Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

Загрузка...

14.1.    Спискова чисельність робітників підприємства склала на дату (осіб): на 01.01.05 р. - 7320; на 01.04.05р. -7336; на 01.07.05 р. - 7352; на 01.10.05 р. - 7368; на 01.01.06 р. - 7384. Визначити середню спискову чисельність робітників за рік: 1) за даними про їх чисельність на початок і кінець року; 2) за даними про їх чисельність на початок кожного кварталу. Порів-няти ї пояснити результати.

14.2.    Спискова чисельність робітників підприємства склала на дату (осіб): на 01.01.05 р. - 7410; на 01.04.05р. -7428; на 01.07.05 р. - 7452; на 01.10.05 р. - 7468; на 01.01.06 р. - 7484. Визначити середню спискову чисельність робітників за рік: 1) за даними про їх чисельність на початок і кінець року; 2) за даними про їх чисельність на початок кожного кварталу. Порів-няти ї пояснити результати.

14.3.    Є такі дані про спискову чисельність працівників фірми за рік (осіб): на 01.01.05 р. – 28; на 01.02.05р. – 30; на 01.04.05 р. – 31; на 01.05.05 р. – 35; на 01.06.05 р. – 33; на 01.07.05 р. – 30; на 01.01.06 р. – 29. Визначити середню списко-ву чисельність працівників: 1) за січень 2005 р.; 2) за І та ІІ ква-ртали 2005 р.; 3) за І та ІІ півріччя; 4) за рік. Зробити висновки.

14.4.    Є такі дані про спискову чисельність працівників фірми за рік (осіб): на 01.01.05 р. – 30; на 01.02.05р. – 32; на 01.04.05 р. – 33; на 01.05.05 р. – 37; на 01.06.05 р. – 34; на 01.07.05 р. – 31; на 01.01.06 р. – 30. Визначити середню списко-ву чисельність працівників: 1) за січень 2005 р.; 2) за І та ІІ ква-ртали 2005 р.; 3) за І та ІІ півріччя; 4) за рік. Зробити висновки.

14.5.    За підприємством є такі дані про чисельність робі-тників (осіб): у списках на початок року – 890; прийнято робіт-ників за звітній період – 79; вибуло у зв’язку з переходом на ін-шу роботу, навчання, призовом до армії, виходом на пенсію – 16; звільнено за власним бажанням – 14; звільнено за порушен-ням дисципліни праці – 3; чисельність робітників, що знахо-дяться в списках на протязі звітного року – 805. Визначити: 1) коефіцієнти обороту з прийому, зі звільнення; 2) коефіцієнти плинності та постійності кадрів. Зробити висновки.

14.6.    За підприємством є такі дані про чисельність робі-тників (осіб): у списках на початок року – 910; прийнято робіт-ників за звітній період – 83; вибуло у зв’язку з переходом на ін-шу роботу, навчання, призовом до армії, виходом на пенсію – 17; звільнено за власним бажанням – 15; звільнено за порушен-ням дисципліни праці – 4; чисельність робітників, що знахо-дяться в списках на протязі звітного року – 810. Визначити: 1) коефіцієнти обороту з прийому, зі звільнення; 2) коефіцієнти плинності та постійності кадрів. Зробити висновки.

Підприємство почало роботу 12 квітня 2005 р. Кі-лькість явок на роботу з 13.04.05 р. по 30.04.05 р. становила 1100 людино-днів, а кількість неявок на роботу з урахуванням неявок за два вихідні дні – 250 людино-днів. Визначити: 1) середньомісячну чисельність робітників у травні; 2) середнє явоч-не число робітників; 3) коефіцієнт використання календарного фонду. Зробити висновки.

14.8.    Підприємство почало роботу 12 квітня 2005 р. Кі-лькість явок на роботу з 13.04.05 р. по 30.04.05 р. становила 1200 людино-днів, а кількість неявок на роботу з урахуванням неявок за два вихідні дні – 260 людино-днів. Визначити: 1) се-редньомісячну чисельність робітників у травні; 2) середнє явоч-не число робітників; 3) коефіцієнт використання календарного фонду. Зробити висновки.

14.9.    У річному звіті КСП є такі дані про використання робочого часу за 2005 рік: відпрацьовано людино-днів – 158410; кількість людино-днів неявок на роботу – 97070, в тому числі за рахунок чергових відпусток – 12600, відпусток на навчання – 400, відпусток у зв’язку з пологами – 600, хворобою – 8180, нея-вок за законом – 900, неявок з дозволу адміністрації – 800, про-гулів – 90, людино-днів святкових і вихідних – 73500; кількість відпрацьованих людино-годин – всього 1245100, в тому числі у понаднормований час – 9502. Визначити фонди робочого часу і коефіцієнти їх використання. Зробити висновки.

 

14.10.  У річному звіті КСП є такі дані про використання робочого часу за 2005 рік: відпрацьовано людино-днів – 159520; кількість людино-днів неявок на роботу – 99120, в тому числі за рахунок чергових відпусток – 12800, відпусток на навчання – 460, відпусток у зв’язку з пологами – 700, хворобою – 8340, нея-вок за законом – 950, неявок з дозволу адміністрації – 850, про-гулів – 80, людино-днів святкових і вихідних – 75790; кількість відпрацьованих людино-годин – всього 1256200, в тому числі у понаднормований час – 9610. Визначити фонди робочого часу і коефіцієнти їх використання. Зробити висновки.

14.11.  Є такі дані про використання робочого часу за третій квартал: середня чисельність робітників за списком – 785 осіб; кількість робочих днів у кварталі – 62; встановлена трива-лість робочого дня – 8,2 год.; кількість людино-днів святкових

та вихідних, чергових відпусток – 21196 людино-днів; цілоден-них простоїв – 46 людино-днів. Коефіцієнт використання вста-новленої тривалості робочого дня – 94%. Визначити: 1) середню фактичну тривалість робочого дня; 2) кількість відпрацьованих людино-днів і людино-годин; 3) календарний та максимально можливий фонди робочого часу. Зробити висновки.

14.12.  Є такі дані про використання робочого часу за третій квартал: середня чисельність робітників за списком – 810 осіб; кількість робочих днів у кварталі – 63; встановлена трива-лість робочого дня – 8,2 год.; кількість людино-днів святкових та вихідних, чергових відпусток – 21216 людино-днів; цілоден-них простоїв – 48 людино-днів. Коефіцієнт використання вста-новленої тривалості робочого дня – 95%. Визначити: 1) середню фактичну тривалість робочого дня; 2) кількість відпрацьованих людино-днів і людино-годин; 3) календарний та максимально можливий фонди робочого часу. Зробити висновки.

14.13.  У звіті промислового підприємства за грудень по-точного року є такі дані: сума явок на роботу – 21200 людино-днів; сума неявок – 890 людино-днів, в тому числі за рахунок чергових відпусток, святкових і вихідних днів – 780, простоїв – 90. Протягом місяця було звільнено 24 робітника, з яких: за вла-сним бажанням – 3; за порушення дисципліни праці – 2; у зв’язку з переходом до навчання – 12; за сімейними обставина-ми – 2; у зв’язку з призивом до армії – 3; переведено до інших організацій – 2. Визначити: 1) середньомісячну чисельність ро-бітників; 2) коефіцієнти використання календарного і максима-льно можливого фондів часу; 3) коефіцієнти обороту і плинності робочої сили.

14.14.  У звіті промислового підприємства за грудень поточ-ного року є такі дані: сума явок на роботу – 22100 людино-днів; сума неявок – 870 людино-днів, в тому числі за рахунок чергових відпус-ток, святкових і вихідних днів – 790, простоїв – 100. Протягом міся-ця було звільнено 29 робітника, з яких: за власним бажанням – 4; за порушення дисципліни праці – 2; у зв’язку з переходом до навчання – 13; за сімейними обставинами – 3; у зв’язку з призивом до армії –

3; переведено до інших організацій – 3. Визначити: 1) середньоміся-чну чисельність робітників; 2) коефіцієнти використання календар-ного і максимально можливого фондів часу; 3) коефіцієнти обороту і плинності робочої сили.

14.15.  За звітними даними підприємства є така інформація за ІІ квартал (людино-днів): сума явок – 67930; сума неявок – всього 28300, в тому числі за рахунок святкових і вихідних днів – 15325, чергових відпусток – 12915. Цілоденні простої – 60. Від-працьовано усього 479400 людино-год, в тому числі – 38960 у понаднормований час. Визначити: 1) фонд робочого часу та по-казники їх використання; 2) середньооблікову чисельність робі-тників; 3) середньо фактичну тривалість робочого дня (повну і нормовану). Зробити висновки.

14.16.  За звітними даними підприємства є така інформація за ІІ квартал (людино-днів): сума явок – 68120; сума неявок – всього 28530, в тому числі за рахунок святкових і вихідних днів – 15435, чергових відпусток – 13025. Цілоденні простої – 70. Від-працьовано усього 482300 людино-год, в тому числі – 39120 у понаднормований час. Визначити: 1) фонд робочого часу та по-казники їх використання; 2) середньооблікову чисельність робі-тників; 3) середньо фактичну тривалість робочого дня (повну і нормовану). Зробити висновки.

14.17.  В таблиці наведено такі дані за підприємством:

Таблиця 14.2

Показник        Місяць

 

            Базисний       Звітній

1. Виготовлено продукції, тис.грн  790      1000

2. Відпрацьований робітниками час, людино-днів          23315  32675

3. Цілодобові простої, людино-днів           70        210

4. Сума всіх неявок робітників, лю-дино-днів      7110    7680

5. Відпрацьований робітниками час, людино-год           183124            234112

Визначити: 1) середньопискову чисельність робітників за кожний період (місяць) та їх динаміку; 2) показники серед-нього динної середньоденної та середньомісячної продуктивно-сті праці та їх динаміку. Зробити висновки.

14.18. В таблиці наведено такі дані за підприємством:

Таблиця 14.3

Показник        Місяць

 

            Базисний       Звітній

1. Виготовлено продукції, тис.грн  810      1160

2. Відпрацьований робітниками час, людино-днів          24125  33215

3. Цілодобові простої, людино-днів           80        220

4. Сума всіх неявок робітників, лю-дино-днів      7180    7720

5. Відпрацьований робітниками час, людино-год           184132            236114

Визначити: 1) середньопискову чисельність робітників за кожний період (місяць) та їх динаміку; 2) показники серед-нього динної середньоденної та середньомісячної продуктивно-сті праці та їх динаміку. Зробити висновки.

14.19.  Продукція промислового підприємства за квартал становила 6450 тис.грн. Середня чисельність робітників за цей період – 480 осіб, що складало 80% всієї чисельності працюю-чих на підприємстві. Визначити показники продуктивності та трудомісткості праці в розрахунку на одного робітника та на одного працівника та пояснити взаємозв’язок між цими показ-никами. Зробити висновки.

14.20.  Продукція промислового підприємства за квартал становила 6520 тис.грн. Середня чисельність робітників за цей період – 490 осіб, що складало 83% всієї чисельності працюю-чих на підприємстві. Визначити показники продуктивності та трудомісткості праці в розрахунку на одного робітника та на

одного працівника та пояснити взаємозв’язок між цими показ-никами. Зробити висновки.

14.21. За підприємством у базисному та звітному роках є такі дані:

Таблиця 14.4

Вид про-дукції           Обсяг випущеної продук-ції, тис.шт           Витрати робочого часу на випуск продукції, люди-но-год

 

            Базисний рік  Звітний рік     Базисний рік  Звітний рік

А         50        62        34        42

Б          58        86        29        38

Визначити: 1) індивідуальні індекси продуктивності

праці; 2) загальні індекси продуктивності праці: агрегатний; се-редньоарифметичний; 3) систему загальних середніх індексів. Зробити висновки.

14.22. За підприємством у базисному та звітному роках є такі дані:

Таблиця 14.5

Вид про-дукції           Обсяг випущеної продук-ції, тис.шт           Витрати робочого часу на випуск продукції, люди-но-год

 

            Базисний рік  Звітний рік     Базисний рік  Звітний рік

А         60        71        35        43

Б          66        85        30        39

Визначити: 1) індивідуальні індекси продуктивності праці; 2) загальні індекси продуктивності праці: агрегатний; се-редньоарифметичний; 3) систему загальних середніх індексів. Зробити висновки.

14.23. За підприємствами галузі з випуску однорідної продукції маємо такі дані:

Таблиця 14.6

Номер підп-риємства           Всього відпрацьовано тис. людино-год.   Зміна продук-тивності праці у звітному році порівняно з базисним, %

 

            Базисний рік  Звітний рік    

 

1          430      660      +12

2          390      1100    -3

Визначити: 1) зведений індекс продуктивності праці; 2) абсолютний розмір зміни робочого часу за рахунок зміни у рівні продуктивності праці за кожним підприємством і за двома підприємствами в цілому. Зробити висновки.

14.24. За підприємствами галузі з випуску однорідної продукції маємо такі дані:

Таблиця 14.7

Номер підп-риємства           Всього відпрацьовано тис. людино-год.   Зміна продук-тивності праці у звітному році порівняно з базисним, %

 

            Базисний рік  Звітний рік    

 

1          450      670      +13

2          380      1150    -2

Визначити: 1) зведений індекс продуктивності праці; 2) абсолютний розмір зміни робочого часу за рахунок зміни у рівні продуктивності праці за кожним підприємством і за двома підприємствами в цілому. Зробити висновки.

14.25. Наведено дані за підприємствами галузі з випуску однорідної продукції:

Таблиця 14.8

Базисний рік  Звітний рік

 

Номер підпри-ємства           Обсяг виро-бництва, тис.т  Середньо-облікова чисельність робітників           Обсяг виро-бництва, тис.т Середньо-облікова чисельність робітників

1          16200  1336    21120  1372

2          28105  2612    31154  2580

Визначити: 1) індекси середнього рівня продуктивності праці змінного, фіксованого складу та структурних зрушень; 2) абсолютну зміну середнього рівня продуктивності праці, а також за рахунок змін в рівні продуктивності праці в цілому за двома підприємствами і за рахунок зміни в рівні продуктивності праці за кожним підприємством і структурних зрушень у чисе-льності робітників. Зробити висновки.

14.26. Наведено дані за підприємствами галузі з випуску однорідної продукції:

Таблиця 14.9

Базисний рік  Звітний рік

 

Номер підпри-ємства           Обсяг виро-бництва, тис.т  Середньо-облікова чисельність робітників           Обсяг виро-бництва, тис.т Середньо-облікова чисельність робітників

1          16350  1342    21230  1384

2          29205  2656    31160  2570

Визначити: 1) індекси середнього рівня продуктивності праці змінного, фіксованого складу та структурних зрушень; 2) абсолютну зміну середнього рівня продуктивності праці, а також за рахунок змін в рівні продуктивності праці в цілому за двома підприємствами і за рахунок зміни в рівні продуктивності праці за кожним підприємством і структурних зрушень у чисе-льності робітників. Зробити висновки.

14.27. Є дані за підприємством у порівнюваних роках:

Таблиця 14.10

Показники     Базисний рік  Звітний рік

1. Фонд годинної заробітної плати робі-тників, тис.грн 1096    902

2. Фонд денної заробітної плати робіт-ників, тис.грн     1200    1056

3. Річний фонд заробітної плати робіт-ників, тис.грн      1412    1356

4. Середньооблікова чисельність робіт-ників, осіб          680      610

5. Відпрацьовано робітниками, тис.людино-год. 156,1   141,6

6. Відпрацьовано робітниками людино-днів        1230    1156

Визначити: 1) середньогодинну, середньоденну і серед-

ньорічну заробітну плату на одного робітника; 2) загальний ін-декс середньої заробітної плати; 3) систему середнього рівня заробітної плати змінного і фіксованого складу, структурних зрушень. Зробити висновки.

14.28. Є дані за підприємством у порівнюваних роках:

Таблиця 14.11

Показники     Базисний рік  Звітний рік

1. Фонд годинної заробітної плати робіт-ників, тис.грн 1124    906

2. Фонд денної заробітної плати робітни-ків, тис.грн     1260    1162

3. Річний фонд заробітної плати робітни-ків, тис.грн      1462    1384

4. Середньооблікова чисельність робітни-ків, осіб          690      630

5. Відпрацьовано робітниками, тис.людино-год  161,2   142,4

6. Відпрацьовано робітниками людино-днів        1240    1182

Визначити: 1) середньогодинну, середньоденну і серед-ньорічну заробітну плату на одного робітника; 2) загальний ін-декс середньої заробітної плати;б 3) систему середнього рівня заробітної плати змінного і фіксованого складу, структурних зрушень. Зробити висновки.

14.29.  Фонд заробітної плати робітників у базисному

році становив 262 тис.грн. У звітному році середній заробіток

робітника виріс на 12%, а чисельність робітників зменшилась на

16%.

Визначити: 1) зміну фонду заробітної плати робітників підприємства у звітному році порівняно з базисним; 2) абсолют-ну (тис.грн) та відносну (%) зміну фонду заробітної плати під впливом факторів: середнього заробітка робітника; чисельності робітників. Зробити висновки.

14.30.  Фонд заробітної плати робітників у базисному

році становив 274 тис.грн. У звітному році середній заробіток

робітника виріс на 14%, а чисельність робітників зменшилась на

15%.

Визначити: 1) зміну фонду заробітної плати робітників підприємства у звітному році порівняно з базисним; 2) абсолют-ну (тис.грн) та відносну (%) зміну фонду заробітної плати під впливом факторів: середнього заробітка робітника; чисельності робітників. Зробити висновки.