Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
15.3. Собівартість продукції та її обчислення : Статистика : Бібліотека для студентів

15.3. Собівартість продукції та її обчислення


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Величина витрат на продукцію характеризує результати господарської діяльності у використанні сировини, матеріалів, основних фондів, рівні організації виробництва та продуктивно-сті праці. Витрати на продукцію формуються в результаті впли-ву таких факторів як кількість виробленої продукції та їх собі-вартість.

Під собівартістю продукції розуміють виражену в гро-шовій формі суму витрат на випуск і реалізацію продукції. Рі-вень собівартості одиниці продукції в грошовій формі розрахо-вується за формулою:

z

           

З q

(15.1)

де З – загальні затрати випуску продукції в грошовому вираженні; q – кількість випущеної продукції в натуральному виражені.

Для аналізу динаміки собівартості продукції застосову-ється індексний метод.

Індивідуальні індекси собівартості одиниці продукції да-ного виду розраховуються за формулами:

zl z0

• індекс динаміки:

;

(15.2)

 

z1 zпл

;

(15.3)

iz індекс виконання плану: izвп =

індекс планового завдання:

iz пз

(15.4)

zпл ,

тю:

z0

де z0 – собівартість у базисному періоді;

zпл – собівартість за планом у звітному періоді;

z1 – собівартість у звітному періоді.

Взаємозв’язок між індексами встановлюються залежніс-

iz = izвп * izпз .          (15.5)

Із формули (15.5) випливає, що сума різниць між чисе-

льником і знаменником індивідуальних індексів планового за-

вдання і виконання плану дорівнює різниці між чисельником і

знаменником індексу            собівартості   продукції:

( zпл - z0 ) +( z1 - zпл ) =( z1 - z0 ). Тобто, якщо підсумувати планову та надпланову економію від зниження собівартості одиниці продукції, то одержимо економію від фактичного зни-ження собівартості.

Індекси собівартості одного виду продукції на кількох підприємствах розраховуються з використання системи загаль-них середніх індексів:

•          індексу змінного складу

З С ~y\zlcll У^,z 04o

2_,чі /Ло

який показує, на скільки процентів змінився середній рівень со-бівартості одиниці продукції в цілому за рядом підприємств у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок зміни у собі-вартості та структурних зрушень у фізичному обсязі виробницт-ва;

•          індексу фіксованого складу

ІФz С =           :           =          , (15.7)

'y\zlcll ^y\z04l У]zl9l

~y\qo   У]<?0 У^,z04l

який показує, на скільки процентів змінився середній рівень со-бівартості одиниці продукції в цілому за рядом підприємств у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок зміни у собі-вартості одиниці продукції на кожному підприємстві;

•          індексу структурних зрушень

У\qi     У,?о

СЗ У^ zo4l ~У' 2оЯо

Іz =J^  •'"%     ,           (15.8)

який показує, на скільки процентів змінився середній рівень со-бівартості одиниці продукції в цілому за рядом підприємств у звітному періоді порівняно з базисним за рахунок зміни у струк-турі фізичного обсягу виробництва продукції.

Якщо від чисельника дробу кожного індексу відняти знаменник, можна визначити, на скільки грн змінився середній рівень собівартості одиниці продукції в цілому за рядом підпри-ємств у звітному періоді порівняно з базисним, а також окремо під впливом зміни собівартості одиниці продукції за кожним підприємством і структурних зрушень у фізичному обсязі виро-бництва продукції.

Індекси собівартості кількох видів продукції: • загальний індекс динаміки собівартості:

У ziQi

'«дин=ї^7,       (159)

в якому різниця чисельника і знаменника дробу показує загальну суму економії (додаткових витрат) при виробництві кількох видів продукції за рахунок змін у собівартості одиниці продукції;

•          загальний індекс планового завдання із собівартості:

/ ,А0Чпл

де різниця чисельника і знаменника дробу показує планову суму економії (перевитрат) на виробництво кількох видів продукції за рахунок зміни у собівартості одиниці продукції;

•          загальний індекс виконання плану із собівартості:

І7 =^   ,           (15.11)

вп V 7 п

в якому різниця чисельника і знаменника дробу показує загаль-ну суму економії або додаткових витрат від надпланованого зниження (зростання) собівартості одиниці продукції.

Загальний індекс собівартості одиниці порівнюваної продукції кількох видів за групою підприємств може бути роз-раховано за двома методами: заводським і галузевим.

Загальний індекс собівартості одиниці продукції за за-водським методом (індекс фіксованого складу) обчислюється за формулою:

У ziQi

/zзав м = £W  <1512)

де YJZI4I - загальні витрати на виробництво продукції групою підприємств, порівнюваної за заводським методом, у звітному періоді;

YJz0q1 - витрати на виробництво продукції в цілому

за групою підприємств, порівнюваної за заводським методом, у звітному періоді при умові, що собівартість одиниці продукції не змінилась;

qi - продукція, порівняна за заводським методом, у звітному періоді за сукупністю підприємств.

Загальний індекс собівартості одиниці продукції за галу-зевим методом (індекс змінного складу) розраховується за фор-мулою:

∑ z1q1

Izгал.м =         ,           (15.13)

∑ z0q1

де ∑ z1q1 – загальні витрати на виробництво продукції

у звітному періоді за групою підприємств, порівнюваної за галу-зевим методом;

z0 – середня собівартість одиниці кожного виду про-дукції в цілому за групою підприємств, порівнюваної за галузе-вим методом, у базисному періоді:

∑ z0q0

z0 =     ;           (15.14)

∑q0

де ∑ z0q1 – витрати на виробництво продукції за гру-пою підприємств, порівняної за галузевим методом, у звітному періоді, якби середня собівартість одиниці продукції не зміни-лась.

Різниця у значеннях індексів (15.12) і (15.13), розрахова-них за продукцією, порівняною за заводським і галузевим мето-дами, викликана впливом зміни розміщення виробництва про-дукції даного виду на підприємствах. Тому включення в розра-хунок даних за додатковими видами продукції (галузевий індекс собівартості) робить додатковий вплив на величину індексу.