Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cookie - headers already sent by (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7

Warning: session_start() [function.session-start]: Cannot send session cache limiter - headers already sent (output started at /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php:6) in /var/www/nelvin/data/www/ebooktime.net/index.php on line 7
13.3.2. Вимірювання динаміки цін індексним методом : Статистика : Бібліотека для студентів

13.3.2. Вимірювання динаміки цін індексним методом


Повернутися на початок книги
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 
45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 
60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 
75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 
90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 
105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 
120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 
135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 

магниевый скраб beletage

Зміни цін і тарифів, як правило, досліджують за допомо-гою індексного методу. Можуть бути використані також спеціа-льні прийоми аналізу рядів динаміки.

У разі індексного методу для вимірювання динаміки цін використовуються такі види індексів: індивідуальні; загальні в агрегатній формі; середні з індивідуальних індексів; індекси се-редніх величин.

У разі дослідження зміни цін на певний вид товару вико-ристовують індивідуальні індекси:

р1 ір =, р0

де р1, р0 – ціни на товар відповідно у звітному (поточно-му) і базисному періодах.

Розрахунок індексів споживчих цін статистичні органи проводять на основі даних вибіркового обстеження сімейних бюджетів про щомісячну реєстрацію цін набору товарів. Для однотипних товарів індивідуальні індекси цін обчислюють за формулою:

р1

ір = ,    (13.25)

р0

де р1 , р0 – середні ціни на товари у звітному і у базис-ному періодах.

При цьому рівень середньої ціни визначається за форму-лою простої середньої арифметичної:

∑р

р= ,      (13.26)

n

де ∑ р – сума зареєстрованих цін; n – кількість зареєст-рованих цін.

При дослідженні динаміки цін на різні продукти (послу-ги) одного чи декілька підприємств застосовують загальні індек-си цін агрегатної форми. В залежності від вибору ваг базисного або поточному періодів (q0 або q1) використовують формули:

∑ p1q1

I p =    (індекс Пааше);

∑ p0q1

∑ p1q0

I p =    (індекс Ласпейреса).

∑ p0q0

В загальному випадку (див. п. 8.5) індекс цін Пааше ха-рактеризує вплив зміни цін на вартість товарів, які реалізовано у звітному періоді, і застосовується у статистичній практиці при вивченні звітних даних, коли ціллю аналізу є оцінка зміни това-рообороту в результатах зміни цін у звітному періоді. Індекс цін Ласпейреса показує вплив зміни цін на вартість товарів, які реа-лізовано у базисному періоді, і застосовується у прогнозуванні обсягу товарообороту у зв’язку з ймовірною зміною цін на това-ри в майбутньому періоді.

Різниця чисельника і знаменника загальних індексів цін Пааше або Ласпейреса показує економію грошових витрат (зі знаком „-”) або додаткові витрати (знак „+”) коштів за рахунок зміни в рівні цін.

На споживчому ринку індексом цін Пааше та Ласпейреса використовують у формі середніх із індивідуальних індексів.

Індекс цін Пааше розраховується на основі індивідуаль-них індексів середньої ціни за регіонами, які приймають участь у вибірковому обстеженні, у вигляді середнього гармонічного індексу:

∑ p1q1

Ip =     ,           (13.27)

∑ірр1 qде ір – індивідуальний індекс середньої ціни; p1q1 – ва-ртість споживчих витрат у звітному періоді.

При наявності даних про структуру споживчих витрат за споживчим кошиком (щомісячна реєстрація за фіксованим на-бором продовольчих, непродовольчих товарів та послуг) загаль-ний індекс цін краще обчислювати за формулою Ласпейреса у вигляді середнього арифметичного індексу:

∑ір p0q0

Ip =     ,           (13.28)

∑ p0q0

де p0q0 – вартість споживчих витрат у базисному періоді. На основі індексів цін споживчого ринку визначають ку-півельну спроможність грошової одиниці (гривні) за формулою:

1

Ік .с = .            (13.29)

І р

Загальні індекси середніх величин використовують для аналізу зміни індексованої величини р та структурних зрушень на динаміку середньої ціни порівнюваних періодів.

Індекс змінного складу І Зр С враховує вплив на середню

ціну як зміни цін, так і зміну структури товарної маси:

ІЗр С = р1 : р0 = 1 1 : 0 0 . (13.30) ∑q1 ∑q0

∑ p1q1 ∑ p0q0 р

Індекс фіксованого складу ІФр С показує вплив на серед-ню ціну тільки зміну в цінах порівнюваних періодів:

∑pq ∑p q

ІФр С = р1 : р0 = 1 1 : 0 1 . (13.31) ∑q1 ∑q1

Індекс структурних зрушень ІСр З визначає зміну серед-ньої ціни тільки за рахунок змін у структурі товарів:

∑pq ∑pq

ІСр З = р1 : р0 = 0 1 : 0 0 . (13.32) ∑q1 ∑q0 Методика застосування індексів для оцінки динаміки цін має певні особливості за окремими галузями.

Зведені індекси цін на продукцію промисловості щоміся-чно обчислюють за формулою Ласпейреса (13.28) на підставі індивідуальних індексів ір за окремими видами продукції та за-гальної вартості p0q0 випуску продукції за цими групами в по-передньому місяці.

Індекси цін у капітальному будівництві визначають за окремими елементами капітальних вкладень з урахуванням час-тки їх вартості в загальному обсязі цих вкладень. Зміни за еле-ментами капітальних вкладень зважуються на частку цих елеме-нтів у загальному обсязі капітальних вкладень.

Індекси цін і товарів вантажних перевезень обчислюють за кожним видом транспорту та в цілому на підставі індивідуа-льних індексів і загальної виручки за окремими видами переве-зень звітного періоду. Зведений індекс розраховується за фор-мулою середньогармонічного індексу Пааше (13.27). Індивідуа-льні індекси обчислюються щомісячно.

Міждержавні та внутрішні індекси цін і тарифів викори-стовуються для порівняння їх у просторі. Такі індекси залежно від їх структури зважування можуть мати різні рівні. Зваження цих рівнів здійснюють за структурою регіону або країни. При міжнародних порівняннях рівень цін перераховують у вільно конвертовану валюту.

Основні макроекономічні показники (ВВП, ВНП, НД) оцінюються в поточних цінах розглядаємого періоду. Але дослі-дження зміни рівня, структури цих показників потребує їх пере-оцінювання у порівнянні ціни. Найчастіше така переоцінка мак-роекономічних показників СНР з поточних у порівнянні ціни здійснюють за допомогою індексів-дефляторів. Вони являють собою коефіцієнти перерахунку фактичного поточного рівня узагальнюючого показника у ціни базисного періоду. Так, ін-декс-дефлятор ВВП являє собою загальний індекс Пааше і вико-ристовується для корегування фактичного номінального обсягу ВВП з урахуванням інфляції і розрахунку на цій основі реально-го обсягу ВВП ( ∑ pбазq1 ):

∑ p1q1

I=        ,

дефл ∑ pбазqде Ідефл – індекс-дефлятор; р1 – фактичні діючі ціни пото-чного періоду; q1 – кількість продуктів (послуг) у поточному періоді; рбаз – ціни базисного періоду, взятого за основу для роз-рахунку ВВП, і які встановлюються незмінними протягом кіль-кох років.

Індекси-дефлятори є самостійними показниками і харак-теризують співвідношення вартості поточного (звітного) періо-ду з вартістю тієї ж продукції за цінами базисного періоду.