Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Глава 14. Статистика праці 14.1. Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху : Статистика : Бібліотека для студентів

Глава 14. Статистика праці 14.1. Склад робочої сили на підприємстві, її показники чисельності та руху


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

В умовах ринкової економіки важлива роль належить її органічної складової – ринку праці, який вивчається статисти-кою праці. Ринок праці – це механізм взаємодії попиту на робо-чу силу з боку найманців і пропозицією отримати працю заціка-вленим особам, вивчення кон’юнктури та резерву робочої сили. Згідно з цим статистикою праці розглядаються питання стану та руху робочої сили, використання робочого часу, продуктив-ності та оплати праці.

В поняття робочої сили включається частина фізично ро-звинутого населення, зайнятого у сферах економічної діяльності (підприємствах, організаціях, установах), яка має необхідні знання і здібності для виконання відповідної роботи.

До складу робочої сили на підприємстві відносяться такі категорії працюючих:

•          робітники;

•          учні;

•          інженерно-технічні працівники;

•          службовці;

•          молодший обслуговуючий персонал;

•          охорона. До категорії робітників відносять осіб, які безпосередньо

зайняті випуском продукції, виконанням робіт промислового характеру, здійсненням ремонту устаткування та наглядом за ним, переміщення вантажів при вантажно-розважувальних ро-ботах тощо.

Учні – це особи, які набувають на підприємстві знань та навичок з виконання відповідних робіт для того, щоб стати робі-тниками.

Інженерно-технічні працівники здійснюють організацій-но-технічне керівництво виробничим процесом.

Службовці на підприємстві виконують адміністративно-господарські та канцелярські функції, до них відносяться робітники збуту і постачання, обліку і діловодства.

Молодший обслуговуючий персонал зайнятий обслугову-ванням службових приміщень: прибиральниці невиробничих приміщень, двірники, кур’єри, гардеробники.

Охорона – це працівники сторожової та протипожежної охорони підприємства.

Персонал працюючих на підприємстві розділяють також на промислово-виробничий персонал і персонал непромислових господарств. До промислово-виробничого персоналу відносяться: працівники основних, допоміжних, підсобних і побічних цехів; робітники, зайняті на вантажно-розважувальних роботах; пра-цівники науково-дослідних, проектно-конструкторських органі-зацій і підрозділів при підприємстві, працівники апарату управ-ління. Персонал непромислових господарств – це працівники, діяльність яких не пов’язана з промислово-виробничою діяльні-стю: працівники підсобного сільського господарства, житлово-комунальних організацій, дитячих і лікувальних установ.

Однією з категорій обліку робочої сили є чисельність працівників. Розрізняють абсолютні та середні показники чисе-льності працівників.

До абсолютних показників робочої сили відносять:

1)         спискову чисельність працівників (Тс) – кількість всіх працюючих, прийнятих на постійну, сезонну чи тимчасову ро-боту на один день і більше, які знаходяться в списках підприєм-ства;

2)         явочну чисельність (Тя) – частина осіб спискової чи-сельності, які з’явились на роботу;

3)         чисельність фактично працюючих (Тф) – частина осіб явочної чисельності, які фактично приступили до роботи.

До середніх показників робочої сили відносять: 1) середню спискову чисельність, яку визначають ді-ленням суми спискової чисельності працюючих за робочі та не-робочі дні на число календарних днів періоду і розраховують за формулою:

с          +

Тс =     =          ,           (14.1)

Д кал   Д к

∑Тс ∑Я+∑Н

де ^ Я - сума явок на роботу, людино-днів; 'YJН - сума неявок на роботу, людино-днів;

Дкал - календарна тривалість періоду;

2)         середню явочну чисельність, що визначається ділен-

ням суми явочної чисельності за всі дні на число днів роботи

підприємства і розраховується за формулою:

 5Я

Тя =——,       (14.2)

Д роб

де Дроб - тривалість робочого періоду;

3)         середню чисельність фактично працюючих, яку ви-

значають діленням суми фактично відпрацьованого фонду часу

^ФФ (людино-днів) на тривалість робочого періоду:

_ ~УФФ

Тф =—            ;           (14.3)

Д роб

4)         середньо облікова чисельність в еквіваленті повної

зайнятості:

- (Р, +Р2)Тс

Т=—   ,           (14.4)

Дз

де Р1 - відпрацьований робочий час;

Р2 - невідпрацьований робочий час, але оплачений; Дз - загальний час роботи за період. Для характеристики постійної зміни чисельності робочої сили використовують абсолютні та відносні показники руху ро-бочої сили.

До абсолютних показників руху робочої сили (осіб) від-носять:

1)         оборот з прийому (Тпр), який включає зовнішній обо-рот (чисельність працівників, прийнятих на роботу) та внутріш-ній оборот (число працівників підприємства, які перейшли у да-ну категорію з іншої);

2)         оборот зі звільнення (Тзв), що включає зовнішній обо-рот (чисельність працівників, звільнених з підприємства) та вну-трішній оборот (число працівників підприємства, які перейшли з однієї категорії в іншу);

3) плинність кадрів (П) – чисельність працівників підп-риємства, звільнених за власним бажанням та за порушенням трудової дисципліни.

Відносні показники руху робочої сили (%) включають такі:

1) коефіцієнт обороту з прийому:

∑Т

(14.5)

Коб.пр = пр * 100% ; Тс

2)         коефіцієнт обороту зі звільнення:

∑Т

(14.5)

Коб.зв = зв * 100% ; Тс

3)         коефіцієнт плинності кадрів:

∑П

Кпл =  * 100%;

Тс

4)         коефіцієнт заміщення робочої сили:

∑Т

(14.7)

Кз = пр * 100%; ∑Т зв

п * 100% ,

К

(14.8)

П Тс

де YuТп - чисельність працівників, які працюють на да-

ному підприємстві весь період.

Зміну чисельності робочої сили характеризують в абсо-лютному і відносному виразі:

•          абсолютна зміна чисельності:

AТ =Т 1 -Тпл;            (14.9)

•          відносна зміна чисельності з використанням індексів:

Т1        ∑Т1

іТ = ;ІТ =

Т0        ∑Т0

5)         коефіцієнт постійності кадрів:

∑Т

(14.10)

льність;

де Т1 , Тпл – факторна і планова середньооблікова чисе-; Т0 – середньооблікова чисельність працівників у базисному періоді.