Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
Методичні вказівки до рішення типових задач : Статистика : Бібліотека для студентів

Методичні вказівки до рішення типових задач


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Задача 1. Статистика товарного ринку. Завод у ми-нулому році реалізував мотоциклів відповідної моделі 400 тис. шт. Всього було реалізовано мотоциклів даного типу заводами країни 2000 тис. шт. У звітному році цим заводом реалізовано 361 тис. шт. мотоциклів при загальному обсязі реалізації в країні 1900 тис. шт. Визначити індекс конкурентоспроможності мото-циклів на ринку даної продукції. Зробити висновок.

Розв’язання

Показником конкурентоспроможності товару у динаміці є частина товару виробника в загальному натуральному обсязі цієї продукції, проданої на ринку за звітний і базисний періоди, тобто індекс конкурентоспроможності товару (13.1):

П1 ік =, П0

де частка товарів П1, П0 в загальному обсязі порівнюва-них періодів визначається залежностями:

q0        q1

П0 =    ;П1 =   .

∑q0     ∑q1

Тут qi – обсяг реалізації і-го товару за звітний і базисний

періоди.

Тоді

q0 400

П0 =    =          =0,2, або 20%;

∑q0 2000

q1 361

П1 =    =          =0 ,19, або 19%;

∑q1 1900

П1 19 ік = = =0,95, або 95%. П0 20

Це означає, що конкурентоспроможність товару змен-шилась на 5% (100-95=5%).

Задача 2. Статистика ринку. Дані про технічні пара-метри електропилососів двох заводів, а також попит споживачів на їх характеристики наведено в таблиці:

Таблиця 13.1

Найменування параметрів   Номер заводу Бажаємі параметри

 

            №1      №2     

 

Споживаєма потужність, Вт           400      500      600

Маса, кг          6          5          4

Термін служби, років            10        8          10

Розрахувати конкурентоспроможність електропилососів відносно попиту покупців, якщо методом експертних оцінок встановлено частки значимості розглянутих параметрів: а1=0,50; а2=0,35; а3=0,15. Обґрунтувати вибір тактики конкурентної бо-ротьби.

Розв’язання

1. Конкурентоспроможність товару відносно попиту по-купців розраховується за формулою (13.2):

ГТ1 К= , ГТ2

де групові показники за відповідним заводом визнача-ються залежністю (13.2) через параметри di та аі. Розрахунок проводимо в таблиці:

Таблиця 13.2

Найменування параметрів   Номер заводу            di         d2        ai                    

 

            №1      №2     

           

           

           

           

           

 

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Споживаєма потужність, Вт           400      500      600      0,667   0,833   0,50     0,333   0,416

Продовження таблиці

1          2          3          4          5          6          7          8          9

Маса, кг          6          5          4          1,5       1,25     0,35     0,525   0,438

Термін слу-жби, років          10        8          10        1,0       0,8       0,15     0,150   0,120

ВСЬОГО        х          х          х          х          х          1,00     1,008   0,974

ГТ1 1,008

К= =    =1,035, або 103,5 %(+3,5%

ГТ2 0 ,974

тобто конкурентоспроможність електропилососа заводу № 1 на 3,5% більше електропилососу заводу № 2 з урахуванням попиту споживачів.

2. Перевага за конкурентоспроможністю одного конку-рента (заводу № 1) над іншим (заводом № 2) складає за коефіці-єнтом К лише 3,5%. Тому як К<30%, то це свідчить про низьку конкурентоспроможність товару і заводу № 2 необхідно вивчити досвід конкурента з більшим показником конкурентоспромож-ності.

Задача 3. Статистика ринку. На біржі нерухомості мі-ста попит і пропозиція на двокімнатні квартири у 2005 році склали:

Таблиця 13.3

Попит і пропозиція на квартири    Місяць

 

            Жовтень         Грудень

Пропозиція:

•          кількість двокімнатних квартир

•          ціна, гр.од.     10 14200         15 16640

Попит:

•          кількість двокімнатних квартир

•          ціна, гр.од.     7 13600           6 15000

Визначити коефіцієнти цінової еластичності попиту і пропозиції, зробити висновки.

1. Коефіцієнт цінової еластичності пропозиції розрахо-вується за формулою (13.5):

 +2,91.

(S1 - S0 )p0 (15 - 10 )* 14200 71000

Es

(p1 - p0 )S0 (16640 - 14200 )* 10 24400

2. Коефіцієнт цінової еластичності попиту розраховуєть-ся за формулою (13.4):

ED

 -1,39.

(D1 -D0 )p0 (6 -7 )* 13600    13600

(p1 - p0 )D0 (15000 -13600)*7 9800 3. В розглянутому прикладі пропозиція на нерухоме майно еластична (/Еs/>1), так як зміни ціни на квартири можна зробити і при попиті на квартири (/ED/>1), де зміни ціни приво-дять до великих змін попиту.

Задача 4. Статистика товарообороту внутрішньої торгівлі. За даними товарообороту в регіоні за звітний період (табл. 13.4) розрахувати: валовий, оптовий, роздрібний, чистий товарооборот (тис. гр. од.), коефіцієнти ступеневості за регіоном і для системи райспоживкооперації.

Таблиця 13.4

Покупці

Продавці                                                      

Оптово-роздр. підприємства          -          -          50        100      500

Оптові бази   600      200      150      50        -

Рай спожив-кооперація       300      100      -          250      -

Сільпо            -          -          -          -          400

Розв’язання

1.         В цілому за регіоном товарооборот складає:

•          валовий: 600+300+200+100+50+150+100+50+250+500+400=2700;

•          роздрібний: 500+400=900;

•          оптовий: 2700-900=1800;

•          чистий - 900;

•          коефіцієнт ступеневості: 2700:900=3.

дає:

2.         Для системи райспоживкооперації товарооборот скла-

•          валовий: 300+100+250+400=1050;

•          роздрібний - 400;

•          оптовий: 1050-400=650;

•          чистий: 400+250=650 ;

•          коефіцієнт ступеневості: 1050:650=1,62.

Задача 5. Статистика ринку внутрішньої торгівлі. У

звітному періоді за ІІ квартал товарні запаси підприємства тор-гівлі склали (тис. грн): на 01.04 - 250; на 01.05 - 260; на 01.06 -280; на 01.07 - 270. Обсяг товарообороту за ІІ квартал - 680 тис. грн.

В базисному періоді товарні запаси в середньому були на 8% більшими, а обсяг товарообороту на 12% меншим у зрів-нянні зі звітним періодом.

Визначити індекси швидкості та тривалості товарообо-роту, зробити висновок.

Розв’язання

Середній запас товарів у ІІ кварталі звітного періоду до-рівнює:

( 1        1          Л

— * 250 + 260 + 280 + — * 270

З 1 \2   2          ) 800

 =         =         = 267 тис.грн.

3          3

Середній запас товарів базисного періоду:

З0 = 267 * 0,92 = 246 тис.грн. Товарооборот базисного періоду:

ТО0 = 680 * 0,88 = 598 тис.грн. Швидкість товарообороту в періоді:

 ТО0 598

•          базисному: V0 = — =           = 2,43 разів;

З0 246

г ТО, 680

•          звітному: V, = —- =  = 2,55 разів.

З] 267

•          Тривалість товарообороту в періоді:

D 90

•          базисному: t0 = — = = 37 дн.;

V0 2,43

D 90

•          звітному: t,= — =       = 35 дн.

V] 2,55

•          Індекси:

V, 2,55

•          швидкості: iv = — =   = 1,05, або 105% (+5%);

V0 2,43

•          часу: і, = — = — = 0.95, або 95% (-5%).

to 37

Висновок: у звітному періоді швидкість товарообороту була на 5% вище ніж у базисному, а час обертання товарів - на 5% нижчий у зрівнянні з базисним періодом.

Задача 6. Розрахунок середніх цін. Відомо, що ціна то-вару А до початку року була 5 грн за одиницю товару, з 12 квіт-ня вона знижена на 10%, а з 18 жовтня - збільшена на 6%. Не-обхідно визначити середню річну ціну товару, якщо відомо: то-варооборот за цим товаром склав за рік 100 тис. грн, в тому чис-лі за І квартал - 18 тис. грн, у ІІ кварталі - 24 тис. грн (в тому числі за травень - 10 тис. грн), у ІІІ кварталі - 28 тис. грн і жов-тні - 9 тис. грн.

Розв’язання

Перш за все, необхідно розрахувати середні ціни за мі-сяці, коли відбувались зміни ціни. Так як не відомо оборот з

продажу товарів до і після зміни ціни, то зважування виконуєть-ся за числом днів торгівлі за старою і новою ціною. При цьому використовується середня гармонічна.

4 ,67 грн.

Середня ціна у травні:

11 19

+ 5 4,5

4 ,62 грн.

14

Середня ціна у жовтні:

 +

4 ,5 4,5+0 ,06* 4,5 Після цього в табличній формі розраховується середньо-річна ціна товарів при використанні в якості ваг товарообороту для середньої гармонічної:

Таблиця 13.5

Період Ціна, грн        Товаро-оборот, грн  гр.3 : гр.2

Січень-березень        5          18000  3600

Квітень           4,67     10000  2140

Травень-вересень     4,5       42000  9330

Жовтень         4,62     9000    1950

Листопад-грудень    4,77     21000  4400

Всього            х          100000            21420

Середньорічна ціна: 100:21,42=4,67 грн.

Задача 7. Розрахунок загальних індексів товарооборо-ту, цін, фізичного обсягу продукції. Про зміни в реалізації вер-хнього одягу в магазині за два місяці свідчать такі дані:

Таблиця 13.6

Сорочки         Ціна за одиницю товару, грн          Кількість реалізованого товару, шт.

 

            Базисний період, p0 Поточний період, p1            Базисний період, q0 Поточний період, q1

Чоловічі          220      300      50        60

Жіночі 260      380      45        30

В рішенні задачі необхідно: 1) розрахувати загальні ін-декси товарообороту, цін, фізичного обсягу реалізації; показати взаємозв’язок індексів; 2) визначити вплив окремих факторів на ціну товарів в абсолютному виразі; 3) зробити висновки.

Розв’язання

1. Загальний індекс товарообороту в цілому за магази-ном розраховується за формулою:

2.Р1І1 300*60 + 380* 30 29400

Iva = -^           =          =          = 129,5,

F4 > p0q0 220 * 50 + 260 * 45 22700

або 129,5% (+29,5%),

тобто в поточному періоді у зрівнянні з базисним загальний то-варооборот збільшився на 29,5%. Таке збільшення сталося під впливом двох факторів - цін і обсягу реалізації товарів. Тому визначимо внесок кожного з факторів.

Загальний індекс цін за формулою Пааше:

Удв, 300*60 + 380*30 29400 , ,пп

j = ^ГІІІ =        =          = JJQQ

ИРоЧо 220*60 + 260* 30 21000 або 140,0% (+40,0%).

Загальний індекс фізичного обсягу реалізації:

ИЧлРп 220*60 + 260* 30 21000

I =^-^ =          =          = 0,925,

Hq0P0 220* 50 + 260*45 22700

або 92,5,0% (-7,5%).

Таким чином, збільшення товарообороту реалізації това-рів здійснюється з причини підвищення цін на товари у поточ-ному періоді у зрівнянні з базисним періодом на 40,0% при зме-ншенні обсягу реалізації на 7,5%.

Система взаємозв’язку індексів має вигляд: / =1*1= lt4 * 0,925 = 1,295.

2. Абсолютний приріст (зменшення) товарообороту в магазині розраховують як різниця між чисельниками і знамен-никами відповідних індексів:

•          в цілому за магазином:

Δpq = ∑p1q1 -∑p0q0 = 29400 - 22700 = +6700 грн;

•          за рахунок зміни цін:

Δр = ∑p1q1 -∑РоЯі = 29400 - 21000 = +8400 грн;

•          за рахунок зміни обсягу реалізації:

Δq = ∑ qjp0 - ∑ q0p0 = 21000 - 22700 = -1700 грн.

Таким чином, товарооборот (виручка) магазину збіль-шилась при реалізації товарів у поточному періоді в зрівнянні з базисним періодом на 6700 грн, в тому числі за рахунок підви-щення цін - на 8400 грн. Так як кількість проданого товару зме-ншилася, виручка теж зменшалася на 1700 грн.