Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Задачі : Статистика : Бібліотека для студентів

Задачі


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

13.1.    Відомо, що цегельний завод міста в минулому році реалізував 17,4 млн. шт. цегли організаціям і населенню, а всі заводи області - 120 млн. шт. У поточному році завод реалізував 22,4 млн. шт. цегли при загальному обсязі 140 млн. шт. Визна-чити індекс конкурентоспроможності продукції заводу. Зроби-ти висновки.

13.2.    Відомо, що цегельний завод міста в минулому році реалізував 18,2 млн. шт. цегли організаціям і населенню, а всі заводи області - 125 млн. шт. У поточному році завод реалізував 22,8 млн. шт. цегли при загальному обсязі 150 млн. шт. Визна-чити індекс конкурентоспроможності продукції заводу. Зроби-ти висновки.

13.3.    Заводом міста відправлено у торгову мережу регіо-ну у 2004 році 200 тис. шт. телевізорів. Всього було реалізовано в регіоні телевізорів даного типу 1400 тис. шт. У 2005 році да-ним заводом було відправлено у торгову мережу регіону 2400 тис. шт. телевізорів при загальному обсязі реалізації в регіоні

1520 тис. шт. Визначити індекс конкурентоспроможності теле-візорів на ринку даної продукції. Зробити висновки.

13.4.    Заводом міста відправлено у торгову мережу регіо-ну у 2004 році 250 тис. шт. телевізорів. Всього було реалізовано в регіоні телевізорів даного типу 1500 тис. шт. У 2005 році да-ним заводом було відправлено у торгову мережу регіону 2600 тис. шт. телевізорів при загальному обсязі реалізації в регіоні 1640 тис. шт. Визначити індекс конкурентоспроможності теле-візорів на ринку даної продукції. Зробити висновки.

13.5.    За даними таблиці визначити конкурентоспромож-ність магнітофонів, виготовлених заводом, відносно попиту по-купців:

Таблиця 13.7

Найменування параметрів   Параметри магнітофонів, які виготовляються заводами  Бажаємі параметри

 

            №1      №2     

 

Діапазон частот, гц   40-16000        50-14000        20-20000

Маса, кг          5          5          4

Методом експертних оцінок встановлено, що частка зна-чимості першого параметру (діапазон частот) дорівнює а1=0,7, а другого – а2=0,5. Зробити висновки.

13.6.    В листопаді минулого року товарна біржа продала бензин даної якості 1200 т за ціною 2,6 грн за літр, а в березні поточного року – 1350 т такої ж якості за ціною 2,7 грн за літр. Розрахувати коефіцієнт цінової еластичності попиту від ціни і зробити висновки.

13.7.    В січні 2005 р. товарна біржа продала бензин даної яко-сті 1300 т за ціною 2,7 грн за літр, а в червні поточного року – 1400 т такої ж якості за ціною 2,8 грн за літр. Розрахувати коефіцієнт ціно-вої еластичності попиту від ціни і зробити висновки.

13.8.    Товарна біржа продала у грудні минулого року 5700 автомобілів за середньою ціною 5000 грн, а у лютому по-точного року середня ціна на них зросла на 20% і при цьому кі-лькість проданих автомобілів зменшилась на 30%. Визначити коефіцієнт еластичності попиту від ціни і зробити висновки.

13.9.    Товарна біржа продала у грудні 2005 р. 5800 авто-мобілів за середньою ціною 5000 грн, а у лютому поточного ро-ку середня ціна на них зросла на 22% і при цьому кількість про-даних автомобілів зменшилась на 32%. Визначити коефіцієнт еластичності попиту від ціни і зробити висновки.

 

13.10.  У березні поточного року торговій біржі було за-пропоновано до продажу 8 приміських земельних ділянок ціною 600 грн за 0,01 га, а у червні – 14 ділянок ціною 800 грн за 0,01 га. Визначити коефіцієнт цінової еластичності пропозиції. Зро-бити висновки.

13.11.  У лютому поточного року торговій біржі було за-пропоновано до продажу 10 приміських земельних ділянок ці-ною 600 грн за 0,01 га, а у червні – 15 ділянок ціною 900 грн за 0,01 га. Визначити коефіцієнт цінової еластичності пропозиції. Зробити висновки.

13.12. За даними таблиці про товарооборот в регіоні (тис. грн) розрахувати валовий і оптовий товарооборот для регі-ону в цілому і системи споживкооперації:

Таблиця 13.8

Покупці

Продавці                                                      

Промисл. і с/г            1500    800      75        8          -

Оптові бази управл. ро-бочих постачань (УРП)  300      250      70        10        -

УРП міністерств        150      200      100      12        300

Споживкооперація   900      700      20        10        1250

Інші торг. організації 10        15        12        -          25

Оптово-роздр. підпр.           -          -          -          -          1400

Зробити висновки

13.13.  За даними задачі 13.12 розрахувати валовий, оп-товий, роздрібний, чистий товарооборот і коефіцієнт ступенево-сті в цілому за регіоном. Зробити висновки.

13.14.  Товарооборот за групою товарів А за місяць скла-дає 500 тис. грн, а за групою Б – 400 тис. грн. Тривалість оборо-ту товарів за групою А – 40 днів, а за групою Б – 30 днів. Визна-чити середню тривалість одного обороту за двома групами то-варів.

13.15.  Товарооборот за групою товарів А за місяць скла-дає 600 тис. грн, а за групою Б – 500 тис. грн. Тривалість оборо-ту товарів за групою А – 50 днів, а за групою Б – 40 днів. Визна-чити середню тривалість одного обороту за двома групами то-варів.

13.16.  У базисному періоді за ІІ квартал товарні запаси у

середньому склали (тис. грн): на 01.04 – 220; на 01.05 – 240; на

01.06 – 250; на 01.07 – 260. Обсяг товарообороту за ІІ квартал –

710 грн.

У звітному періоді за ІІІ квартал товарні запаси в серед-ньому були на 6%, а обсяг товарообороту на 9% більшими у зрі-внянні з базисним періодом.

Визначити швидкість та тривалість товарообороту в пе-ріодах. Зробити висновки.

13.17.  У базисному періоді за ІІ квартал товарні запаси у

середньому склали (тис. грн): на 01.04 – 230; на 01.05 – 250; на

01.06 – 260; на 01.07 – 270. Обсяг товарообороту за ІІ квартал –

750 грн.

У звітному періоді за ІІІ квартал товарні запаси в серед-ньому були на 7%, а обсяг товарообороту на 10% більшими у зрівнянні з базисним періодом.

Визначити швидкість та тривалість товарообороту в пе-ріодах. Зробити висновки.

13.18.  Сезонні та загальні зміни цін на овочі та картоплю

міського ринку на протязі року надані і таблиці:

Таблиця 13.9

Товари           Ціна на

початок

року,

гр.од.  Зміни цін у зрівнянні з попереднім періодом, %

 

           

            з 1 квітня        з 15 червня    з 10 вересня

Капуста          0,80     +12,0   -10,7   -20,0

Морква           1,30     +10,0   -15,2   -7Д

Картопля       1,00     +25,0   -28,0   -16,7

Визначити середньорічну ціну кожного виду товару, приймаючи в якості ваг число днів торгівлі. Зробити висновки.

13.19. Оборот із продажу товарів, зазначених в задачі 13.18, склав (тис. грн):

Таблиця 13.10

Товари           Оборот за кварталами

 

            І           ІІ         ІІІ        ІV

 

            Всього            Всього            В т.ч. за липень         Всього            В т.ч. за вересень      Всього

Капуста          6,8       8,1       2,9       10,6     3,9       14,5

Морква           4,2       5,0       1,8       8,3       3,1       11,3

Картопля       13,5     12,9     3,6       15,2     5,4       17,2

За даними про ціни на овочі і картоплю в задачі 13.18 ви-значити середньорічну ціну з урахуванням оборотів продаж.

13.20.  Розрахувати індивідуальний індекс середньоріч-ної ціни товару А, якщо відомо, що ціна на нього була знижена з 1 березня минулого року на 12% і з 1 квітня звітного року ще на 9%. Крім того, відомо, що оборот з реалізації цього товару склав 15 тис. грн за минулий рік, в тому числі: 2,2 тис. грн за січень-лютий; 18 тис. грн за звітний рік, в тому числі 3,5 тис. грн за І квартал. Зробити висновки.

13.21.  В таблиці наведено дані про динаміку товарообо-роту одного з відділів магазину за І та ІІ квартали:

Таблиця 13.11

Група то-варів           Продано за квартал, тис. шт.           Ціна за одну упаковку товару, грн

 

            І           ІІ         І           ІІ

Папір ме-лований     1,4       1,6       350      1050

Салфетки       1,8       2,0       150      420

Розрахувати індивідуальні індекси цін, обсягу реалізації та товарообороту. Зробити висновки.

13.22.  За даними задачі 13.21 визначити систему загаль-них індексів товарообороту, цін і обсягу реалізації товарів. На скільки гр. од. змінився товарооборот відділу магазину за раху-нок зміни цін і обсягу продажу товарів? Зробити висновки.

13.23.  Надано такі дані про продаж овочів та картоплі на ринку сільськогосподарської продукції міста:

Таблиця 13.12

Товари           Продано за період, т Середня ціна 1 кг на протязі періоду, грн

 

            базисний        поточний       Базисний       поточний

Морква           90        100      1,30     1,50

Бурак  95        120      0,50     0,60

Огірки солені 20        15        0,60     0,70

Лук      30        35        0,80     0,90

Картопля       800      950      1,00     1,20

Визначити загальні індекси та абсолютну зміну виручки від продаж та зміни цін в поточному періоді. Зробити висновки.

13.24. В таблиці наведено дані про продаж деяких това-рів на аукціонах міста в даному році. Визначити індекси пере-вищення фактичної вартості товарів відносно їх первісної вар-тості для кожної групи товарів та взагалі. Зробити висновки.

Таблиця 13.13

Найменування товару          Вартість проданих товарів, грн

 

            Первісна         Фактична

1. Легкові автомобілі

Іноземних марок       30000  32000

Вітчизняного виробника     5000    5600

2. Персональні комп’ютери

Персональні комп’ютери 2500       2600

13.25. Надано такі дані про товарооборот і зниження цін за товарними групами в одному торгу:

Таблиця 13.14

Товарна група           Товарооборот за періода-ми, тис. грн       Зниження цін

в поточному

періоді, %

 

            базисний поточний 

 

1. Часи

Карманні        зд        3,0       -18

Ручні   9,6       10,8     -10

Настольні       7,2       8,4       -5

2. Електропобутові машини

Пилососи       6,8       7Д       -12

Холодильники          15,3     16,2     -8

Пральні машини       9,4       10,2     -5

3. Радіотовари

Радіоприймачі           14,8     15,6     -10

Магнітофони 10,2     11,8     -17

Телевізори     16,4     19,1     -20

Визначити: загальний індекс цін за формулою Пааше та суму економії від зниження цін за кожною групою товарів. Зро-бити висновки.

13.26. Ціни на обсяг продажу товарів на сільськогоспо-дарському ринку характеризується такими даними:

Таблиця 13.15

Товари           Продано, тис. грн     Ціна за одиницю, грн

 

                                              

Молоко, л      4,00     3,58     1,20     1,30

Яловичина, кг           5,50     8,00     12,00   16,00

Картопля, кг  120,20 140,00 1,00     1,50

Визначити: 1) індивідуальні індекси цін, фізичного обсягу реалізації; 2) загальні індекси цін товарообороту, фізичного обсягу продукції; 3) суму економії (перевитрат) за рахунок змін цін.

13.27. В таблиці наведено такі дані:

Таблиця 13.16

Товари           Товарообіг у діючих цінах, тис. грн            Зміни у рівні цін у

звітному році

порівняно з

базисним, %

 

            Базисний рік  Звітний рік    

 

М’ясо  32        50        +32

Картопля       74        113      +14

Визначити: 1) загальні індекси цін, товарообороту та фі-зичного обсягу товарообороту; 2) суму додаткових витрат насе-лення за рахунок змін у рівні цін на товари. Зробити висновки.

13.28. В таблиці наведено такі дані:

Таблиця 13.17

Товари           Товарообіг у діючих цінах, тис. грн            Зміни у рівні цін у

звітному році

порівняно з

базисним, %

 

            Базисний рік  Звітний рік    

 

М’ясо  34        52        +34

Картопля       76        115      +15

Визначити: 1) загальні індекси цін, товарообороту та фі-зичного обсягу товарообороту; 2) суму додаткових витрат насе-лення за рахунок змін у рівні цін на товари. Зробити висновки.

13.29. Є такі дані про динаміку випуску та середніх оп-тових цінах на продукцію А за двома регіонами:

Таблиця 13.18

Регіон Випуск, тис. т.           Оптові ціни за 1 т., грн

 

            2002 р.            2005 р.            2002 р.            2005 р.

І           12        10        340      320

ІІ         13        12        300      330

Обчислити загальні середні індекси за регіонами. Зро-бити висновки.

13.30. Є такі дані про динаміку випуску та середніх оп-тових цінах на продукцію А за двома регіонами:

Таблиця 13.19

Регіон Випуск, тис. т            Оптові ціни за 1 т, грн

 

            2002 р.            2005 р.            2002 р.            2005 р.

І           13        11        350      330

ІІ         15        13        310      340

Обчислити загальні середні індекси за регіонами. Зро-бити висновки.