Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Обчислення середньої чисельності та пока-зників руху робочої сили. За підприємством є такі дані, осіб: спискова чисельність працівників на початок року – 720; прийн-ято за рік – 204; вибуло працівників за рік – 168, з них за влас-ним бажанням – 125, звільнено за порушення трудової дисцип-ліни – 10. Визначити: 1) середньо облікову чисельність праців-ників за рік; 2) коефіцієнти обороту з прийому, звільнення кад-рів; 3) коефіцієнти плинності кадрів, заміщення робочої сили. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Середньооблікова чисельність працівників за рік роз-раховується за формулою:

ТС

ТП +ТК

 

де ТП - чисельність працівників у списках підприємства на початок року;

ТК - чисельність працівників на кінець року, яка визна-чається залежністю:

ТК=ТП+Т,Тпр*Т,Тзв,

в якої YjТпр, ИТзв - чисельність прийнятих і звільне-

них працівників за рік.

ТК = 720 + 204 -168 = 756 осіб ;

- 720 + 756

ТС =    = 738 осіб.

Таким чином, середньооблікова чисельність працівників за рік складає 738 осіб.

2. Коефіцієнт обороту з прийому:

ИТпр   204

Коб. пр = - * 100% =            * 100 = 27,8%.

 ТС      Тобто чисельність прийнятих на роботу працівників становить 27,8% від середньо облікової чисельності працюючих на підприємстві.

Коефіцієнт обороту зі звільнення:

Коб зв = _ зв * 100% =         * 100 = 22,8%.

ТС       738

Тобто звільнені працівники складають 22,8% середньоо-

блікової чисельності працюючих на підприємстві.

3. Коефіцієнт плинності кадрів:

Y П Кпл ==Т * 100%,

де £ П - чисельність звільнених за власним бажанням і

за порушення трудової дисципліни.

^П = 125+ 10 = 135 осіб.

Кпл =  * 100 = 18,3%.

Таким чином, звільнені за власним бажанням та за по-рушення трудової дисципліни становлять 18,3% середньооблі-кової чисельності робітників підприємства.

Коефіцієнт заміщення робочої сили:

КЗ =    *100% =         * 100 = 1,214, або121,4% (+21,4%).

YТзв   168

Тобто прийнятих працівників на підприємство за рік бі-льше чисельності звільнених на 21,4%.

Задача 2. Розрахунок фондів робочого часу та ефек-тивності їх використання. Є такі дані про використання робо-чого часу за звітний квартал, людино-днів: явки на роботу — 57265; цілодобові простої - 110; неявки на роботу внаслідок чергових відпусток - 3120, відпусток у зв’язку з вагітністю та пологами - 380, хвороби - 1780, інших неявок, дозволених за-коном - 180, дозволу адміністрації - 50, прогулів - 30, святко-вих і вихідних днів - 12320. Відпрацьовано всього - 418630 лю-дино-днів, у тому числі в позанормований час - 22120 людино-днів.

Визначити: 1) календарний, табельний та максимально можливий фонди робочого часу та їх відносні показники; 2) се-редньо облікову чисельність робітників; 3) середню фактичну тривалість робочого періоду; 4) повну та нормовану середню фактичну тривалість робочого дня. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Календарний фонд робочого часу розраховується за формулою:

КФ=^Я+^Н,

де ^ Я, ^ Н - суми явок і неявок на роботу;

Y, Я = 57265 людино - днів ;

^Н = 3120 + 380 +1780 +180 + 50 + 30 +12320 = = 17860 людино - днів.

КФ = 57265 +17860 = 75125 людино - днів.

Отже календарний фонд робочого часу складає 75125 людино-днів.

Табельний фонд робочого часу:

ТФ=КФ - святкові та вихідні дні;

ТФ=75125-12320=62805 людино-днів.

Таким чином, табельний фонд робочого часу дорівнює 62805 людино-днів.

Максимально можливий фонд робочого часу:

ММФ=ТФ - чергові відпуски;

ММФ=62805-3120=59685 людино-днів.

Розрахований максимально можливий фонд складає 59685 людино-днів.

Відносні показники використання фондів робочого часу розраховуються за формулами:

ККФ =*100%,

а) коефіцієнт використання календарного фонду: ФФ

КФ де ФФ - фактичний фонд робочого часу, людино-днів;

ФФ = £ Я - цілодобові простої;

ФФ=57265-110=57155 людино-днів;

57155

ККФ =            * 100 ==76,1% .

75125

Результат свідчить про те, що календарний фонд вико-

ристовується на 76,1%, резерви складають 23,9%;

б)         коефіцієнт використання табельного фонду:

ФФ     57155

КТФ =            * 100% =        * 100 = 91,0%,

КФ      62805

тобто фактично табельний фонд використовується на 91,0%,

резерви становлять - 9,0%;

в)         коефіцієнт використання максимально можливого

фонду:

ФФ *  57155

КММФ =       100% =          * 100 = 95,8%,

ММФ  59685

що означає фактичне використання максимально можливого

фонду на 95,8%, резерви складають 4,2%.

2.         Середньооблікова чисельність робочих:

Т _ Т.Я + ИН _ КФ

Дкал    Д кал

де Дкал - календарна тривалість кварталу, Дкал=90 днів;

— 75125

ТС =    = 834,7 « 835 осіб.

3.         Середня фактична тривалість робочого періоду:

 Відпрацьовані Середня

людино - дні 57155

тривалість =   =          =          = 68,4 « 68 днів.

робочого періоду

Середняфактична

тривалість роб.дня

4.

( повна )

418630 = =7 ,3год.; 57155

Відпрацьовані

людино - год.

Відпрацьовані

людино - дні

           

ТС       Відпрацьовані В позанормований

Середняфактична     -

людино-год.  час

тривалість роб.дня= =

Відпрацьовані ( нормована )

людино - днів

418630 - 22120

=          =6 ,9год.

57155

В середньому у звітному кварталі кожний робітник за

Задача 3. Розрахунок показників продуктивності пра-ці. Є такі дані за підприємством:

день відпрацював 7,3 год., при цьому в межах зміни – 6,9 год.

Таблиця 14.1

Показники     Період (місяць)

 

            Базисний       Звітний

1. Виготовлено товарної продукції, тис.грн.         890      1300

2. Відпрацьований робітниками час, людино-днів          24325  31075

3. Відпрацьований робітниками час, людино-год.:

-          всього

-          з них в поза нормований час          168433 12162 242036 19636

4. Середньооблікова чисельність робітників, осіб            1030    1190

Визначити: 1) середнього динну продуктивність праці одного робітника; 2) середньоденну продуктивність праці одно-го робітника; 3) середньомісячну продуктивність праці одного робітника. Обчислити показники динаміки продуктивності пра-ці. Зробити висновки.

Розв’язання

1. Середньогодинна продуктивність праці одного робіт-ника обчислюється за формулою:

Q wгод =, T

де Q – вартість виробленої продукції в розглядаємо му періоді; Т – загальні витрати робочого часу в розглядаємо му періоді.

В базисному періоді:

890000            грн

168433            людино-год

У звітному періоді:

1300000          грн

wгод =            =5,37

wгод =            =5,28

242036            людино-год

Індекс продуктивності праці:

w 5,37

іw = год1 =     =1,017, або 101,7% (+1,7%).

год wгод0 5 ,28

Таким чином, кожен робітник підприємства за одну го-дину в середньому випускав продукції на 5 грн 28 коп у базис-ному місяці і на 5 грн 37 коп – у звітному, тобто середньогодин-на продуктивність праці у звітному періоді зросла на 1,7%.

ка:

2. Середньоденна продуктивність праці одного робітни-– у базисному періоді:

890000            грн

wдн0 =           =36,59 ;

24325  людино-днів

– у звітному періоді:

1300000          грн

31075  людино-днів

Індекс продуктивності праці:

w 41,83

іw = дн1 =      =1,143, або 114,3% (+14,3%)..

дн wдн0 36,59

wдн1 =           =41,Розрахунки показують, що кожний робітник за один день у середньому випускав продукції на 36 грн 59 коп у базис-ному періоді та на 41 грн 83 коп – у звітному, тобто середньо-денна продуктивність праці у звітному періоді зросла на 14,3%.

3. Середньомісячна продуктивність праці одного робіт-ника розраховується за формулою:

Q wміс =, TС

де TС – середньооблікова чисельність робітників за роз-глядає мий період.

В базисному періоді:

89000

wміс0 =           =864,07 грн.

1030

У звітному періоді:

1300000

wміс1 =           =1092,44 грн.

1190

Індекс продуктивності праці:

w 1092,44

іw = міс1 =      =1,264, або 126,4% (+26,4%).

міс wміс0 864,07

Таким чином, кожний робітник за місяц у середньому випустив продукції в базисному періоді на 864 грн 7 коп, а у зві-тному періоді – на 1092 грн 44 коп, тобто середньомісячна про-дуктивність праці за аналізує мий період зросла на 26,4 %.

Задача 4. Розрахунок середніх рівнів заробітної плати. В травні поточного року середньооблікова чисельність робітни-ків підприємства склала 500 осіб. Їми відпрацьовано за розгля-дає мий період 42000 людино-год. ( 5274 людино-днів). Годин-ний фонд заробітної плати склав 35280 грн, середня тривалість робочого дня 7,97 год.; доплати до годинного фонду – 2695 грн; доплати до денного фонду – 222025 грн. Визначити рівень сере-дньогодинної, середньоденної заробітної плати. Показати їх взаємозв’язок. Зробити висновки.

Розв’язання

Середньогодинна заробітна плата робітників підприємс-тва розраховується за формулою:

год Відпрацьовані ' людино - годин де Фгод - годинний фонд заробітної плати.

З          35280

^= 42000 =0,84грн. Тобто, кожний робітник підприємства за годину зароб-ляв 84 коп.

Середньоденна заробітна плата робітників підприємства розраховується за формулою:

З          Ф дн

дн Відпрацьовані ' людино - годин де Фдн - денний фонд заробітної плати, що визначається залежністю:

Фдн = Фгод + АФгод,

в якій ΔФгод - доплати до годинного фонду заробітної плати (за умовами задачі ΔФгод=2695 грн);

Фдн = 35280 + 2695 = 37975 грн ;

- 37975

Здн =  = 7,20 грн.

5274

Середньоденну заробітну плату робітників можна також

розрахувати за іншою формулою:

- - Ф дн Т

Здн = Згод      дн ■>

Фгод

де Тдн - середня тривалість робочого дня, яка за умова-

ми задачі дорівнює Тдн = 7,97 год ;

7          37975

Здн = 0,84 35280 * 7,97 = 7,20 грн.

Таким чином, середньоденна заробітна плата робітників підприємства складає 7 грн 20 коп.

Середньомісячна заробітна плата визначається залежні-

стю:

Фміс

Зміс

Т

, Т

нює:

де Фміс – місячний фонд заробітної плати, який дорів-

Фміс =Фдн + ЛФдн',

де ΔФдн - доплати до денного фонду заробітної плати (за

умовами задачі ΔФдн=222025 грн);

Т - чисельність робітників підприємства, Т=500 осіб;

Фміс=37975+22202=260000 грн;

З 260000

МІС = = 520 грн.

Тобто, місячна заробітна плата робітника підприємства у середньому складає 520 грн.