Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
2.2. Програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження : Статистика : Бібліотека для студентів

2.2. Програмно-методологічне та організаційне забезпечення статистичного спостереження


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

При проведенні будь-якого статистичного спостережен-ня заздалегідь дбають про його програмно-методологічне та ор-ганізаційне забезпечення.

До програмно-методологічних питань належать такі:

а)         встановлення мети та завдання статистичного спосте-

реження;

б)         визначення об’єкта та одиниць сукупності і спостере-

ження;

в)         розробка програми статистичного спостереження;

г)         підготовка інструментарію спостереження;

д)         додержання найважливіших принципів і правил про-

ведення статистичного спостереження.

Готуючись до статистичного спостереження, перш за все визначають його мету та завдання. Метою статистичного спо-стереження є збирання вірогідної (відповідаючої реальному ста-ну) та повної (за обсягом і змістом) статистичної інформації про досліджувані соціально-економічні явища і процеси. При цьому статистична інформація повинна бути своєчасною, порівняль-ною за часом та у просторі, доступною. Завдання спостереження і задачі, які випливають із цього, визначаються, виходячи з практичних та наукових проблем планування, організації та управління виробництвом, стану вивченості розглядаємого яви-ща тощо.

В залежності від мети та завдань визначають об’єкт спо-стереження, одиницею сукупності та одиницю спостереження.

Об’єктом спостереження називають сукупність оди-ниць розглядаємого явища, про які повинна бути зібрана статис-тична інформація. Наприклад, при обстеженні промисловості об’єктом спостереження є промислові підприємства, при пере-пису населення – населення. Для визначення меж об’єкта спо-стереження застосовують цензи – набір кількісних та якісних обмежувальних ознак. Так, при розгляді малих підприємств в Україні цензом буде максимальна допустима кількість працюю-чих в них – не більш 200 осіб.

Об’єкт спостереження складається з окремих одиниць – одиниць сукупності, від яких одержують початкову інформацію. Наприклад, одиницею сукупності під час перепису населення є кожна людина, а при реєстрації проданих на біржах нерухомості квартир – кожна продана квартира. Кожна одиниця сукупності може надати про себе інформацію, тому в ході обстеження відо-кремлюють також одиницю спостереження.

Одиниця спостереження – це елемент об’єкта спостере-ження, який несе відомості про ознаки одиниць сукупності. Так, одиницею спостереження при перепису населення є домогоспо-дарство і кожний його член, при реєстрації проданих на біржах нерухомості квартир – кожна біржа. Отже, поняття одиниці сукупності та одиниці спостереження можуть збігатися, як, зокре-ма, під час перепису населення.

Найвідповідальнішим моментом статистичного спосте-реження є складання програми спостереження – переліку запи-тань, на які очікують отримати відповіді. Зміст та кількість за-питань формують згідно з метою спостереження та реальними можливостями його проведення (грошовими та трудовими ви-тратами, терміном отримання інформації). Від того, наскільки добре розроблена програма спостереження залежить цінність зібраної статистичної інформації. До програми слід включити лише істотні ознаки, які мають найбільше практичне та наукове значення для об’єкта спостереження.

Перелік запитань програми спостереження повинен за-безпечувати повноту та вірогідність одержаних початкових ста-тистичних даних. Якщо немає впевненості в одержані таких да-них за широкою програмою відомостей, то краще скоротити пе-релік запитань.

Зміст і кількість запитань програми, сформульованих чі-тко і зрозуміло для всіх, повинні бути такими, щоб уникнути зайвої інформації і зв’язаних з цим додаткових витрат праці і коштів. В той же час програма повинна враховувати все і її за-питання (ознаки) мають становити систему взаємопов’язаних показників, заданих у логічній послідовності. При можливості в програму включають запитання, що взаємно контролюють пока-зники.

До програми спостереження включають також розробку статистичного інструментарію – сукупності документів, в які будуть внесені відповіді на запитання програми. До інструмен-тарію спостереження відносять два основних типа документів: статистичні формуляри та інструкції до їх заповлення.

Статистичний формуляр – це обліковий документ у ви-гляді бланку відповідної форми, де фіксуються відповіді на за-питання програми спостереження. На практиці найчастіше ви-користовують формуляри двох типів: індивідуальні (бланк-карта), які призначені для запису відомостей за однією одини-цею спостереження; спискові (бланк-список) – для запису відо-мостей за кількома одиницями спостереження.

Формуляри статистичного спостереження супроводжуються інструкцією – переліком вказівок та роз’яснень, якими має керуватись обліковець чи реєстратор при заповненні бланків спостереження.

Додержання найважливіших принципів і правил прове-дення статистичного спостереження – основа статистичного до-слідження. До таких принципів та правил відносяться:

а)         раціональне сполучення форм, видів і способів стати-

стичного спостереження;

б)         централізоване керівництво спостереженням;

в)         одночасність та періодичність проведення спостере-

ження;

г)         неприпустимість помилок в процесі спостереження;

д)         ретельна перевірка даних спостереження.

Основу організаційного забезпечення статистичного спо-стереження складає організаційний план – головний документ, в якому відображаються найважливіші питання організації та проведення намічених заходів. В організаційному плані вказу-ють: органи спостереження; час, місце та строк спостереження; матеріально-технічне забезпечення відповідних робіт; порядок комплектування та навчання кадрів, необхідних для проведення спостереження; порядок проведення спостереження, прийому та здачі матеріалів; спосіб забезпечення точності результатів (сис-тема контролю та пробні обстеження) тощо.

При організації статистичного спостереження обов’язково повинно бути вирішено питання, коли проводиться спостереження, що включає вибір часу та сезону спостереження, встановлення періоду та критичного часу спостереження.

Час спостереження (об’єктивний час) – це час, якому відповідають дані спостереження.

Сезон (час року) для спостереження слід вибирати такий, в якому вивчаємий об’єкт перебуває в звичайному для нього стані. Наприклад, перепис населення краще проводити зимою, так як спостерігається найменше переміщення населення.

Під періодом (суб’єктивним часом) проведення спосте-реження розуміють час від початку до закінчення збирання ві-домостей.

Критичним часом спостереження називають дату за станом, на яку повідомляють дані зібраної інформації. При переписах населення встановлюють час початку та закінчення ви-вчаємих фактів.

Критичним моментом спостереження називають конк-ретно визначений час, до якого приурочені відомості. При пере-писах населення - це найчастіше північ – момент закінчення од-нієї доби і початок іншої.

Значне місце в організаційному плані спостереження на-лежить проведенню підготовчих робіт. Найбільш суттєвий етап підготовчої роботи – це складання списку облікових одиниць. Цей список (наприклад, торгівельних підприємств, підприємств ресторанного господарства) потрібен як для перевірки повноти та своєчасності даних, які надійшли, так і для встановлення об-сягу робіт і розрахунку необхідної кількості працівників для проведення статистичного спостереження.

Важливе місце в системі підготовчих робіт має підбір і під-готовка кадрів, а також інструктаж апарату обліково-економічних служб, залучених до збирання необхідної інформації.

В цілях успішного здійснення статистичного спостереження важливе значення має підготовка статистичного інструментарію (формулярів, інструкцій), його тиражування та своєчасне забезпе-чення ним персоналу, який проводить спостереження.

До важливих підготовчих заходів відноситься пропаган-да статистичних робіт, що проводяться засобами друку, радіо, телебачення для роз’яснення задач та цілей обслідування. Все це сприятиме більш успішному їх проведенню.