленими облі-ковцями з одночасною перевіркою точності реєстрації (як на-приклад, під час перепису населення). При кореспондентському способі спостереження потрібні відомості надають особи, які добровільно виявили бажання відповісти на поставлені в анке-тах запитання; кореспондентський спосіб спостереження засто-совується, наприклад, для дослідження ринку товарів і послуг окремих регіонів, для обстежування процесу просування товарів в умовах ринку тощо. Самореєстрація – це реєстрація фактів самими респондентами після попереднього інструктажу з боку реєстраторів-обліковців; прикладом такого спостереження може бути бюджетне обстежування родин різних верств населення, при якому родини самі ведуть записи про свої доходи та витра-ти, а реєстратори-обліковці регулярно (двічі на місяць) відвіду-ють їх, перевіряють повноту і правильність цих записів.