Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
14.3. Ефективність праці, її показники та методи вимірювання : Статистика : Бібліотека для студентів

14.3. Ефективність праці, її показники та методи вимірювання


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Ефективність праці людей вимірюється показниками продуктивності або трудомісткості праці. Рівні цих показників залежать від багатьох факторів: удосконалення матеріально-технічних засобів; технічної оснащеності виробництва; впрова-дження новітніх технологій; випуску нових видів продукції; ор-ганізації праці тощо.

Продуктивність праці - це кількість виробленої продук-ції за одиницю робочого часу. Рівень продуктивності праці об-числюється за формулами:

•          в натуральному вираженні:

Q

w = —;            (14.19)

Т

•          у вартісному вираженні:

У"ЧР

w = ——,        (14.20)

Т

де q - кількість виробленої продукції;

Т - загальні витрати робочого часу в розглядаємому

періоді або середня чисельність працівників;

р - ціна одиниці продукції;

^qp - вартість виробленої продукції в порівняних

цінах.

Трудомісткість праці характеризує витрати робочого часу або середню чисельність працівників на виробництво оди-ниці продукції. Рівень трудомісткості праці, обернений до рівня продуктивності праці, розраховується за формулами:

•          в натуральному вираженні:

1 Т

t = — = — ;    (14.21)

w q

•          у вартісному вираженні:

IT

t = — = =—.   (14.22)

w 2^qp

Визначення продуктивності (трудомісткості) праці в на-туральному вираженні має обмежене застосування, тому як мо-же бути використана лише для характеристики продукції одного виду об’єкту дослідження. Тому обчислення рівнів продуктив-ності (трудомісткості) праці здійснюють в основному у вартіс-ному вираженні в порівнянних цінах, що дає можливість враху-вати однорідну продукцію декількох підприємств через їх варті-сні показники.

Для вимірювання динаміки продуктивності (трудоміст-кості) праці існують натуральний, трудовий і вартісний методи, засновані на використанні індивідуальних та загальних середніх індексів змінного, фіксованого складу та структурних зрушень.

Згідно натурального методу обчислення рівня та дина-міки продуктивності праці здійснюється за формулами:

q          wj iq

w = —; iw =    = — ;

T          w0 iT

ZwiTi ZwoTo ФС ZwiTi

З С Ti ' ZTo ' w ZwoTi

TЗ С - - X       T

СЗ

w

Iw

I

(14.23)

За трудовим методом рівень та динаміка продуктивнос-ті праці розраховуються так:

∑qtн    w1

w=       ;iw = ;

∑Tw0

∑wt ∑wt          ∑t q

IwЗ С = w1 : w0 = 1 н : 0 н ; IwФ С = 0 1 ; (14.24)

∑T1 ∑T0         ∑t1q1

СЗ I ЗС

Iw = ФС Iw

де tн – нормативна трудомісткість; ∑qtн – обсяг продукції.

Вартісний метод, як найбільш поширений, засновується на використанні таких формул індексного методу:

∑qw1

w=       ;iw = ;

∑Tw0

∑qp ∑q p        ∑qp

IwЗ С = w1 : w0 = 1 : 0 ; IwФ С = 1 ; (14.25)

∑T1 ∑T0         ∑q0 p

I ЗС IwС З = Фw С . Iw

Різниця чисельника і знаменника дробу середніх індексів (змінного, фіксованого складу чи структурних зрушень) визна-чає зміну середнього рівня продуктивності праці однорідної продукції в цілому за різними об’єктами дослідження у звітному періоді порівняно з базисним, а також під впливом змін у рівні продуктивності праці на кожному об’єкті дослідження та струк-турних зрушень у чисельності зайнятих на виробництві (або за-гальних витрат робочого часу).

Для характеристики зміни обсягу господарської діяльно-сті (товарообороту, валової продукції) звітного періоду порівня-но з базисним внаслідок зміни чисельності працівників з враху-ванням дії цін, особливо їх інфляції, застосовують таку систему індексів:

I pq = IT * IwC З * I p ,         (14.26)

∑ p1q1 де Ipq – індекс товарообороту, Ipq = ;

∑ p0q0

∑T1

IT – індекс чисельності працівників, IT =  ;

∑T0

IwС З  –          індекс  продуктивності         праці,

СЗ ∑ q1 p0 ∑q0 p0

Iw =:    .

∑T1 ∑T0

Поряд з оцінкою впливу чисельності працівників, їх про-дуктивності праці та цін на обсяг господарської діяльності (то-варообороту, валової продукції) важливе значення має характе-ристика зміни витрат часу внаслідок збільшення (зменшення) обсягу виробленої продукції та трудомісткості її випуску, а та-кож оцінка впливу факторів трудомісткості окремих видів одно-рідної продукції та її структури на середню трудомісткість, що також може бути здійснено за допомогою індексного методу.